Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy Dzwola
Kadencja 2014 – 2018

 

Komisja Rewizyjna 

Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji, niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, jak również zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usunięciu tych zjawisk. Komisja Rewizyjna wykonuje kontrole w oparciu o kryteria legalności, gospodarności i rzetelności działań, a w przypadku zadań własnych – także celowości. Komisja wydaje opinię w sprawie wykonania budżetu oraz przyjmuje wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Prejs Marian –  Przewodniczący komisji

Blacha Jan     –  członek komisji

Rycerz Józef  –  członek komisji


Komisja do spraw Budżetu 

Działania Komisji obejmują:

 1. prace nad projektem budżetu i zmianami w budżecie;
 2. sprawy procedury uchwalania budżetu;
 3. projekty uchwał dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz innych o charakterze finansowym mających wpływ na dochody i wydatki gminy.

Skład Komisji Budżetu:

Kaproń Józef  –  Przewodniczący komisji

Chwiejczak Stanisław  –  członek komisji

Paluch  Tadeusz           –  członek komisji


Komisja do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Działania Komisji obejmują:

 1. sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 2. sprawy budownictwa i gospodarki terenami;
 3. sprawy utrzymania czystości i porządku w gminie;
 4. zaopatrzenie w wodę, gaz i energię;
 5. utrzymanie dróg gminnych, mostów i przepustów;
 6. utrzymanie pomników i cmentarzy wojennych;
 7. gospodarka mieszkaniowa, rolna i wodna;
 8. ochrona i kształtowanie środowiska.

Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Rycerz Józef  – Przewodniczący komisji

Mróz Stanisław  –  członek komisji

Liwak Ryszard  –  członek komisji

Dyjach Józef     –   członek komisji


Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu

Działania komisji obejmują:

 1. sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;
 2. sprawy dotyczące kultury, sportu i turystyki;
 3. występowanie do Wójta lub Komisji Budżetu, o sfinansowanie propozycji rozwiązań problemów wchodzących w zakres kompetencji Komisji.

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

Chwiejczak Stanisław –  Przewodniczący komisji

Prejs Marian    –  członek komisji

Kaproń Józef    –  członek komisji

Małek Marek    –  członek komisji


Komisja do spraw Inwentaryzacji 

Działania Komisji obejmuje:

 • Komunalizację mienia;
 • Sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych

Skład Komisji Inwentaryzacji:

Paluch  Tadeusz    –  Przewodniczący komisji

Dyjach Krzysztof –  członek komisji

Mróz Stanisław –  członek komisji