Aktualności/ Ogłoszenia

Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE DZWOLA

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Dzwola Uchwałą  Nr /XVII/129/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dotyczy  ustalenia  wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzwola są następujące:

W przypadku, kiedy odpady komunalne
są  zbierane i odbierane w sposób
selektywny, opłaty wynoszą odpowiednio:
W przypadku, kiedy odpady komunalne
są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny, opłaty wynoszą odpowiednio:
1) dla gospodarstwa jednoosobowego          –  10,00 zł miesięcznie;

2) od gospodarstwa dwuosobowego             –   13,00 zł miesięcznie;

3)  od gospodarstwa trzyosobowego i więcej – 19,00 zł miesięcznie

1) od gospodarstwa jednoosobowego             – 15,00 zł miesięcznie;

2) od gospodarstwa dwuosobowego              – 19,00 zł miesięcznie;

3) od gospodarstwa trzyosobowego i więcej – 26,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowe stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi obowiązują od stycznia 2017 roku.

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Dzwola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r., poz. 2577) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania kwartalnie z góry w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzwola: 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001 (u sołtysa, w kasie urzędu, na poczcie, w banku, przelewem internetowym):

  • za 1 kwartał 2017 roku – do dnia 15 marca 2017 r.;
  • za 2 kwartał 2017 roku – do dnia 15 czerwca 2017 r.;
  • za 3 kwartał 2017 roku – do dnia 15 września 2017 r.;
  • za 4 kwartał 2017 roku – do dnia 15 listopada 2017 r.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania — począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty  za gospodarowanie  odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Dzwola wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu (art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

 i gospodarki odpadami

Renata Flis