Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Borownicy przy Składowisku Odpadów Komunalnych i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 i w sobotę od 9.00 do 14.00. Do PSZOK- u można dostarczyć bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,
 4. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznej np. lakierów,
 5. metal (np. z blachy stalowej i aluminium),
 6. opakowania wielomateriałowe,
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa),
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyte opony,
 11. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. odpady wielkogabarytowe,
 13. odzież i tekstylia,
 14. odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowań po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze,
 15. popioły pochodzące z pieców gospodarstw domowych.

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż w/w.