Karta Dużej Rodziny

kdr

Zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz.1863) zadaniem programu jest umacnianie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o zniżki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe. Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl).

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa i skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje – do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzymuje kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta przysługuje do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuują naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowaw art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokoju nr 19 w dniach:

Poniedziałek     1130 — 1530

Wtorek     1200 — 1600

Środa     1130 — 1530

Czwartek     1130 — 1530

Piątek     1130 — 1530

Informacji udziela – Justyna Tomecka

pokój nr 19

tel. 15 875 25 33

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępne są:

– wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

– oświadczenie rodzica o władzy rodzicielskiej,

– zgoda na wykorzystanie numeru tel. komórkowego w komunikacji dot. KDR,

– oświadczenie  dziecka w wieku powyżej 18. roku życia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

– oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.