Zespół interdyscyplinarny

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI

Problem przemocy w rodzinie dotyka wielu osób i rodzin. Przyjmuje się, że jest nią każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. To celowe, zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące różnorakie cierpienie i szkody. Przemoc to inaczej jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Doświadczanie przemocy domowej jest bez wątpienia złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb i instytucji. To też w sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą, jak i sprawcy.

Trzeba pamiętać i być świadomym, że przemoc jest przestępstwem. Bez względu na to czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli ma ona charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. Art. 207. Kodeksu Karnego, który mówi:

  • §1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • §2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Dla celów przeciwdziałania temu zjawisku Rada Gminy Dzwola powołała w 2011 roku uchwałą Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, w którego skład wchodzą:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.
  2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  3. Policja
  4. Placówki Oświatowe.
  5. Kuratorzy Sądowi.

Podstawa prawna funkcjonowania ZI

Gminny Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.).
  2. Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” wydane przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Poza treścią ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia do podstaw prawnych realizacji procedury Niebieskie Karty należy zaliczyć przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych służb obowiązanych do realizacji procedury. Przedstawiciele podmiotów biorących udział w procedurze wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych, co oznacza konieczność realizowania zasad określonych m.in. w takich aktach prawnych jak:

– ustawa o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 163 z późn. zm.);

– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1286 z późn. zm.);

– ustawa o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.147 z późn. zm.);

– ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.);

– ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 464 z późn. zm.);

– ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1435 z późn. zm,);

Zasadniczymi celami Zespołu są:

  • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2011-2015 oraz przedstawianie wniosków i opinii Wójtowi Gminy,
  • edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
  • realizowanie działań promocyjno-informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy, instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach w obszarze przemocy w rodzinie.

 

Informacji dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego

 udziela Stanisław Białek

pok. 18   tel. 15 875 25 33

w godz.:

poniedziałek, środa-piątek od 730 do 1530

wtorek od 800-1600