Dożywianie

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
NA LATA 2014-2020

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki  otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.930 z późn .zm.) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli złożyć wniosek o pomoc. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Informacji udzielają pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli:

Marta Stolarz, Renata Bielak, Stanisław Białek pok. 18

Justyna Tomecka pok.19

tel. 15 875 25 33

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępny jest:

  • wniosek o objęcie dożywianiem dzieci.