Pytania i Odpowiedzi

Przed skorzystaniem z usługi „Zadaj pytanie Wójtowi” zapoznaj się z regulaminem usługi. Skorzystanie z usługi „Zadaj pytanie Wójtowi” oznacza akceptację regulaminu usługi i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Zadaj Pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (opcjonalnie)

Temat

Treść wiadomości


Protokoły z sesji

Szanowny Panie Wójcie,
jak długo jeszcze mieszkańcy mają czekać na upublicznienie protokołów z sesji Rady Gminy. Przypomnę tylko, że ostatnia publikacja na portalu BIP Urzędu Gminy Dzwola miała miejsce na początku maja 2018 czyli blisko pół roku temu. Czym taka zwłoka podyktowana jest? Jeśli jest to zaniedbanie, to kto za to odpowiada?
pozdrawiam serdecznie i liczę na szybką odpowiedź.


Informuję, że protokoły są publikowane na bieżąco. Na każdej sesji jest przyjmowany protokół z poprzedniej sesji, gdyż Radni i Wójt mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Dzwola z dnia 20 czerwca 2018 roku został przyjęty przez Radnych na sesji w dniu 24 września 2018 r. i został niezwłocznie opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola.

Drzewa

Chciałam się zapytać dlaczego zostało ścięte drzewo koło gminy. Na pewno usłyszę, że rosło za blisko jakiś kabli. Rosło tyle lat więc pytam po co zostało ścięte?


W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie przyczyny usunięcia drzew rosnących nieopodal budynku Urzędu Gminy Dzwola. Informuję, iż zasadne było ich usunięcie. Stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach: krajowej nr 74 i powiatowej nr 2825 Dzwola – Kocudza Druga.  Zagrażały także linii energetycznej, co potwierdzili również pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, przeprowadzając oględziny ww. drzew. Drzewa były stare, kruche, pochylone w kierunku drogi krajowej nr 74. Podczas silniejszych wiatrów, burz łamały się gałęzie i konary spadając zarówno na ww. drogi publiczne jak i na parking przed budynkiem urzędu, gdzie zaparkowane były samochody. Mając na uwadze bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi zadecydowano o ich usunięciu.

Drogi w gminie

Panie wójcie czemu żadna droga w gminie nie jest posypana piachem lód droga zrobiona jest na objazd jest tak śliska że nie da się wcale jechać tak jak i ta nowa wąska droga od krzemienia drugiego do drogi krajowej 74 cała zimę nikt tych dróg nie pozsypywał tylko górkę od mleczarni w krzemieniu do drogi tej nowej


W odpowiedzi na pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych uprzejmie informuję, że drogi gminne są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

Budowa Elektrowni Wiatrowej

Dzień dobry,
Szanowny Panie Wójcie.
Wśród mieszkańców gminy Dzwola krążą dość nieścisłe informacje odnoszące się do planowanej budowy „Farmy wiatrowej Dzwola”. Ludzie zastanawiają się czy istnieje realna szansa wprowadzenia planu zagospodarowania, który uniemożliwiałby uzyskanie pozwoleń budowlanych na wznoszenie nowych budynków mieszkalnych na dość dużym obszarze wokół turbin wiatrowych. Z obwieszczenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. nie można wywnioskować jaki realny wpływ będą miały turbiny wiatrowe na życie mieszkańców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba o udostępnienie dokumentów, które pozwolą zorientować się zaniepokojonym mieszkańcom jaki będzie wpływ elektrowni wiatrowej na ich codzienne życie.
Jako mieszkaniec gminy Dzwola ubolewam bardzo nad tym, iż nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie inwestycji „Farma wiatrowa Dzwola” przed chwilą zawarcia umowy z Wind Farm Łada sp. z o.o.
Pozdrawiam.


Dzień dobry

W odpowiedzi na Pańskie pytanie uprzejmie informuję, że Gmina Dzwola nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utracił on ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalone Uchwałą Rady Gminy Dzwola nr VII/30/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku i zmienione Uchwałą Rady Gminy Dzwola Nr IX/54/2015 z dnia 16 września 2015 roku, przewiduje dla części terenu Gminy Dzwola przeznaczenie pod obszary potencjalnej lokalizacji turbin wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi (potencjalnego oddziaływania elektrowni wiatrowych) związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Tekst i rysunek Studium jest dostępny na stronie internetowej Gminy Dzwola pod adresem http://dzwola.eu
w zakładce studium.

Ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych, których odległość od elektrowni wiatrowej w jest mniejsza od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r Dz. U. poz. 961). Zaczną one obowiązywać po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. w lipcu 2019 roku. Jednocześnie informuję, że w sejmie trwają prace nad zmianą ww. ustawy i z dużym prawdopodobieństwem wejdą w życie jeszcze w tym roku.

Przed wejściem w życie ww. ustawy została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia. Decyzja o warunkach zabudowy została poprzedzona decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, wydaną po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.). W postępowaniu
w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dokonano szczegółowej analizy potencjalnego oddziaływania na wszystkie elementy środowiska (w tym zdrowie ludzi) i zapewniono udział społeczeństwu. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, znajduje się Urzędzie Gminy Dzwola i w każdej chwili może zostać udostępniony zainteresowanym osobom.

Gmina Dzwola nie zawierała żadnych umów na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych. Umowy na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych zawierały osoby prywatne, a Urząd Gminy Dzwola nie pośredniczył w ich zawieraniu.

W oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie tzw. „ustawy odległościowej” Starosta Janowski wydał decyzje o pozwoleniu na budowę dla 9-ciu elektrowni wiatrowych. Od wydanych decyzji zostały złożone odwołania do Wojewody Lubelskiego i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Wojewoda Lubelski utrzymał w mocy większość wydanych przez Starostę decyzji, natomiast skargi do WSA w Lublinie do chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

GBPiOK Kocudza Druga

Wójt Gminy Dzwola

Pan Stanisław Rożek
Dzień Dobry,

W związku z ciągłymi pytaniami od mieszkańców gminy dotyczących zatrudnienia Pana Zbigniewa Buryty na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie dyrektor został zatrudniony. Mieszkańcy twierdzą, że dyrektor został zatrudniony sprzecznie  z prawem. Ja nie jestem w stanie udzielić mieszkańcom odpowiedzi, dlatego proszę o wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie mnie o tym.
Z poważaniem Irena Krawiec


Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż Pan Zbigniew Buryta na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury został powołany Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, zostało uchylone Zarządzenie powołujące Pana Zbigniewa Burytę na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

Uchylenie Zarządzenia Nr 3/2017 było konieczne ze względu na nieprawidłowości zaistniałe przy powołaniu Pana Zbigniewa Buryty na stanowisko Dyrektora. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, co nie zostało dopełnione w przypadku powołania na stanowisko Pana Zbigniewa Buryty.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało uchylić Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r., dlatego też z dniem wydania Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r., Pan Zbigniew Buryta z dniem 26.10.2017 r. przestał pełnić funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

„piec na pellet”

Witam Panie Stanisławie chciałem się zapytać kiedy będą montowane piece na pellet i czy w ogóle będą montowane. Pytam ponieważ chcę zakupić opał na zimę i nie wiem czy zakupić pellet czy węgiel.  Pozdrawiam.


Dzień dobry

W odpowiedzi na pytanie dot. terminu montażu pieców na pellet uprzejmie informuję, że piece na pellet będą montowane w miesiącu październiku i listopadzie 2017 r, w ilości 61 szt., pozostałe 20 szt. będzie zamontowane w roku przyszłym.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

 

 

Drogi polne

Piszę do pana by zadać pytanie dlaczego drogi polne – ściegna są z takimi wyrwami i dołami, a gmina nic z tym nie robi? Pewnie brak środków w budżecie? Proponuję przejechać się tymi drogami i zobaczyć ich stan, który jest przerażający. Warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.


Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż drogi polne tzw. „ściegna”, w ostatnim okresie istotnie nie były naprawiane. Powodem tego stanu rzeczy jest perspektywa realizacji zadania: budowa elektrowni wiatrowych przez firmę będącą inwestorem tego przedsięwzięcia i konieczność wybudowania dróg o wysokich parametrach do celów transportu elementów budowlanych o znaczącej wadze. W związku z czym uznano, że nie jest zasadne wydatkowanie pieniędzy na drogi, które niebawem przejdą gruntowny remont.

Pragnę poinformować, że na cele remontu dróg polnych Rada Gminy Dzwola corocznie przekazuje specjalne środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy tzw. fundusz sołecki, który przeznaczany jest m. in. na remonty dróg. Na rok 2017 kwota tego funduszu wynosi 262 713,20 zł i służy zaspokojeniu najistotniejszych, bieżących potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw, wskazanych na zebraniach wiejskich. Wysokość funduszu na poszczególne sołectwo uzależniona jest od ilości mieszkańców.

W związku z powyższym, apeluję o aktywne uczestnictwo w takich zebraniach i składanie wniosków służących zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców.

Tablica ogłoszeń

Witam,
Moje pytanie dotyczy tablicy ogłoszeń koło budynku Gminy. Komu ona przeszkadzała? Mieszkańcy i okoliczni przedsiębiorcy wieszali tam ogłoszenia skierowane do mieszkańców nie tylko Dzwoli ale wszystkich mieszkańców gminy. Teraz jest czysto i ładnie ale nie służy to nikomu tylko pracownikom urzędu. Urząd Gminy nie jest tylko miejscem pracy ale ma służyć mieszkańcom, a może teraz to mieszkańcy maja służyć pracownikom gminy? Wystarczyło wydzielić połowę tablicy na komunikaty gminne i byłoby dobrze. Z poważaniem


W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie tablicy ogłoszeń znajdującej się obok budynku Urzędu Gminy Dzwola, tj. „Komu przeszkadzała?”, uprzejmie informuję, iż poprzednia tablica ogłoszeń była w bardzo złym stanie technicznym w związku z czym zaistniała konieczność jej wymiany na nową. Na tablicy ogłoszeń przy budynku urzędu wieszano różnego rodzaju informacje, niejednokrotnie miały miejsce przypadki, gdy zostały zrywane także informacje zamieszczane przez pracowników urzędu, jak również sytuacje, gdzie informacje wywieszane na „starej” tablicy ulegały zniszczeniu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy śnieg – reasumując, nie spełniała ona swojej podstawowej funkcji. W związku z czym należało zamontować tablicę zamykaną, aby zapobiec tego typu sytuacjom.

Należy zważyć, iż tablica znajdująca się przy budynku Urzędu Gminy Dzwola jest tablicą przeznaczoną dla umieszczania na niej informacji, komunikatów i ogłoszeń istotnych dla wszystkich mieszkańców gminy Dzwola i takowe są i będą zamieszczane na przedmiotowej tablicy. Pragnę jednocześnie nadmienić, że istnieje możliwość umieszczania informacji i ogłoszeń na słupie ogłoszeniowym znajdującym się naprzeciw budynku Zespołu Szkół w Dzwoli.

Osoby zainteresowane umieszczeniem na tablicy ogłoszeń informacji ważnych dla mieszkańców naszej gminy zgłaszają takową potrzebę do Urzędu Gminy Dzwola i wówczas informacja zostaje zamieszczona.

Pragnę nadmienić, że podczas zagospodarowywania otoczenia przy nowym budynku Urzędu Gminy Dzwola zostanie wyznaczone miejsce na inne ogłoszenia. Mając na uwadze powyższe, na chwilę obecną swoją funkcję spełnia obecna, zamykana tablica.

OŚRODEK ZDROWIA W KRZEMIENIU

Witam Pana Wójta !
Mam pytanie odnośnie Ośrodka zdrowia w Krzemieniu Pierwszym ,ponieważ krążą plotki o likwidacji przychodni. Myślę, że większości ludzi bardzo niepokoi ta fama.Bardzo proszę o wypowiedź na ten temat.


Istotnie. W ostatnim czasie dotarło także do mnie wiele nieprawdziwych i krzywdzących uwag dotyczących funkcjonowania placówki „PANACEUM” Sp. Jawna w Krzemieniu Pierwszym. Z treści powziętych „informacji”, a przekazywanych pacjentom przez osoby mi nieprzychylne wynika, iż to ja przyczyniam się, jak to określano do „tworzenia problemów”, które powodują utrudnienia we właściwym funkcjonowaniu tej Placówki. Najwięcej uwag i kontrowersji dotyczyło wysokości stawki czynszu należnego Gminie z tytułu dzierżawy obiektu. Brak wiedzy szkodzi i rodzi plotki, dlatego też oświadczam, że nigdy nie było i nie jest moją wolą utrudnianie wykonywania komuś czynności, tym bardziej, gdy dotyczy tak potrzebnej społecznie instytucji, której w dodatku ja jak i moi bliscy jesteśmy od lat pacjentami.

Obowiązkiem moim zaś jest przestrzeganie prawa i zasad właściwego funkcjonowania Gminy a także zarządzanie jej mieniem. By naprawić wcześniejsze, rażące zaniedbania w tym zakresie oraz zapobiec ewentualnym nieporozumieniom związanym z dzierżawą nieruchomości i obiektów, w listopadzie 2016 r. wydałem Zarządzenia nr 97 i 98 za pomocą których uregulowałem stawki opłat z tytułu dzierżaw i wynajmu lokali. Tym rozwiązaniem chciałem wyeliminować nieprawidłowości, które w żaden sposób nie służyły budżetowi gminy. Przykładem była chociażby dzierżawa pomieszczeń na sklep przy budynku Urzędu Gminy przez GS „SC” w Dzwoli. Za dzierżawę, tegoż obiektu o pow. 36 m2, GS płaciła czynsz dzierżawny w wysokości 100 zł (sto zł) za 1 rok dzierżawy, czyli 8,33 zł miesięcznie a do roku 2013 Gmina nie pobierała w ogóle czynszu, płacąc dodatkowo za energię elektryczną zużytą w sklepie, „sponsorując” przy tym także ciepło, wodę oraz ścieki.

Przed zawarciem umowy z nowym podmiotem „PANACEUM” Spółka Jawna zaleciłem przeprowadzenie kontrolnego pomiaru wydzierżawianych obiektów. Po przeprowadzonych pomiarach dokonano zmian w wysokości naliczanego podatku oraz dzierżawy. W umowie dzierżawy z dnia 2 stycznia 2017 r. zastosowano przeliczenie obowiązujących aktualnie stawek. Okazało się, że NZOZ w Krzemieniu – poprzedni Dzierżawca obiektu płacił podatek w wysokości 3 881 zł w skali roku. Obecnie stawka podatku wynosi 3 583 zł, czynsz dzierżawny natomiast wynosił 3 075 zł a obecnie wynosi 3 637 zł.

W przywołanych wyżej Zarządzeniach uwzględniono zapis cyt. „W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym, Wójt może okresowo obniżyć stronie na jej wniosek stawkę czynszu określoną w umowie, nie więcej jednak niż o 50% stawki wynikającej z umowy”. Spółka PANACEUM z tej możliwości nie skorzystała, uznając wysokość naliczonego czynszu za satysfakcjonujący.

W poprzedniej umowie z 2013 r. jak i obecnie obowiązującej z dnia 2 stycznia 2017 r. istnieje zapis cyt. „Dzierżawca jest uprawniony do podnajmowania, poddzierżawiania, użyczania poszczególnych lokali bądź ustanawiania jakichkolwiek innych praw na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wydzierżawiającego„. Niestety, w ubiegłych latach Gmina tego zapisu nie egzekwowała co uznano, że Gmina obecnie „odstępuje od dotychczasowej praktyki”.

Jak powszechnie wiadomo w budynku Ośrodka swoją działalność prowadzą dwa inne podmioty tj.: Apteka „Sanna” S. C. oraz Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, na których to ciąży solidarny obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania obiektu.

Celem właściwego realizowania zawartej umowy dzierżawy, w dniu 2 lutego 2017 r., osobiście poinformowałem Dzierżawcę o konieczności złożenia takich dokumentów. Zostałem wówczas potraktowany jak intruz, rzekomo utrudniający wykonywanie pracy. Ponadto, pismami z dnia: 16 i 24 lutego zobowiązałem Spółkę PANACEUM do natychmiastowego przedstawienia umów poddzierżawy. Po niczym nieuzasadnionej korespondencji, w dniu 16 marca 2017 r. do Urzędu Gminy dostarczono umowy z poddzierżawcami sporządzone dopiero w dniu 1 marca 2017 r.

Niczym nieuzasadniony upór Spółki PANACEUM i nie budzący wątpliwości fakt poddzierżawiania lokali bez zgody Gminy, upoważniał mnie zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 stycznia 2017 r. do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. Jednakże, tylko z uwagi na dobro pacjentów, którzy w okresie wypowiedzenia umowy dzierżawy Spółce PANACEUM mogliby odczuć brak właściwej opieki medycznej tego nie uczyniłem.

Dla informacji podaję, że w IV kwartale 2016 r. na wydatki związane z remontem piwnic, udrożnieniem instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzemieniu Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 31 449,87 zł.

Zapewniam, że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek podstaw do rozpowszechniania fałszywych informacji co do braku zapewnienia przez Gminę właściwej opieki medycznej świadczonej przez Placówkę w Krzemieniu Pierwszym, czy ewentualnym jej zbyciu.

 

protokoły

doczekamy się pełny protokołów z sesji rady (3 ostatnie) ? bo ta nowa pani to widzę ze dodaje tylko po jednym zdjęciu pierwszej strony…


Uprzejmie informuję, iż obowiązek sporządzania i udostępniania protokołów z sesji rady gminy znajduje podstawę w art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 11764 z późn.  zm.). Przewiduje on, że kolegialne organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów, do których niewątpliwie należy rada gminy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola zgodnie ze Statutem Gminy Dzwola zapewniają obsługę administracyjna Rady Gminy Dzwola. Zarówno protokoły z obrad jak i Uchwały Rady Gminy sa publikowane niezwłocznie. Wspomniane w pytaniu 3 protokoły zostały opublikowane w całości pliki zostały zapisane w formacie TIFF, co mogło być powodem problemów z odczytaniem. Po weryfikacji zgłoszenia wykonaliśmy ponowny skan protokołów do formatu pliku PDF. Jeżeli wystąpiły problemy z odczytaniem protokołów, przepraszamy i dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

Gmina Dzwola „500”

Witam czemu niema jeszcze wypłat 500


Szanowna Pani

W związku z Pani zapytaniem dotyczącym wypłaty świadczenia 500+ informujemy, że zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2016. poz.195), świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Ponadto realizacja przyznanych świadczeń następuje nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca, zgodnie z wytycznymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej w Lublinie.

Informacja o terminach wypłat świadczeń z OPS w Dzwoli została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola dn. 28 czerwca 2016 r. http://dzwola.eu/terminy-wyplat-swiadczen-z-osrodka-pomocy-spolecznej-w-dzwoli/

Zgodnie z powyższym, wypłata świadczenia wychowawczego należnego za miesiąc styczeń 2017 r. nastąpiła 27 stycznia br.


 

 

Odśnieżanie dróg

Witam. Czy mają Państwo w ogóle odśnieżać boczne drogi Kocudzy czy tylko główną. Niby dbacie aby było bezpiecznie na drogach a boczne drogi są tak śliskie że nie da się iść aby się nie przewrócić


W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że drogi gminne należą do najniższej kategorii utrzymania dróg publicznych. Z uwagi na ograniczony budżet Gminy Dzwola drogi będą odśnieżane w sytuacji nieprzejezdności i zalegania śniegu na jezdni. Informuję ponadto, że drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Dzwola utrzymywane są przez Zarząd  Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

Informacje nt. 500+

Witam, dlaczego niema żadnych informacji o programie \”rodzina 500+\”,jakie dokumenty są potrzebne ,jak można złożyć wniosek{osobiście,pocztą, internet}


Witam.

            Bardzo mi przykro. Nie mogę się zgodzić z tak radykalną i krzywdzącą oceną dot. braku informacji o programie „rodzina 500+”. Pogram powyższy jest tak ważny dla obecnego Rządu, że poświęcono mu bardzo dużo miejsca na łamach prasy, różnego rodzaju programów informacyjnych w radio i telewizji. Gmina Dzwola także włączyła się w program informacyjny w sposób ogólnie przyjęty i dostępny dla jak największej rzeszy zainteresowanych.

            Pierwsza informacja dot. ww. programu pojawiła się na stronie informacyjnej (internetowej) Gminy Dzwola w dniu 22 lutego 2016 r. Następnie, na tym samym nośniku, w dniu 14 marca 2016 r. pojawiła się kolejna informacja, która zawierała także załączniki (do pobrania), wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z objaśnieniami oraz załączniki niezbędna do prawidłowego wypełnienie wniosku. Kolejną informację zamieszczono w gazecie gminy Dzwola (kwartalniku nr 2 „ Źródło” z m- ca marca). Ponadto, informację o programie rozpowszechniono także w placówkach oświatowych Gminy Dzwola. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli przyjmują wnioski i udzielają wszystkich informacji osobom zainteresowanym, również telefonicznie.

            Informuję jednocześnie, iż mieszkańcy Gminy Dzwola, składają wnioski bez utrudnień. Wnioskodawcy są obsługiwani bez oczekiwania w kolejkach. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli do dnia dzisiejszego, wpłynęło ponad 100 wniosków osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

500+ Kiedy ruszy w naszej gminie wypłata środków

Dzień dobry Panie Wójcie,moje pytanie dotyczy programu 500+,a mianowicie kiedy ruszy w naszej gminie wypłata środków z w/w programu. pozdrawiam


Witam!

Program „Rodzina 500 plus” i wynikające z niego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) wypłaty świadczeń wychowawczych przekazany został do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli. Ustawa powyższa obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku i od tego dnia pracownicy Ośrodka przyjmują wnioski na te świadczenia, a także prowadzą szereg działań informujących, ułatwiających składanie
i wypełnianie wniosków.

Pierwsze wypłaty świadczeń z programu zostały uruchomione
22 kwietnia 2016 roku i przekazane zostały na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe. Informuję, iż zapis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art.49 pkt 2) określa: zasady przyznawania i wypłatę świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa
w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w terminie (o którym mowa w ust. 1), następuje 3 miesięczny okres na jego realizację. Okres 3 miesiący przeznaczony jest na kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Należy zauważyć , że bardzo dużo danych dotyczących wnioskodawcy i jego rodziny pracownicy Ośrodka pozyskują sami, korzystając z pomocy systemów utworzonych na potrzeby m.in. przyznawania świadczeń wychowawczych. Informuję również, że po skompletowaniu dalszych wniosków i wydaniu decyzji, które są natychmiast wykonalne Ośrodek Pomocy Społecznej będzie sukcesywnie wypłacał przyznane świadczenia wychowawcze.

Porady prawne

Dzień dobry Panie Wójcie. W dniu 05.01.2016 na stronie internetowej gminy Dzwola ukazała się informacja o nieodpłatnych poradach prawnych które to miały być udzielane w każdą środę w godz. od 9 do 13 w pok. nr 6. Byłam dwa razy w UG i nie zastałam nikogo kto mógłby mi udzielić porady prawnej. Proszę o odpowiedź dlaczego nie ma ww. porad prawnych. Dziękuję


Witam.

             Na podstawie porozumieniem z dnia 15 października 2015 r., zawartego pomiędzy Gminą Dzwola a Powiatem Janowskim w celu realizacji zadania Powiatu „z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej”, Gmina Dzwola udostępniła Powiatowi lokal biurowy nr 6, znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Dzwola. Powiat zobowiązał się wyznaczyć uprawnionych prawników do obsługi Punktu oraz zobowiązał się ponosić koszty z tego tytułu. Ustalono, że wyznaczeni do obsługi Prawnicy będą udzielać porad w każdą środę tygodnia. Nie stwierdzono przypadku, by zadanie to zgodnie z porozumieniem nie było realizowane. W każdą środę Prawnicy odbierali klucz z sekretariatu do wyznaczonego pomieszczenia. Należy zauważyć, że nie są to pracownicy Urzędu Gminy Dzwola i Gmina nie sprawuje nad Nimi nadzoru.

             W przypadku stwierdzenia nieobecności Prawników, proszę zgłaszać taki przypadek w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola. Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane wyznaczonej przez Powiat Janowski osobie odpowiedzialnej za realizację zadania.

             Jednocześnie przepraszam za brak udzielenia odpowiedzi w terminie. Było to podyktowane problemami technicznymi.

Wójt  Gminy Dzwola

Stanisław Rożek