Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokój 19 w terminie od 01.09.2023r. do 15.09.2023r. w godzinach pracy OPS.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie.

Czytaj Więcej