Troska o mir domowy oraz środowisko naturalne


Dzień dobry,

Moje pytanie dotyczy planowanej budowy myjni samochodowej w miejscowości Branewka.

Czy takie inwestycje są wskazane w pobliżu przepływającej rzeki?

Czy wszelkie chemiczne środki myjące wraz z deszczem lub powietrzem (jako “bryza” i wszelkiego rodzaju opary) nie przedostaną się do wody i nie zniszczą małego ekosystemu?

Czy opary z tych środków nie wpłyną negatywnie na komfort życia mieszkających w pobliżu rodzin? A zwłaszcza małych dzieci?

Osobiście uważam, że praca takiej myjni zaburzy możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu, a powstające hałasy nie pozwolą (również w porze nocnej) na pełne korzystanie z “uroków wsi”.

 

Z góry dziękuję za odpowiedź,

Pozdrawiam


Dzwola, dnia 16 czerwca 2021 roku

                                                                                                                                                                                              Szanowna/y  Pan/i

Szanowna/y Pani/e,

w odpowiedzi na Pani/ńskie pytanie z dnia 9 czerwca 2021 roku dotyczącej budowy myjni samochodowej uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezdotykowej myjni samochodowej, jest on rozpatrywany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), a strony postępowania strony są zawiadamiane o jego wszczęciu jak również o możliwości zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie oraz zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Stronami postępowania poza inwestorem jest właściciel działki na której ma być realizowana inwestycja oraz właściciele działek sąsiednich. Prawo do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków przysługuje tylko stronom postępowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) budowa myjni samochodowej nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, wody powierzchniowe oraz nieruchomości sąsiednie zawsze jest analizowany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Projekt decyzji o warunkach zabudowy opracowuje uprawniony architekt, a sporządzony projekt decyzji podlega uzgodnieniom stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z właściwymi organami w szczególności: Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli,  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Starostą Janowskim. Po uzyskaniu przewidzianych prawem uzgodnień Wójt Gminy Dzwola wydaje decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku gdy któraś ze stron postępowania nie zgadza się z wydaną przez Wójta Gminy Dzwola decyzją, ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola