Informacja – debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola przedstawia Raport o stanie Gminy Dzwola za 2020 rok.

Raport o stanie Gminy Dzwola został przekazany Radnym Gminy Dzwola oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola  i stronie www Gminy Dzwola stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 52/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 maja 2021 r.

Na XXII sesji Rady Gminy Dzwola zwołanej na dzień 18 czerwca 2021 roku (piątek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2020 rok.

W debacie nad Raportem zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dzwola, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2020 rok

zgłoszenie