Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu, jeśli mąż, żona, ojciec lub matka, syn lub córka lub też ktoś z dalszej rodziny cierpi na chorobę uzależnieniową lub po prostu nadużywa alkoholu zawsze możesz złożyć wniosek do naszej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzwoli.

Anonimy oraz telefoniczne zgłoszenia nie będą uwzględniane. Wniosek możesz wypełnić osobiście Przewodniczącej lub u członka GKRPA w pokoju nr 16 lub nr 18 w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola, bądź czytelnie podpisany przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Dzwola

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzwoli

Dzwola 168

23-304 Dzwola

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

a) powoduje rozkład życia rodzinnego,

b) demoralizuje nieletnich,

c) systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

d) uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Po złożeniu wniosku, z którego wynika, iż problem uzależnienia występuje lub może wkrótce wystąpić, komisja wezwie osobę zgłaszaną i podczas swego dyżuru przeprowadzi rozmowę mającą na celu ocenę sytuacji. Ważne by nie czekać ze złożeniem wniosku – im wcześniej będziemy mieli szansę zareagować tym większa szansa na rozwiązanie problemu. Na wezwania GKRPA warto się stawiać. Jeśli wzywana osoba się nie pojawi w wyznaczonym terminie komisja musi rozpocząć działania prawne.

Jeśli dana osoba nie jest świadoma swego uzależnienia, jeśli aktywnie przeciwdziała zabiegom mającym uzdrowić sytuacje, jeśli mimo starań komisji dalej nadużywa alkoholu lub też używa narkotyków, nie stawia się przed komisją mimo wezwań, GKRPA skieruje taką osobę na badanie biegłych sądowych mających orzec o stopniu uzależnienia danej osoby. Jeśli i tutaj badany się nie pojawi sprawa zostanie oddana do sądu, który może zarządzić doprowadzenie na badania przez policję. Brak woli leczenia, utrudnianie pracy komisji oraz ignorowanie jej wezwań to czynniki które zdecydowanie działają na niekorzyść osoby zgłaszanej.

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań, świadków, wywiadów Policji wydać następujące orzeczenie:

– oddalić wniosek gdy osoba nie jest uzależniona;

– orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli szpitali).

Ważne by osoby składające wniosek w sprawie swych bliskich miały pełną świadomość, iż robią to dla dobra tak bliskiego z problemem jak i dla dobra własnego. Zawiadomienie komisji o sprawie za pomocą wniosku to pierwszy krok dający jakąkolwiek szansę na poprawę sytuacji, który warto zrobić gdy domowe metody nie dają rezultatu.

WNIOSEK W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM