Odbiór zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi”


W dniu 13 lipca 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowa drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi” (Krzemień Drugi remiza – Konstantów).

Wartość inwestycji to 754 371,16 zł, a kwota dofinansowania wynosi 528 059,00 zł – 70% wartości zadania, a wkład własny Gminy Dzwola 226 312,16 zł – 30% wartości zadania.

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Dodatkowo w ramach prac wykonany został nowy parking asfaltowy przy remizie OSP Krzemień Drugi.

Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.