Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola


W dniu 15 września Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymał dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 251 268,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia” .

Odbiór przedmiotowej drogi miał miejsce w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Wartość inwestycji to ponad 502 537,45 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 m, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowa istniejącego przepustu drogowego, wykonanie odwodnienia liniowego, reprofilacja istniejących rowów wraz z odmuleniem istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm oraz wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.