Więcej o: Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola.

Więcej “Opieka wytchnieniowa”

Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020

Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Więcej “Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej “Ogłoszenie”

Więcej o: Informacja – Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Informacja – Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na 88 dzieci uczące się, w tym 1 wniosek przekazano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej “Informacja – Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)”