Zespół interdyscyplinarny

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI

Problem przemocy w rodzinie dotyka wielu osób i rodzin. Przyjmuje się, że jest nią każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. To celowe, zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące różnorakie cierpienie i szkody. Przemoc to inaczej jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Doświadczanie przemocy domowej jest bez wątpienia złożonym problemem i często do wyjścia z tego stanu potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb i instytucji. To też w sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie przede wszystkim osobom dotkniętym przemocą, jak i sprawcy.

Trzeba pamiętać i być świadomym, że przemoc jest przestępstwem. Bez względu na to czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli ma ona charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. Art. 207. Kodeksu Karnego, który mówi:

 • §1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • §2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Dla celów przeciwdziałania temu zjawisku Rada Gminy Dzwola powołała w 2011 roku uchwałą Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, w którego skład wchodzą:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.
 2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Policja
 4. Placówki Oświatowe.
 5. Kuratorzy Sądowi.

Podstawa prawna funkcjonowania ZI

Gminny Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.).
 2. Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” wydane przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Poza treścią ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia do podstaw prawnych realizacji procedury Niebieskie Karty należy zaliczyć przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych służb obowiązanych do realizacji procedury. Przedstawiciele podmiotów biorących udział w procedurze wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych, co oznacza konieczność realizowania zasad określonych m.in. w takich aktach prawnych jak:

– ustawa o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 163 z późn. zm.);

– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1286 z późn. zm.);

– ustawa o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.147 z późn. zm.);

– ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.);

– ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 464 z późn. zm.);

– ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1435 z późn. zm,);

Zasadniczymi celami Zespołu są:

 • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2011-2015 oraz przedstawianie wniosków i opinii Wójtowi Gminy,
 • edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • realizowanie działań promocyjno-informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy, instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach w obszarze przemocy w rodzinie.

Czym jest przemoc?

Bądźmy świadomi i pamiętajmy, że przemoc to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” (art. 2, pkt 2 ustawy, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Innymi słowy przemoc to „intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody”.

 

Rodzaje przemocy:

Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.

Psychiczna – naruszenie godności osobistej.

Seksualna – naruszenie intymności.

Ekonomiczna – naruszenie własności.

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

                Chociaż nikt nie ma prawa stosować żadnej formy przemocy względem kogokolwiek to do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego czy materialnego, także niezależnie od poziomu wykształcenia jej członków.

               

PAMIĘTAJ

Przemoc nie kończy się sama!!!

Nie możemy pozostawać wobec tego obojętni?

Doznajesz przemocy? Reaguj!!!

Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj!!!

Troszczmy się wspólnie o bezpieczeństwo Nasze i naszych dzieci!!!

 

Jako Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dzwola jesteśmy zawsze gotowi do działania. Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość.

Naszym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy osobom tego potrzebującym. Nasze działania, ukierunkowane są na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców Gminy Dzwola.

Jesteśmy do Twojej / Waszej dyspozycji.

 

Informacji dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego

 udziela Stanisław Białek

pok. 18   tel. 15 875 25 33

w godz.:

poniedziałek, środa-piątek od 730 do 1530

wtorek od 800-1600