Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.):

  • pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości;
  • pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 
ZASIŁEK OKRESOWY
ZASIŁEK CELOWY
ZASIŁEK STAŁY
PRACA SOCJALNA
DOŻYWIANIE
INNE