Bezdomne zwierzęta

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program opieki obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Apelujemy do mieszkańców Gminy Dzwola o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt, który narasta w naszej gminie i w całym kraju w tempie lawinowym. Problem ten dotyczy nie tylko ilości wyłapanych psów, ale przede wszystkim kosztów ich utrzymywania w schroniskach. Pies bezdomny, który zostanie złapany na terenie gminy trafia do schroniskaw którym jest utrzymywany do czasu jego adopcji lub śmierci na koszt gminy, na której ciąży obowiązek sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Warto pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się psy bezdomne, to głównie zwierzęta, które są nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
Jak wynika z naszych obserwacji dość często występują przypadki zgłoszeń do odbioru psów, które nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Bardzo często zdarza się to w okresie godowym zwierząt. Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Podczas okresu godowego watahy psów potrafią pilnować nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. W czasie okresu godowego niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy Dzwola. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości.
W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.
W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy. W 2013 roku koszty jakie gmina poniosła z tytułu utrzymywania bezdomnych psów wyniosły niewiele ponad 5.149,90 zł, w 2014 roku już ponad 22.495,56 zł a do 30 listopada 2015 roku już 23.032,16 zł. Z terenu naszej gminy odławianych jest nawet kilka psów miesięcznie. Wielokrotnie jednak pracownicy Urzędu Gminy Dzwola mają wątpliwości, co do faktycznej bezdomności psa. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że część psów jest podrzucana na teren gminy przez osoby, którym pies się znudził, stanowi dla nich przeszkodę w wyjeździe na wakacje, itp. Psy w większości są wyrzucane z samochodów.
Z tego względu zwracamy się do mieszkańców gminy z prośbą o zgłaszanie zauważonych przypadków podrzucania lub wyrzucania psa na terenie gminy. Bezcenne jest w takim przypadku zapamiętanie nr rejestracyjnego pojazdu. Zdarza się także, że psy są zgłaszane do odbioru przez osoby, które przygarnęły bezdomnego psa (dokarmiają go, wpuszczą na teren posesji) a dopiero po czasie zgłaszają jako bezdomnego. Powstają wówczas poważne wątpliwości co do zasadności zgłoszenia.
W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych  nie może być szkodliwe dla innych osób.
Bardzo ważne jest, aby właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach,
a w szczególności o:
– prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
– o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
– nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej (za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych: lecznice itp.),
– nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.
Ustawa o ochronie zwierząt wyraźnie wskazuje nam: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”. W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Komendzie Powiatowej Policji lub w Urzędzie Gminy Dzwola.
Mieszkańcy, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, muszą mieć świadomość, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem.