Dożywianie

POSIŁEK W DOMU I SZKOLE
NA LATA 2019-2023

W dniu 15 października  2018 roku została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające  warunki otrzymania pomocy wskazane  w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe
w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Adresatami w/w programu są m.in.

  1. Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  2. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  3. Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych  w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne

Powyższa uchwała Rady Ministrów weszła w życie i obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2019  roku

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli złożyć wniosek o pomoc. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Informacji udzielają pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli:

Marta Stolarz, Renata Bielak, Stanisław Białek pok. 18

Justyna Tomecka pok.19

tel. 15 875 25 33

 

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępny jest:

  • wniosek o objęcie dożywianiem dzieci.