Władze Gminy

Rada Gminy Dzwola jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Wójt Gminy Dzwola jest organem wykonawczym Gminy Dzwola.

Wójt wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania określone przepisami prawa.

Zadania Wójta wykonywane są przy pomocy Urzędu Gminy.

Statut Gminy Dzwola