Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczychkierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekaże kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

OBSZARY WSPÓŁPRACY ASYSTENTA Z RODZINĄ
 
POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH
 • doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • trening budżetowy
 • trening czystości
 • wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach
RELACJA W RODZINIE
 • pomoc w angażowaniu członków rodziny w sprawy bieżące (podział obowiązków)
 • pomoc w budowaniu prawidłowych relacji miedzy członkami rodziny
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych
 • doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się (przekazywanie informacji, rozmowy nt. bieżących spraw, itp.)
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica
 • wzmocnienie kompetencji rodziców
 • pomoc w organizowaniu i planowaniu czasu dziecka
 • pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego
 • doradztwo w zakresie umiejętności stawiania granic
 • pomoc w budowaniu systemu kar i nagród

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się osobiście z asystentem rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli

informacji udziela – Ewa Góra
 
tel. 15 875 25 33