Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką prawną lub faktyczną albo przysposobienia. Wniosek  złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w godz.:

poniedziałek, środa-piątek od 730 do 1530

wtorek od 800-1600

informacji udziela: Renata Małek

pok. 20 tel. 15 875 25 33

 

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępne są:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • załącznik nr 2
 • załącznik nr 4,
 • załącznik nr 5,
 • załącznik nr 6,
 • załącznik nr 7,
 • załącznik nr 8,
 • załącznik nr 9,
 • załącznik nr 10.