Wójt Gminy Dzwola

 
 WÓJT GMINY DZWOLA – Wiesław Dyjach 

Kontakt:
tel. 15 875 22 15 wew. 22
fax. 15 875 22 23
kom. +48 661 159 445
e-mail: wojt.ugdzwola@mbnet.pl

Dzwola 168
23-304 Dzwola

Do zakresu działań i kompetencji Wójta Gminy Dzwola należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • wydawanie aktów o charakterze porządkowym w granicach prawa a także zarządzeń regulujących pracę Urzędu;
 • podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie;
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
 • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 • upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • podejmowanie innych decyzji, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • ogłaszanie budżetu Gminy;
 • kontrolowanie przestrzegania przez podlegle i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz działalności jednostki;
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych;
 • przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady;
 • sprawowanie funkcji terenowego szefa obrony cywilnej;
 • koordynowanie organizowanych akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych
  i katastrof;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej;
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • wykonywanie innych zadań wynikających bezpośrednio z przepisów prawa i uchwał Rady;
 • sprawowanie kontroli nad działalnością sołectw;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością pracowników Urzędu;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;
 • przeprowadzanie okresowej oceny podległych pracowników.