Aktualności/ Ogłoszenia

Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 
WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY DZWOLA – obowiązujące od dnia 01.04.2018 r.

Rada Gminy Dzwola w dniu 29 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/202/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 523).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 kwietnia 2018 r. i przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 12,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 19,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzyosobowego i więcej w wysokości 28,00 zł miesięcznie.

Dla odpadów komunalnych które nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 19,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 28,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzyosobowego i więcej w wysokości 35,00 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku,
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku,
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku,
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Dzwola, przelewem na rachunek bankowy (97 9410 1036 2003 3000 0185 0001) lub u sołtysów.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dzwola deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.