Aktualności/ Ogłoszenia

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY DZWOLA

Rada Gminy Dzwola w dniu 31 maja 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VI/41/2019 w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 3610).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 2019 r., przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 10,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 31,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 39,00 zł miesięcznie.

Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 40,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 62,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 78,00 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłaty, za odbiór odpadów komunalnych upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku;
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku;
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku;
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

Sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– wpłata gotówki w kasie Urzędu Gminy Dzwola,

– przelewem na rachunek bankowy 47 9410 1036 2003 3000 0185 0028

– lub wpłata gotówki u sołtysów.

WAŻNE!

 1. Wskazane jest aby, nową deklarację złożył faktyczny właściciel nieruchomości – działki na której usytuowany jest budynek mieszkalny.
 2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody. Stawka opłaty w decyzji będzie określona dla odpadów niesegregowanych, gdyż tylko osoba składająca deklarację ma możliwość oświadczenia o dokonywaniu selektywnego zbierania odpadów.
 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dzwola od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 12.
 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Dzwola, niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania.
 5. W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy dokonać korekty, do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.07.2019 r.

Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 
WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DZWOLA
– obowiązujące od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Rada Gminy Dzwola w dniu 29 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/202/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 523).

Dla odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 12,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 19,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzyosobowego i więcej w wysokości 28,00 zł miesięcznie.

Dla odpadów komunalnych które nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 19,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 28,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzyosobowego i więcej w wysokości 35,00 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku,
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku,
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku,
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Dzwola, przelewem na rachunek bankowy (97 9410 1036 2003 3000 0185 0001) lub u sołtysów.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy:

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dzwola deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.