Aktualności/ Ogłoszenia

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY DZWOLA

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4796) ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 3 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
 • 10 zł miesięcznie od 4 i od 5 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • 8 miesięcznie od 6 i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 28 zł, za każdego mieszkańca zamieszkującego  daną nieruchomość.

Rada Gminy Dzwola wprowadziła zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4797),

2,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

 • zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 września 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 4798),

1,00 zł miesięcznej stawki opłaty, od każdego członka rodziny wielodzietnej.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy właścicieli nieruchomości o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola w celu złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w przeciwnym razie zostaną wszczęte postępowania określające wysokość opłaty.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy wnoszenia opłaty, za odbiór odpadów komunalnych upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku;
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku;
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku;
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

Sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– wpłata gotówki w kasie Urzędu Gminy Dzwola,

– przelewem na rachunek bankowy 47 9410 1036 2003 3000 0185 0028

– lub wpłata gotówki u sołtysów.

WAŻNE!

 1. Wskazane jest aby, nową deklarację złożył faktyczny właściciel nieruchomości – działki na której usytuowany jest budynek mieszkalny.
 2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody. Stawka opłaty w decyzji będzie określona dla odpadów niesegregowanych, gdyż tylko osoba składająca deklarację ma możliwość oświadczenia o dokonywaniu selektywnego zbierania odpadów.
 3. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dzwola od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 12.
 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Dzwola, niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania.

Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.


Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.


Harmonogram odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzwola w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.