Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy Dzwola, Kadencja 2024 – 2029

 

Komisja Rewizyjna 

Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji, niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, jak również zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usunięciu tych zjawisk.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Agnieszka Oleszko –  Przewodnicząca komisji

Jan Blacha      –  członek komisji

Monika Karwatowska  –  członek komisji

Anna Rawska – członek komisji

Stanisław Szuba – członek komisji


Komisja Budżetowa

Zakres działania Komisji Budżetowej obejmuje w szczególności:

1) prace nad projektem budżetu i zmianami w budżecie;

2) sprawy procedury uchwalania budżetu;

3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz innych o charakterze finansowym mających wpływ na dochody i wydatki gminy.

Komisji Budżetowej:

Aneta Baciur  –  Przewodnicząca komisji

Beata Fiedorek  –  członek komisji

Krzysztof Dyjach  –  członek komisji


Komisja Rolnictwa,Infrastruktury i Rozwoju

Zakres działania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju obejmuje w szczególności:

1) utrzymanie dróg gminnych, mostów i przepustów;

2) sprawy utrzymania czystości i porządku w gminie;

3) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię;

4) gospodarka mieszkaniowa, rolna i wodna;

5) ochrona i kształtowanie środowiska.

Skład Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju:

Krzysztof MazurPrzewodniczący komisji

Józef Rycerz  – członek komisji

Jan Piecyk  –  członek komisji

Józef Bączek  –  członek komisji

Jan Blacha     –   członek komisji


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  obejmuje w szczególności:

1) sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę;

2) sprawy dotyczące kultury, sportu i turystyki;

3) występowanie do Wójta lub Komisji Budżetu, o sfinansowanie propozycji rozwiązań problemów wchodzących w zakres kompetencji Komisji.

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

Alina Świś   –  Przewodnicząca komisji

Monika Papierz   –  członek komisji

Monika Karwatowska   –  członek komisji


Komisja Inwentaryzacyjna

Zakres działania Komisji Inwentaryzacyjnej obejmuje w szczególności:

1) komunalizację mienia;

2) sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych.

Skład Komisji Inwentaryzacji:

Józef Bączek    –  Przewodniczący komisji

Krzysztof Dyjach –  członek komisji

Stanisław Szuba –  członek komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

1) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność Wójta oraz na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

2) opiniowanie skierowanych przez radę wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Beata Fiedorek –  Przewodnicząca komisji

Agnieszka Oleszko    –  członek komisji

Krzysztof Mazur –  członek komisji