Odpady komunalne

odpady

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) od lipca 2013 roku Gmina Dzwola przejęła obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości mieszanych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na wydzielonej części nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są posiadać, stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Dzwola – wykaz firm znajduje się na stronie internetowej w zakładce REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Harmonogram-Dzwola-2023 do pobrania