Koła łowieckie

Zadania Kół Łowieckich:

  1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w oparciu i zgodzie z wieloletnim łowieckim planem hodowlanym i kolejnymi, rocznymi planami łowieckimi,

  2. Zawiadamianie właściwego nadleśniczego o terminie i metodach ustalania liczebności zwierząt łownych,
  3. Szacowanie zgłaszanych szkód łowieckich oraz wypłata odszkodowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. Dokarmianie zwierzyny w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego, a także w przypadkach konieczności ograniczenia szkód wyrządzonych przez zwierzynę na polach i w lesie,
  5. Zgłaszanie właściwym organom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędom gminy bądź najbliższym zakładom leczniczym dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolno żyjących.