FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


Odbiór zadania “Przebudowa drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi”

W dniu 13 lipca 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowa drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi” (Krzemień Drugi remiza – Konstantów).

Wartość inwestycji to 754 371,16 zł, a kwota dofinansowania wynosi 528 059,00 zł – 70% wartości zadania, a wkład własny Gminy Dzwola 226 312,16 zł – 30% wartości zadania.

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Dodatkowo w ramach prac wykonany został nowy parking asfaltowy przy remizie OSP Krzemień Drugi.

Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.


Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi

Pod koniec marca br. rozpoczęte zostały prace związane z przebudową drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi w km 0+066 do km 1+050″ – od remizy OSP Krzemień Drugi w kierunku Konstantowa, realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji to 754 371,16 zł, a kwota dofinansowania wynosi 528 059,00 zł – 70% wartości zadania, a wkład własny Gminy Dzwola 226 312,16 zł – 30% wartości zadania.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostaną wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wykonawca prac jest Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.


Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 108997L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 676 010,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi w km 0+066 do km 1+050″ – od remizy OSP Krzemień Drugi w kierunku Konstantowa, przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wniosek o dofinansowanie został umieszczony na wysokiej pozycji nr 11 spośród wszystkich 37 gmin, które otrzymały dofinansowanie.

Informujemy Państwa, iż na realizację przedmiotowej inwestycji został już rozstrzygnięty przetarg, a w dniu 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podpisał umowę z  wyłonionym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem MOLTER sp. z o.o.  36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B. Wartość inwestycji to 754 371,16   zł, a kwota dofinansowania zostanie zmieniona i dostosowana do tej wartości w proporcji 70% (kwota dofinansowania) do 30% (wkład własny Gminy Dzwola).

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostaną wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.


Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w  km 0+000 do km 0+700

W dniu 27 listopada 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109026L w  km 0+000 do km 0+700” w miejscowości Kocudza Trzecia “Leśniczówka”.
Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 317 570,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 136 102,83 zł.
W ramach inwestycji wykonane zostało: ułożenie ścieków drogowych po stronie lewej na długości 700 m; wymiana dwóch przepustów pod drogą; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 oraz 0 -31,5 pod poszerzenia i chodnik; wykonanie ławy betonowej pod ścieki liniowe; warstwa profilująca szer. 5,1 m o średniej gr. 4 cm na odcinku 700 m pod jezdnię; warstwa wiążąca o szer. 2,05 m i grubości 4 cm pod chodnik na odcinku 700 m; warstwa ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; pobocze gruntowe o szer. 100 cm po stronie prawej na długości 700 m. Wykonane zostało również przejście dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2826L oraz linia segregacyjna na jezdni oddzielająca jezdnię od chodnika. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.


Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w lokalizacji od km 0+000 do km 0+900 o długości 900 m

W dniu 3 września 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego „Przebudowę drogi gminnej nr 109011L w lokalizacji od km 0+00 do km 0+900 o długości 900 m”.

W odbiorze uczestniczyli:

Poseł na Sejm RP – Jan Kanthak
Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik
Inspektor Nadzoru – Edward Łacek
Przedstawiciel Wykonawcy – Paweł Bierut
Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola – Urszula Kaproń
Radny Rady Gminy Dzwola – Józef Bączek
Skarbnik Gminy – Aneta Gilas
oraz gospodarz Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach

Wartość inwestycji to 215 055,75 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 150 533,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 64 522,75 zł. W ramach prac zostały wykonane: warstwa profilująca szer. 5,1 m o średniej gr. 4 cm na odcinku 900 m; warstwa ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 900 m; pobocza gruntowe o szer. 75 cm obustronnie na długości 900 m; reprofilacja rowów obustronnie na długości 900 m oraz ręczne oczyszczenie przepustu przy drodze powiatowej nr 2825L.

Zostało również wykonane przejście dla pieszych przy drodze powiatowej, które jest oznakowane znakami poziomymi i pionowymi oraz zrobiono linie segregacyjne na jezdni, które w sposób widoczny oddzielają pasy jezdni zarówno w dzień jak i w nocy.  

Wykonawcą prac była firma WOD-BUD z Kraśnika.


Przebudowa drogi gminnej nr 109005L w miejscowości Konstantów w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o długości 942 m

W dniu 21 maja 2020 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Wykonawcą oraz Komisją Odbiorową dokonał uroczystego odbioru wykonanych inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 109005L w miejscowości Konstantów w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o długości 942 m”.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Długość drogi objętej zadaniem wynosi 942 m. W ramach robót wykonano podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm i nawierzchnie: warstwę wiążącą asfaltową o grubości 3 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Zamontowane zostały również urządzenia bezpieczeństwa, tj. bariery ochronne stalowe po obu stronach drogi o łącznej długości 50 m oraz wykonano pobocza obustronne o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego. Wynagrodzenie wykonawcy robót: 420 700,22 zł, w tym: wnioskowana dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 294 490,00 zł i środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 126 210,22 zł. Wysokość procentowa wnioskowanej dotacji wynosi 70% wartości kosztów zadania.


Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 348 m

W dniu 8 kwietnia  2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w lokalizacji od km 0+000 do km 0+348 o długości 348 m”.
Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 169 922,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 72 824,76 zł. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia 5,00m w km od 0+000,00 do km 0+307,00, pobocze po lewej stronie drogi o szer. 1,00 m oraz trakt pieszo-rowerowy po lewej stronie szer. 1,64 m w km 0+000 do km 0+348 i ściek liniowy pomiędzy krawędzią nawierzchni a krawędzią traktu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.


Przebudowa drogi gminnej nr 109016L w miejscowości Kocudza Trzecia

W dniu 12 marca 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109016L w miejscowości  Kocudza Trzecia w lokalizacji od km 0+391 do km 0+651 o długości 260 m”.
Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji 70% wkład LUW w Lublinie, tj. 58 266,00 zł, 30% wkład Gminy Dzwola, tj. 24 955,33 zł. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia o długości 260 m i szerokości 4m oraz pobocza gruntowe i wymieniony przepust pod drogą gminną. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.