Ochrona przyrody i środowiska

Usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na usunięcie drzewa czy krzewu wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia, wydanego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

O uzyskanie zezwolenia może ubiegać się właściciel nieruchomości, posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela nieruchomości), gdzie rośnie planowane do usunięcia drzewo lub krzew, składając pisemny wniosek do właściwego organu, w przypadku nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzwola jest to Wójt Gmin Dzwola.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  2. projekt planu*:a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lubb) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie*;
  4. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane*
  5. zgodę właściciela nieruchomości*.

⃰  – jeśli dotyczy

Od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie zwolnione są drzewa lub krzewy stanowiące złomy czy wywroty (patrz słownik poniżej), jednakże w takiej sytuacji należy takie drzewo lub krzew zgłosić do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu celem przeprowadzenia oględzin, potwierdzających, że stanowią one złom lub wywrot.

Z przedmiotowych oględzin, sporządza się protokół, do którego dołącza się dokumentację fotograficzną, przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

W przypadku, gdy planowane do usunięcia drzewa lub krzewy rosną na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako las (Ls) z prośbą o ich usunięcie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Druk wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola – zakładka Druki do pobrania – OCHRONA ŚRODOWISKA, w Urzędzie Gminy Dzwola – pokój nr 17, a także  w załączniku poniżej:

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=174&p1=szczegoly&p2=88110

Wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych ustawowo załączników należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub wysłać pocztą na powyższy adres.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz procedury z tym związanej znajdują się w zakładce WYCINKA DRZEW

Słownik:

wywrotdrzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

złomdrzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.