Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola


Odbiór inwestycji

W dniu 15 lipca 2022 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

W odbiorze uczestniczyli zaproszeni goście, w tym:

Pan Andrzej Misztal – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski

Radni powiatowi oraz gminni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Dzwola, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dzwola, inspektorzy nadzoru, wykonawca prac w Zespole Szkół w Kocudzy oraz Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką historię projektu oraz korzyści powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na której znalazł się projekt pt: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

8 listopada 2019 r. z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Wójt Gminy Dzwola odebrał umowę, na realizację projektu o wartości: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to: 2 878 331,98 zł i była najwyższym dofinansowaniem dla JST.
Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzwola został ogłoszony przetarg na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 maja 2020 r. godz. 12:10 w Urzędzie Gminy Dzwola, do przetargu przystąpiło 21 firm z całej Polski.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa dla części nr 2 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 997 520,00 zł.

W dniu 22 września 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: Chocyk Marcin Mediabud z/s w Lublinie dla części nr 1 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dzwoli”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 051 650 zł.

W Zespole Szkół w Dzwoli wykonano następujące prace: wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz zmodernizowano instalację oświetleniową.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 58,8%
 • Energia na ciepłą wodę spadek o 23,5%
 • Energia na oświetlenie spadek o 59%

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 1 396,4 GJ/rok (387,9 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 641,4 GJ/rok (178,2 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 755 GJ/rok (209,7 MWh/rok) czyli 54,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 57,4 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 23,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 59%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 74,27 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 34,77 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 53,3%.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 67,45 kg/rok,, natomiast po modernizacji wynosi: 28,11 kg/rok,. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 58,3%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 127,57 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 56,37 tony/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 55,8%.

W Zespole Szkół w Kocudzy wykonano następujące prace: poprawa efektywności pracy kotłowni poprzez wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, stropu i poddasza, wymiana dachu i docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, wymiana  stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż kurtyny z destyfikatorem, modernizacja instalacji oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W domu nauczyciela wykonano docieplenie ścian i wykonanie nowej kotłowni.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 72,3 %
 • Energia na oświetlenie spadek o 50,3 %
 • Uzysk energii z fotowoltaiki 29,3 GJ/rok

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 3 205 GJ/rok (791,4 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 1 118 GJ/rok (259,4 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 2 087 GJ/rok(532 MWh/rok)czyli 65,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 102 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 60,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 40,6%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 154,67 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 45,05 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 70,9 %.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 122,28 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 67,63 kg/rok. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 44,7%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 248,34 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 102,83 kg/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 58,6%.

Wykonując inwestycję osiągnęliśmy następujące rezultaty:

 • zwiększenie efektywności energetycznej dwóch Szkół,
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji,
 • poprawa warunków nauki w szkołach,
 • efekt wizualny.

Koszt realizacji inwestycji: 3 334 060,00 zł.

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2 164 618,31 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384,00 zł.

 


Postęp prac inwestycyjnych

Zespół Szkół w Kocudzy. Docelowo w budynku wykonane zostaną następujące prace:
1) roboty instalacyjne C.O.;
2) system zarządzanie energią;
3) roboty budowlane: docieplenie, elewacja;
4) modernizacja instalacji oświetlenia (oprawy i źródła światła);
5) fotowoltaika (moc instalacji 9,86 kW – montaż na dachu budynku ZS w Kocudzy).

Na miesiąc marzec 2022 r. pozostała do wykonania część elewacji z dociepleniem oraz system wentylacji na sali gimnastycznej. Planowane zakończenie robót to czerwiec 2022 roku.
Wartość ogólna robót brutto to około 2 mln złotych do chwili obecnej wykonano 90% zakresu rzeczowego pozostało około 10 % do rozliczenia w roku 2022.

Zespół Szkół w Dzwoli. W budynku wykonano następujące prace:
1) roboty instalacyjne;
2) system zarządzanie energią;
3) roboty budowlane: docieplenie ścian;
4) modernizacja instalacji oświetlenia (oprawy i źródła światła).

Na miesiąc marzec 2022 r. wszystkie roboty zostały wykonane, a odbiory końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami umownymi w końcu marca 2022 roku.

Cele projektu to:
– zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej w gminie Dzwola;
– poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu;
– zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji;
– poprawa warunków nauki w szkołach.

Wskaźniki produktu:
– liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2;
– pow. użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 7 048,59 m2.

Rezultat:
– ilość zaoszcz. en. ciepl. – 2 504,70 GJ/rok;
– zmniejszenie rocznego zużycia en. pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 410 100,00 kWh/rok;
– szacowany roczny spadek emisji gazów c. (CI34) -75,30 t/rok;
– grupy docelowe projektu: mieszkańcy gminy Dzwola.


Prace termomodernizacyjne szkół w toku

Obecnie trwają prace termomodernizacji Zespołu Szkół w Dzwoli i Kocudzy. Przy obydwu obiektach szkolnych postęp prac jest bardzo zaawansowany.
W budynku Zespołu Szkół w Dzwoli zostały wymienione już okna i drzwi oraz instalacja oświetleniowa. W obecnym czasie rozpoczęte są prace związane z dociepleniem ścian budynku.

W budynku Zespołu Szkół w Kocudzy natomiast wymieniono pokrycie dachowe na sali gimnastycznej na nowe pokrycie z płyt PIR oraz wykonano niezbędne obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono strop i poddasze, docieplono styropianem część ścian na budynku szkoły, zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły. W obecnym czasie trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku.


Postęp prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kocudzy

Przy budynku Zespołu Szkół w Kocudzy nieustannie trwają prace budowlane realizowane w ramach środków pozyskanych przez Gminę Dzwola z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W dniu 29 grudnia 2020 r. dokonano odbioru pierwszego etapu prac przy budynku szkoły w Kocudzy. W pierwszym etapie prac budowlanych wykonano m. in.:

 • wymieniono pokrycie dachowe na sali gimnastycznej na nowe pokrycie z płyt PIR oraz wykonano niezbędne obróbki blacharskie;
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
 • docieplono strop i poddasze;
 • docieplono styropianem część ścian na budynku szkoły;
 • zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły.

Koszt powyższych prac na rok 2020 to kwota 600 000,00 zł brutto.


Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli podpisana

 

W dniu 22 września 2020 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas popisał umowę na roboty budowlane z firmą CHOCYK MARCIN MEDIABUD  z/s w Lublinie na “Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”, dla części nr 1 zadania, tj. “Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dzwoli”. Koszt przedmiotowych prac brutto wyniesie 1 051 650,00 zł.

Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana

W dniu 26 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas popisał umowę na roboty budowlane z firmą PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa na “Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”, dla części nr 2 zadania, tj. “Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Koszt przedmiotowych prac brutto wyniesie 1 997 520,00 zł.


Otwarcie ofert złożonych w przetargu

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 maja 2020 r. godz. 12:10 w Urzędzie Gminy Dzwola, 23-304 Dzwola, Dzwola 168, pok. Nr 7.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena ofertowa brutto złotych
Część Pierwsza
Okres Gwarancji Część Pierwsza Cena ofertowa brutto złotych

Część Druga

Okres Gwarancji Część Druga Termin wykonania zamówienia, i warunki płatności
1 ZAW-BUD, Damian Zawisza, Ul. Moniuszki 10, 28-100 Busko Zdrój  1 170 000,00 złotych brutto 60 m-c 2 170 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
2 POL-BUD, Jacek Poleszak 21-003 Ciecierzyn Dys, ul. Kwiatowa 29 1 510 031,43 złotych brutto 60 m-c  2 331 731,12 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
3 Zakład remontowo Budowlany Piotr Kapusta, 28-130 Stopnica ul. Dr Piotrowskiego 41 1 395 000,00 złotych brutto 60 m-c 2 496 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
4 KELTECH, Leszek  Kak Koziarnia 58 37-418 Krzeszów 1 368 419,37 złotych brutto 60 m-c  

 –

zgodne z SIWZ
5 PHU Jarosz Rafał Zofianka Górna 77
23-300 Janów Lubelski
1 070 100,00 złotych brutto 60 m-c 2 091 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
6 Deryl Patryk Stadnik
37-403 Pysznica
Jastkowice, ul. Majdan33
1 127 616,79 złotych brutto 60 m-c 2 573 346,49 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
7 P.R.B.BUDREX
Mieczysław Smarkala i Wspólnicy
S.J. Gorajec Zagroble 4B
22-463 Radecznica
1 098 435,21 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
     8 Konsorcjum
Lider.  Budimar sp. z o.o.
ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin
Partner. Grochowski Andrzej – Usługi Remontowo Budowlane
Płuszowice –Kolonia 86G
21-008 Tomaszowice
1 528 647,96 złotych brutto 60 m-c 2 722 061,83 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
9 Inter-Art. Robert Kalicki
s. Konarskiego 17
20-453 Lublin
1 168 500,00 złotych brutto 60 m-c 2 435 400,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
10 MEDIA-BUD
20-874 Lublin
ul. Żywiecka 14
1 051 650,00 złotych brutto 60 m-c 2 151 270,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
11 Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Łacko, 23-300 Janów Lubelski , Ul. Wałowa 63 1 231 053,31 złotych brutto 60 m-c 2 189 605,38 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
12 Roboty Budowlane
Mariusz Stanicki
Chrzanów Pierwszy 69
23-305 Chrzanów
1 141 868,86 złotych brutto 60 m-c 2 320 659,70 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
13 Zakład Remontowo Budowlany
Józef Bajek, Nowosielec 288
37-400 Nisko
1 269 004,36 złotych brutto 60 m-c  2 223 615,30 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
14 Usługi Remontowo Budowlane MALBUD Andrzej Małek
Sarzyna 763, 37-310 Nowa Sarzyna
1 286 395,50

złotych brutto

60 m-c 2 583 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
15 Zakład Remontowo Budowlany Rachwał sp. J., 23-300 Janów Lubelski, Ul. Cisowa 2 1 143 900,00 złotych brutto 60 m-c  2 146 350,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
16 PŁD Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane, Łukasz Dziewa
Ul. Bychawska 62, 24-200 Niedrzwica Duża
1 147 959,00 złotych brutto 60 m-c 1 997 520,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
17 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RETEX, Zbigniew Jarosławski Czarnystok 102, 22-463 Radecznica
1 450 000,00 złotych brutto 60 m-c 2 450 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
18 Usługi Tynkarskie
Franciszek Kamieniec
23-400 Biłgoraj, Ul. Zamojska 147a
1 590 674,91 złotych brutto 60 m-c  2 053 094,40 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
19 Bulding, Firma Remontowo Budowlana, Krzysztof Skiba
ul. Nadstawna 56/35
23-400 Biłgoraj
1 494 989,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
20 Invest Energy Paweł Kmieć
Ul. Krzeszowska 68F
23-400 Biłgoraj
 1 094 561,01 złotych brutto 60 m-c 2 655 352,29 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ
21 Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe FLISBUD
Stanisław Flis, 00-716 Warszawa
ul. Bartycka 116
984 000,00 złotych brutto 60 m-c 2 460 000,00 złotych brutto 60 m-c zgodne z SIWZ

Przetarg na wykonanie prac termomodernizacyjnych

W dniu 29 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzwola został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Więcej szczegółów pod linkiem.


Przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac objętych dofinansowaniem

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Planowany termin ogłoszenia przetargu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzwola to koniec kwietnia – początek maja 2020 r.


Podpisanie umowy na termomodernizację szkół w Dzwoli i Kocudzy

8 listopada 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola, całkowita wartość projektu wynosi: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2 878 331, 98 zł.

Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W ramach dofinansowania wykonane zostaną m.in. następujące prace:
1) w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa;

2) w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna.

Dodać tutaj należy, iż kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie z UE dla Gminy Dzwola, jest jedną z najwyższych, z pośród jakie zostały przyznane w ramach konkursu, 97 wnioskodawcom.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie, do końca października 2022 roku.