IOD / RODO

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni
wyznaczony przez ADO Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
e-mail: iod@rodokontakt.pl

 

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych 
w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli  obowiązujące od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli jest:

                     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
Adres:         Dzwola 168
                     23-304 Dzwola
Kontakt:     15 8752533     opsdzwola@wp.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
  • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a) do dostępu do swoich danych;
b) do sprostowania swoich danych;
c) do usunięcia swoich danych;
d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm