IOD / RODO

Inspektor Ochrony Danych

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej – obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
Adres: Dzwola 168   23-304 Dzwola.
Kontakt: tel.: 15 875 25 33,
e-mail: opsdzwola@wp.pl lub przez skrytkę e-PUAP

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt: Tomasz Nowakowski e-mail: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art.6 ust.1 lit. c i art.9 ust.2.lit b RODO

b) o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art.6 ust.1 lit. e RODO

c) o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby 6 ust.1 lit. d i art.9 ust.2.lit c RODO

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a) dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną
b) dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
c) dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) do dostępu do swoich danych;
b) do sprostowania swoich danych;
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:
e) do wniesienia sprzeciwu

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10 Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

 Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Właściwe przepisy pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator