Realizowane projekty

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów


Odbiór inwestycji

W dniu 25 sierpnia 2023 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50.

W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m na odcinku o długości 959 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1,3 m oddzielone od jezdni korytkami ściekowymi o długości 959 m oraz pobocze utwardzone kruszywem drogowym o szerokości 0,75 m po stronie prawej. Ponadto zostało wykonane oznakowanie poziome oraz wymieniono na nowe oznakowanie pionowe. Przy okazji realizacji inwestycji został wykonany parking przy remizie OSP Konstantów.

Koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim to 1 381 047,33 zł. Dofinansowanie inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wynosi 871 124,00 zł.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Modernizacja drogi z pewnością przyczyniła się do zwiększenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa na drodze.

W trakcie prac droga wyglądała tak:

Efekt modernizacji:


Prace drogowe rozpoczęte

W miesiącu czerwcu 2023 r. rozpoczęto realizację prac przy przedmiotowym zadaniu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.  Koszt inwestycji to kwota   1 354 047,33 zł.


Podpisanie umowy

W dniu 25 listopada 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 552 961,00 zł na „Modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów w km 1+674,50 do km  2+633,50” w miejscowości Konstantów (droga przez miejscowość).

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 869 026,40 zł, a dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych i pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 5 cm i szerokości 5,5 m na odcinku o długości 959 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1 m o długości 959 m oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m po stronie prawej.


 

 

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w wysokości 184 830,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

 

 

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Dzwola zakupiła:

 • Stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym)  – 10 szt.
 • Monitor komputerowy – 10 szt.
 • Klawiatura + mysz – 10 szt.
 • Laptop z systemem operacyjnym – 8 szt.  
 • Pamięć zewnętrzna z szyfrowaniem – 17 szt.
 • Oprogramowanie biurowe Office z licencją bezterminową – 18 szt.
 • Serwer – 1 szt.
 • UPS dla serwera – 1 szt.
 • Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 1 szt.
 • System operacyjny dla serwera – 1 szt.
 • Oprogramowanie backup dla serwera – 1 szt.
 • Serwer NAS – 1 szt.
 • Dyski twarde NAS – 4 szt.
 • Usługi wdrożeniowe w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu serwerowego oraz oprogramowania.

Wartość dofinansowania: 184 830,00 zł

Zakupiony sprzęt został dostarczony do Gminy Dzwola i przekazany do eksploatacji na przełomie 2022 i 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY DZWOLA

 

W dniu 16 listopada 2021 r. dokonano uroczystego odbioru inwestycji pn. „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola, mającej na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Gminy Dzwola, poprzez zbiorowe odprowadzanie ścieków do nowoczesnej, hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków w budynku użyteczności publicznej” wraz ze ścieżką edukacyjną.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 365 027,82 zł, z czego dofinansowanie stanowi 188 835,00 zł, wkład własny Gminy Dzwola 176192,82 zł. Wykonawcą inwestycji była Firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, która bardzo profesjonalnie wykonała to zamówienie.

Oczyszczalnia składa się z dwóch zasadniczych części:

1) z układu mechanicznego oczyszczania ścieków (separator tłuszczów, osadnik wstępny),
2) z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z układu dwóch złóż gruntowo – roślinnych: z pionowym przepływem z miskantem olbrzymim i poziomym przepływem z wierzbą wiciową.

Poszczególne elementy oczyszczalni połączone są za pomocą wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnych, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach oraz do poboru próbek ścieków do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rów melioracyjny. Oczyszczalnia jest przeznaczona do unieszkodliwiania ścieków bytowych pochodzących z budynku Zespołu Szkół w Kocudzy oraz domu nauczyciela.

Uroczysty odbiór rozpoczął się krótką akademią przygotowaną przez najmniejszych uczniów Zespołu Szkół w Kocudzy.

W odbiorze uczestniczyli:

prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (reprezentujący prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka rektora uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji. Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Radni Powiatu Janowskiego: Stanisław Rawski, Andrzej Bielak

Pani Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice

Pan Arkadiusz Malik – projektant i inspektor nadzoru

Przedstawiciele firmy Ekomel – Marcin Białek, Sławomir Bańka

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń oraz radni: Józef Bączek, Łukasz Dyjach, Józef Rycerz, Alina Świś, Aneta Baciur, Jan Piecyk.

Wiesław Dyjach  – Wójt Gminy Dzwola, Jadwiga Flis – sekretarz, Aneta Gilas – skarbnik oraz Bożena Dubiel-Czochra Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

Prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski oraz prof. dr hab. Bartosz Sołowiej i prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski w swoich przemówieniach podkreślali jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, o otaczającą nas przyrodę – ziemia to nasz dom.

Pan Wójt wspólnie z Panią Dyrektor przedstawili przebieg prac jakie były wykonane podczas budowy oczyszczalni. Pani Dyrektor podkreślała, iż czynione starania Wójta Gminy i z sukcesem pozyskane środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji, przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dobra współpraca z instytucjami, których przedstawiciele uczestniczą w uroczystości pozwoliły, by w dniu dzisiejszym można było oddać do użytku tak nowoczesny technologicznie i przyjazny środowisku obiekt.

Uroczystym zakończeniem odbioru było symboliczne przecięcie wstęgi i przejście ścieżką dydaktyczną.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, bo tylko dzięki szerokiemu wsparciu i współpracy można realizować tak duże i trudne zadania.


ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE DZWOLA


Zakończenie inwestycji

Szanowni Państwo mając na uwadze ochronę środowiska, oszczędność energetyczną i bezpieczeństwo Mieszkańców, Gmina Dzwola zakończyła realizację kolejnego projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 1 064 713,91 zł, z czego 738 468,35 zł wynosi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotowy projekt miał na celu modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzwola z wykorzystaniem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Modernizacja ta obejmuje miejscowości: Zofianka Dolna, Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka, Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Kocudza Górna, Dzwola, Konstantów, Kocudza  Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie i Władysławów. Prace jakie zostały wykonane podczas realizacji projektu obejmują:

 1. wymianę 371 opraw na nowe typu LED;
 2. budowę 20 nowych lamp w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga przy drodze gminnej nr 109010L (tzw. „morgi”);
 3. demontaż oraz ponowny montaż w innej lokalizacji opraw LED w ilości 62 szt.;
 4. wymianę wysięgników do opraw w ilości 370 szt.;
 5. modernizację 37 szafek oświetlenia ulicznego wydzielonych i wyniesienia je z rozdzielni stacyjnych na słupa stacji oraz dobudowa na jednej stacji trafo Kocudza 4 nowej szafki SOU;
 6. montaż 39 zegarów sterujących: 37 szt. w modernizowanych szafkach, 1 szt. w projektowanej szafce na stacji Kocudza 4 oraz 1 zegar w stacji Kocudza 12;
 7. w nowych oprawach montaż sterownika redukcji mocy.

Dodatkowo, sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem przez aplikację desktopową, w czasie rzeczywistym, z pozycji urządzenia mobilnego. Posiada wbudowany odbiornik GPS, dzięki czemu urządzenie oblicza optymalne czasy wschodu i zachodu słońca w zależności od położenia geograficznego. Dodatkowo z GPS pobierany jest dokładny czas, co eliminuje konieczność okresowej korekty zegara w urządzeniu.

Dzięki modernizacji oświetlenia, moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw sodowych, które zainstalowane były wcześniej na terenie gminy Dzwola, w ilości 462 szt., która wynosiła ok. 75,6 kW po przebudowie i dobudowie nowych opraw systemu oświetleniowego została zmniejszona do 34,222 kW. Dodać tutaj należy, iż wykonana inwestycja mocno wpisuje się w sytuację kryzysową jaką mamy obecnie w kraju, jak również za granicą, gdzie obecnie dąży się do jak największej oszczędności prądu itd. Dzięki zastosowanej technologii zużycie energii spadnie diametralnie, za czym idą korzyści finansowe w postaci niższych rachunków za energię elektryczną, zwiększa się bezpieczeństwo Mieszkańców poprzez wydajność świetlną nowych lamp. Inwestycja pozytywnie wpływa na wizerunek Gminy Dzwola jako gminy nowoczesnej i ekologicznej.


Wymiana lamp oświetlenia drogowego – inwestycja w realizacji

Obecnie trwają intensywne prace polegające na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych w celu wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.


Umowa na Energooszczędne oświetlenie uliczne podpisana

W dniu 29 lipca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podpisał umowę z Firmą EL-TRANS Maria Czajka z Chrzanowa Drugiego na realizację inwestycji pn. “Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola”.

Koszt inwestycji to 972 182,16 zł brutto. Dofinansowanie wynosić będzie 85% od kwoty netto inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Dofinansowanie projektu

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie na budowę “Energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Dzwola”.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCLII/4507/2021 dokonał wyboru kolejnych projektów do dofinansowania w tym projektu złożonego przez Gminę Dzwola w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie 429 istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych w celu wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym. Wszystkie opisane prace mają na celu wygenerowanie oszczędności w ograniczeniu zużycia energii elektrycznej co wpłynie w sposób pozytywny na ochronę środowiska.

Szacunkowy koszt inwestycji to 1 068 485,02 zł, z czego dofinansowanie to kwota 741 244,91 zł a wkład własny Gminy Dzwola to kwota 327 240,11 zł.


MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA


Zakończenie inwestycji

Miło nam poinformować Państwa, iż projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został zakończony.

W ramach przedmiotowego projektu w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dzwola zamontowanych zostało 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 796 504,88 zł.

Celem projektu było zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dzwola. Dzięki jego realizacji, Gmina Dzwola zyskała możliwość wypełniania ciążących na niej obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych. Efektem realizacji projektu jest dostęp Mieszkańców do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Następstwem jego realizacji będą wygenerowane oszczędności w budżetach uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość ich życia i koszty funkcjonowania. Ponadto nastąpi zmiana postaw konsumpcyjnych i negatywnych nawyków społeczeństwa. Projekt również zwiększył świadomość ekologiczną mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek gminy „na zewnątrz”. Dodatkowo zrealizowanie przedmiotowego projektu wywrze pozytywny wpływ na realizację zadań przyczyniających się do wypełniania zobowiązań krajowych wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.

Wracając do rzeczowych efektów realizacji projektu, to w 186 gospodarstwach domowych zamontowane zostały nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. Jako, że projekt ten zwany jest projektem parasolowym, jego uczestnicy skorzystają z najbardziej optymalnej półrocznej formy rozliczania za wyprodukowaną energię. Instalacje fotowoltaiczne, które zostały zamontowane w ramach naszego projektu mają moc całkowitą 3,4kW, składają się z 8 paneli firmy Chinaland Solar Energy Co. Ltd. SUN 425-66M-H6 oraz falownik Afore BNT003KTL. Koszt montażu instalacji fotowoltaicznych to 2 279 560,32 zł, gdzie nadmienić należy, iż koszt wkładu własnego Mieszkańca wyniósł 5 500,00 zł i był jednym z najniższych w powiecie janowskim. Montaż instalacji fotowoltaicznych pozwoli na wyprodukowanie łącznie ok. 550 MW energii w skali roku w 186 gospodarstwach domowych. Wykonawcą instalacji była firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

W ramach projektu zostało również wykonane 74 instalacji solarnych 2 panelowych – 50 szt. i 3 panelowych – 24 szt. o mocy 1,7kW 1 absorbera firmy Ensol, ES2V/2, 52s oraz zasobnik CWU Galmet 200 litrowy dla instalacji 2-panelowej oraz 300 litrowy dla instalacji 3-panelowej. Koszt montażu instalacji solarnych wyniósł 839 000,16 zł,wkład własny Mieszkańca dla instalacji składającej się z dwóch paneli wyniósł 3300,00 zł, natomiast dla instalacji składającej się z trzech paneli wyniósł 3500,00 zł. Efektem ekologicznym wykonania instalacji solarnych jest planowane osiągnięcie wskaźnika produkcji energii cieplnej na poziomie ok. 512 MW w skali roku. Wykonawcą instalacji była firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Dodatkowo nasz projekt zakładał montaż 24 pieców na biomasę (pellet). Finalnie w kotłowniach gospodarstw domowych zamontowano piece o następujących mocach: 15 kW – 1 szt., 20kW – 6 szt., 25 kW – 8 szt., 30kW – 7 szt. oraz 35 kW – 2 szt. Koszt montażu pieców wyniósł 460 166,40 zł, a wkład własny Mieszkańca przedstawiał się następująco:

 • za piec o mocy 15 kW wyniósł 4500,00 zł;
 • za piec o mocy 20 kW wyniósł 5000,00 zł;
 • za piec o mocy 25 kW wyniósł 5500,00 zł;
 • za piec o mocy 30 kW wyniósł 5700,00 zł;
 • za piec o mocy 35 kW wyniósł 5900,00 zł.

Dzięki montażowi 24 pieców na biomasę uzyskany zostanie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości ok. 642 ton CO2. Producentem i montażystą pieców była firma ZPH Krzaczek Sp. z o.o., Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła na zastępowanie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją energii ze źródeł odnawialnych czego efektem jest wzrost uniezależniania się od zasobów nieodnawialnych oraz racjonalizacja ich zużycia. Zamontowane w ramach projektu rozwiązania techniczne pozwalają na wykorzystanie naturalnych zasobów Ziemi i ograniczenie użytkowania surowców mających charakter nieodnawialnych. Projekt wprowadza technologie przynoszące w sposób bezpośredni korzyści dla środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Życzymy uczestnikom projektu jak największych korzyści z zamontowanych instalacji OZE oraz bezawaryjnego działania tych instalacji.        


Postępy prac instalacyjnych

Obecnie trwają prace montażowe instalacji OZE na terenie naszej gminy. Postęp prac na dzień dzisiejszy jest mocno zaawansowany.

Projekt został dofinansowany  w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola” w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dzwola docelowo ma zostać zamontowanych 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet). Nadmienić tutaj należy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji fotowoltaicznej jest jednym z najniższych w województwie lubelskim.

Do dnia 19 sierpnia 2022 roku wykonano około 100 czyli ponad połowę instalacji ze 186 instalacji fotowoltaicznych oraz około 60 instalacji ze 74 instalacji kolektorów słonecznych.

Montaż pieców na pellet został już oficjalnie zakończony i odebrany w dniu 25 lipca 2022 r. Dostawcą i wykonawcą pieców na pellet była firma ZPH KRZACZEK SP. Z O.O. KLIKAWA, UL. LEŚNA 5 24-100 PUŁAWY. W gospodarstwach domowych zamontowane zostały piece o mocy od 15kW do 35kW. Koszt wykonanych prac wyniósł 460 080,00 zł.

Na rynku instalacji OZE występują okresowe braki w zaopatrzeniu w podzespoły do instalacji, mimo to dostawy są realizowane w miarę sprawnie i zmierzają do ukończenia.


Informacja o wizytach terenowych i audytach

Informacja dla osób mających podpisane umowy z Gminą Dzwola na montaż instalacji fotowoltaicznych. Gmina Dzwola informuję, iż w dniu 8 marca 2022 roku rozpoczęły się na terenie Gminy Dzwola wizyty terenowe i audyty PV  (Instalacji Fotowoltaicznych).

Wizje terenowe będzie przeprowadzał przedstawiciel Firmy Flexipowergroup sp. z o.o.  Pan Karol Świdziński.

Pan Karol Świdziński będzie posługiwał się Upoważnieniem nr SG.0052.11.2022  wydanym przez Wójta Gminy Dzwola  w dniu 08.03.2022 roku do przeprowadzenia audytów PV na potrzeby projektu p.t. “Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”. Podczas wizji terenowych zostaną sprawdzone możliwości techniczne montażu instalacji fotowoltaicznej. Każdy uczestnik projektu będzie musiał podpisać dokumenty planistyczne oraz protokół uzgodnień montażowych.

Prosimy o przychylne i sprawne uczestnictwo w wizjach terenowych tak aby przebiegły one sprawnie i szybko.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dzwola tel. 15 8752215 wew. 26 i 17.

Ważne Informacje dla Audytora.

1. Audytor może poprosić o wgląd do faktury za energię elektryczną celem spisania nr klienta który będzie niezbędny przy składaniu wniosku o zmianę licznika.

2. Audytor poprosi również  o wskazanie miejsca lokalizacji licznika, rozdzielni, wskazanie miejsca planowanego instalacji paneli fotowoltaicznych, falownika (Inwertera) oraz trasy kablowej.


Informacja o wyłonieniu wykonawców

Szanowni Państwo informuję, iż po długim postępowaniu przetargowym zostali wyłonieni wykonawcy do realizacji na terenie naszej gminy projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”.

W związku z powyższym osoby, które wcześniej podpisały umowy użyczenia dla potrzeb realizacji projektu, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola celem podpisania umów finansowych oraz dokonywanie wpłaty I raty w terminie do 31 marca 2021 r.      

Osoby, które rezygnują z uczestnictwa w projekcie proszone są o przybycie do Urzędu Gminy Dzwola celem złożenia pisemnej rezygnacji.

Szacowany koszt Mieszkańca dla poszczególnej instalacji kształtuje się na poziomie przedstawionym poniżej:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,1 kWh: wkład własny Mieszkańca to 5 500,00 złotych;
 • kolektory słoneczne: wkład własny Mieszkańca to 3 300,00 złotych (dla 2 paneli solarnych) – 3 500,00 złotych (dla 3 paneli solarnych);
 • kotły na biomasę (pellet): w zależności od mocy kotła wkład Mieszkańca będzie wynosił:
  15 kW – 4 500 zł,
  20 kW – 5 000 zł,
  25 kW – 5 500 zł,
  30 kW – 5 700 zł,
  35 kW – 6 000 zł.

Powyższe ceny mogą ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Mając na uwadze powyższe kwoty, aby jednorazowy koszt nie był dużym obciążeniem dla Mieszkańców, koszt wkładu własnego zostaje podzielony na 3 raty dla każdej z instalacji:

I rata w kwocie 1 500,00 – płatna jest w dniu zawarcia umowy, natomiast wysokość i termin płatności II i III raty zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Wpłatę I raty należy dokonać na konto bankowe o numerze: 04 9410 1036 2003 3000 0185 0026 prowadzone dla Gminy Dzwola przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim Oddział w Dzwoli.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami na terenie całego kraju związanymi z wirusem COVID-19, spotkania informacyjne dotyczące projektu z Mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach nie mogą się odbyć.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, pokój nr 17 i 22 oraz pod numerem telefonu 15 8752 215.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


Dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE

W dniu 17 grudnia 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego z rąk Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisława Szweda działającego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach odebrał umowę o dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE.

Projekt Gminy Dzwola pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt projektu ogółem to 3 847 442,00 zł w tym: 2 350 293,00 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie gminy Dzwola będzie zamontowanych 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargu nieograniczonego, dzięki któremu zainteresowani Mieszkańcy gminy poznają całkowity koszt wkładu własnego, który będą zobowiązani ponieść przed montażem instalacji.

W miesiącu styczniu 2021 r. będą organizowane spotkania informacyjne z Mieszkańcami oraz podpisywane stosowne umowy. Przeprowadzenie spotkań uzależnione jednak będzie od sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski związanej z wirusem COVID-19.

 


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109004L (DZWOLA WSCHÓD)


ODBIÓR KOŃCOWY WYKONANYCH PRAC

W dniu 28 maja 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 601 533,36 zł, z czego 377 433,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 224 100,36 zł, na co składa się projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

W ramach prac został wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, poprzez: rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonanie nowej podbudowy stosownej do ruchu KR3 oraz nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowanie  chodników i miejsc postojowych.

W odbiorze uczestniczyli:

 • Daniel Rybaczuk – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie
 • Ryszard Majkowski – radny Województwa Lubelskiego
 • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
 • ks. Mariusz Pyryt – Proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli
 • Stanisław Rawski – radny Rady Powiatu
 • Jadwiga Flis– Sekretarz Gminy
 • Aneta Gilas – Skarbnik Gminy
 • Andrzej Bielak – Kier. Ref. IGPiK
 • Stanisław Szuba – radny Rady Gminy Dzwola
 • Jan Juźko – sołtys wsi Dzwola
 • Edward Łacek – Inspektor Nadzoru

POSTĘP PRAC MODERNIZACYJNYCH

W dniu 21 kwietnia 2020 r. wykonawca rozpoczął prace związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy przedmiotowej drogi.

 


INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o gromadzenie kruszywa na placu gminnym na przeciwko kościoła w Dzwoli informujemy, iż materiał ten gromadzony jest do wykonania inwestycji pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na chwilę obecną wykonany został parking i chodnik przy drodze. Zakres wszystkich robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz wykonane już chodniki i miejsca postojowe.

 


ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY DRODZE 

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji przedmiotowej drogi. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto.

 


DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NR 109004L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 640 277,00 zł na modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostanie wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, na które Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%. Zakres robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca postojowe.