Realizowane projekty

BUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY DZWOLA

 

W dniu 16 listopada 2021 r. dokonano uroczystego odbioru inwestycji pn. “Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola, mającej na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Gminy Dzwola, poprzez zbiorowe odprowadzanie ścieków do nowoczesnej, hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków w budynku użyteczności publicznej” wraz ze ścieżką edukacyjną.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 365 027,82 zł, z czego dofinansowanie stanowi 188 835,00 zł, wkład własny Gminy Dzwola 176192,82 zł. Wykonawcą inwestycji była Firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, która bardzo profesjonalnie wykonała to zamówienie.

Oczyszczalnia składa się z dwóch zasadniczych części:

1) z układu mechanicznego oczyszczania ścieków (separator tłuszczów, osadnik wstępny),
2) z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z układu dwóch złóż gruntowo – roślinnych: z pionowym przepływem z miskantem olbrzymim i poziomym przepływem z wierzbą wiciową.

Poszczególne elementy oczyszczalni połączone są za pomocą wewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz studni rewizyjnych, które służą do regulacji poziomu ścieków w złożach oraz do poboru próbek ścieków do kontrolnych analiz laboratoryjnych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni jest rów melioracyjny. Oczyszczalnia jest przeznaczona do unieszkodliwiania ścieków bytowych pochodzących z budynku Zespołu Szkół w Kocudzy oraz domu nauczyciela.

Uroczysty odbiór rozpoczął się krótką akademią przygotowaną przez najmniejszych uczniów Zespołu Szkół w Kocudzy.

W odbiorze uczestniczyli:

prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (reprezentujący prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka rektora uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji. Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Radni Powiatu Janowskiego: Stanisław Rawski, Andrzej Bielak

Pani Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice

Pan Arkadiusz Malik – projektant i inspektor nadzoru

Przedstawiciele firmy Ekomel – Marcin Białek, Sławomir Bańka

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń oraz radni: Józef Bączek, Łukasz Dyjach, Józef Rycerz, Alina Świś, Aneta Baciur, Jan Piecyk.

Wiesław Dyjach  – Wójt Gminy Dzwola, Jadwiga Flis – sekretarz, Aneta Gilas – skarbnik oraz Bożena Dubiel-Czochra Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

Prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski oraz prof. dr hab. Bartosz Sołowiej i prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski w swoich przemówieniach podkreślali jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, o otaczającą nas przyrodę – ziemia to nasz dom.

Pan Wójt wspólnie z Panią Dyrektor przedstawili przebieg prac jakie były wykonane podczas budowy oczyszczalni. Pani Dyrektor podkreślała, iż czynione starania Wójta Gminy i z sukcesem pozyskane środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji, przyznane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dobra współpraca z instytucjami, których przedstawiciele uczestniczą w uroczystości pozwoliły, by w dniu dzisiejszym można było oddać do użytku tak nowoczesny technologicznie i przyjazny środowisku obiekt.

Uroczystym zakończeniem odbioru było symboliczne przecięcie wstęgi i przejście ścieżką dydaktyczną.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania tego pięknego obiektu, bo tylko dzięki szerokiemu wsparciu i współpracy można realizować tak duże i trudne zadania.


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109004L (DZWOLA WSCHÓD)


ODBIÓR KOŃCOWY WYKONANYCH PRAC

W dniu 28 maja 2020 r. dokonano uroczystego odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 601 533,36 zł, z czego 377 433,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 224 100,36 zł, na co składa się projekt budowlany, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, wybraną w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

W ramach prac został wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, poprzez: rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonanie nowej podbudowy stosownej do ruchu KR3 oraz nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowanie  chodników i miejsc postojowych.

W odbiorze uczestniczyli:

 • Daniel Rybaczuk – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie
 • Ryszard Majkowski – radny Województwa Lubelskiego
 • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
 • ks. Mariusz Pyryt – Proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli
 • Stanisław Rawski – radny Rady Powiatu
 • Jadwiga Flis– Sekretarz Gminy
 • Aneta Gilas – Skarbnik Gminy
 • Andrzej Bielak – Kier. Ref. IGPiK
 • Stanisław Szuba – radny Rady Gminy Dzwola
 • Jan Juźko – sołtys wsi Dzwola
 • Edward Łacek – Inspektor Nadzoru

POSTĘP PRAC MODERNIZACYJNYCH

W dniu 21 kwietnia 2020 r. wykonawca rozpoczął prace związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy przedmiotowej drogi.

 


INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o gromadzenie kruszywa na placu gminnym na przeciwko kościoła w Dzwoli informujemy, iż materiał ten gromadzony jest do wykonania inwestycji pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na chwilę obecną wykonany został parking i chodnik przy drodze. Zakres wszystkich robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz wykonane już chodniki i miejsca postojowe.

 


ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY DRODZE 

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji przedmiotowej drogi. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto.

 


DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NR 109004L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 640 277,00 zł na modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostanie wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, na które Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%. Zakres robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca postojowe.