Realizowane projekty

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 109004L (DZWOLA WSCHÓD)


POSTĘP PRAC MODERNIZACYJNYCH

W dniu 21 kwietnia 2020 r. wykonawca rozpoczął prace związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy przedmiotowej drogi.

 


INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o gromadzenie kruszywa na placu gminnym na przeciwko kościoła w Dzwoli informujemy, iż materiał ten gromadzony jest do wykonania inwestycji pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50”. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Na chwilę obecną wykonany został parking i chodnik przy drodze. Zakres wszystkich robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz wykonane już chodniki i miejsca postojowe.

 


ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY DRODZE 

W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane przy modernizacji przedmiotowej drogi. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Kwota zadania to 584 559,36 złotych brutto.

 


DOFINANSOWANIE NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NR 109004L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 640 277,00 zł na modernizację drogi gminnej nr 109004L (Dzwola wschód) w km 0+602 do km 1+367,50 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostanie wyremontowany cały odcinek drogi gminnej o długości 766 m, na które Gmina Dzwola uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63%. Zakres robót obejmuje rozbiórkę podbudowy, nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, poboczy oraz reprofilacją rowów odwadniających, wykonana zostanie nowa podbudowa stosowna do ruchu KR3 oraz nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz odbudowane zostaną chodniki i miejsca postojowe.