Obwieszczenia

Zarządzenie Nr 14/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 luty 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 3/2022  Wójta Gminy Dzwola z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    11/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 15 lutego 2022 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 lutego 2022 r.

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2022 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

               OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały XXIV/70/2021 z dnia 29 października 2021 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Pełna treść ogłoszenia

 

  Zarządzenie Nr  2/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 124/2021 z dnia  10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 stycznia 2022 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2022 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku” 6.000,00 złotych

(słownie) sześć tysięcy 00/100 złotych,

 

Z A P R O S Z E N I E

 Na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 11057 z późn. zm.) informuję, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku”.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

 1. nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 03.01.2022r.
w Urzędzie Gminy Dzwola  lub przesłanie zgłoszenia pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola (liczy się data wpływu).

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji

Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

                                             

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

 WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2022 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  21  września  2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 04.10.2021 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 21.09.2021 r. do 04.10.2021 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 04.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

Link do pełnej Informacji

 

Obwieszczenie Licytacji Komorniczej

 

 

 

Obwieszczenie Licytacji Komorniczej

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi

oraz

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 r.

 

       Na podstawie art. 5 ust. 5 wspomnianej ustawy po przeprowadzeniu w dniach 03.10.2019 – 18.11.2019 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęte został Uchwała Rady Gminy  Dzwola X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. 

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła dwie umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2020.

Łączny koszt realizacji wyniósł 70.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia oferty złożonej w trybie tzw. małych zleceń Gmina Dzwola zawarła jedna umowę na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2020.

Łączny koszt realizacji wyniósł 1.000,00 zł.

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań publicznych.

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2020”. 

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

     „Piłka nożna dla pokoleń”.

 1. Zdania z zakresu Kultury, tradycji i edukacji.

„Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego Borowiacy z Branwi”.

            Wykaz organizacji , które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola.

 

LP. Nazwa Organizacji pozarządowej Wnioskowana dotacja zł Udzielona dotacja zł Wykorzystana dotacja zł Środki zwrócone do budżetu gminy zł Koszt całkowity zł Z tego finansowany z dotacji zł Z tego finansowany ze środków własnych zł UWAGI
1 Ludowy Klub sportowy Iskra Krzemień 100.000,00 100.000,00

Zmniejszona do

 65.000,00 zł

65.000,00 0 65.000,00 65.000,00 0
2 Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudzy Trzeciej 75a, 23-304 Dzwola. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0
3 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0
Razem 71.000,00zł 71.000,00 zł

 

 

Zarządzenie Nr 14/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 11 luty 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 5/2021
Wójta Gminy Dzwola z dnia 13.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    13/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 10 lutego 2021 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 11 lutego 2021 r.

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 105.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 105.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 19.463,- zł;

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 roku

 podlegających ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA (dostawy, usługi, roboty budowlane) ORIENTACYJNA WARTOŚĆ

ZAMÓWIENIA

 

PRZEWIDYWANY TRYB POSTĘPOWANIA PLANOWANY TERMIN ZAMÓWIENIA UWAGI
1 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

 

Roboty budowlane lub dostawy 3 847 442,00 zł Przetarg nieograniczony I-III Kwartał Zadanie wieloletnie 2021 -2022
2 Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola Roboty budowlane 381 702,07 zł Przetarg nieograniczony I-III Kwartał  
3 Dostawa pelletu drzewnego do szkół z terenu Gminy Dzwola w sezonie grzewczym 2021/2022 Dostawy 300 000,00 zł Przetarg nieograniczony III-IV Kwartał Zadanie na sezon 2020 i 2021
4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzwola w roku 2022 Usługi 300 000,00 zł Przetarg nieograniczony III-IV Kwartał  

                                                                      

Dzwola, dnia 27.01.2021 r.  

 

Zarządzenie Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół
i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

  

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.)) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 137/2020 z dnia  9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 stycznia 2021 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” 6.000,00 złotych

(słownie) sześć tysięcy 00/100 złotych,

 

 

                                                                                OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2021 roku”

 Cel zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie realizowane z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000,00 zł  (słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100)

 

LINK do pełnego ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Kultury, tradycji i edukacji.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji, na podstawie wyników prac Komisji powołanej Zarządzeniem Nr  106/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 13 października 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji oraz wysokość  przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudzy Trzeciej 75a, 23-304 Dzwola. Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi. 1.000,00 złotych

(słownie) jeden tysiąc 00/100 złotych,

 

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

(złożona w trybie małych zleceń)

Rodzaj Zadania Publicznego – Kultura, Tradycja i edukacja.

Tytuł Zadania Publicznego – Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  “Borowiacy” z Branwi.

 

Do Urzędu Gminy Dzwola w dniu  29.09.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  “Borowiacy” z Branwi. Oferta została złożona przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 01.10.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i  Komunalnej za pośrednictwem Urzędu Gminy Dzwola (pok.22 lub sekretariat pok. nr 16), adres; Dzwola 168, 23-304 Dzwola, bądź drogą elektroniczną na adres: ugdzwola@mbnet.pl

 

Link do oferty i formularza konsultacji

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  16  września  2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 16.09.2020 r. do 02.10.2020 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr 21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 luty 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 9/2020
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    20/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 12 lutego 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 lutego 2020 r.

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2020 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola  z organizacjami pozarządowymi

ZP.524/2/2020                                                                    Dzwola, dnia 16 stycznia 2020 roku

                 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

 

pełna treść ogłoszenia.

 

Zarządzenie Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 117/2019 z dnia  10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” 5.000,00 złotych

(słownie) pięć tysięcy 00/100 złotych,

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  

WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2020 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  3  października  2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18.10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

pełna treść ogłoszenia

 

 

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego           w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    12/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 5 lutego  2019 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorem ofert.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 16.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dzwola

 

 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) WÓJT GMINY DZWOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  10  października   2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 10.10.2017 r. do 20.10.2017 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola. 

 

sports figure icon character set in different positions

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

  Zadania z zakresu.Upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XVII/125/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku i Uchwały XVIII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorami ofert.

 

 

https://mc.gov.pl/files/styles/width190/public/konsultacje.jpg?itok=0WSNbOeb

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola

 

z dnia  6  października   2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola.  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/powi%C4%99kszenia-lub-interfejs-wyszukiwania-symbol-narz%C4%99dzie-lupa_318-61145.jpg

 

[add_posts category=”obwieszczenia UG” show=”5″ h=”4″ full=”false” readmore=”Czytaj więcej” img=”true”]