Obwieszczenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2020 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola  z organizacjami pozarządowymi

ZP.524/2/2020                                                                    Dzwola, dnia 16 stycznia 2020 roku

                 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

 

pełna treść ogłoszenia.

 

Zarządzenie Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 117/2019 z dnia  10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” 5.000,00 złotych

(słownie) pięć tysięcy 00/100 złotych,

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  

WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2020 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  3  października  2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18.10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

pełna treść ogłoszenia

 

 

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego           w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    12/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 5 lutego  2019 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorem ofert.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 16.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dzwola

 

 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) WÓJT GMINY DZWOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  10  października   2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 10.10.2017 r. do 20.10.2017 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola. 

 

sports figure icon character set in different positions

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

  Zadania z zakresu.Upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XVII/125/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku i Uchwały XVIII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorami ofert.

 

 

https://mc.gov.pl/files/styles/width190/public/konsultacje.jpg?itok=0WSNbOeb

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola

 

z dnia  6  października   2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola.  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/powi%C4%99kszenia-lub-interfejs-wyszukiwania-symbol-narz%C4%99dzie-lupa_318-61145.jpg

 

Do góry