Obwieszczenia

Zarządzenie Nr  34/2024

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 12.04.2024 r. 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Kultura, tradycji i edukacji – wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura, tradycji i edukacji – wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnychna podstawie wyników prac Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Dzwola z dnia 03.04.2024 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  34/2024

Wójta Gminy Dzwola

 dnia 12.04.2024 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura, tradycji i edukacji – wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, oraz wysokość  przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola. „Zebranie i przygotowanie dokumentacji z działalności artystycznej i kulturalnej zespołu „Jarzębina” na potrzeby opracowania książki, antologii biograficznej z okazji  – 35-lecia istnienia Zespołu” 9 225,00 złotych

(słownie) dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych,

 

Do Urzędu Gminy Dzwola w dniu 19.03.2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą:

„Zebranie i przygotowanie dokumentacji z działalności artystycznej i kulturalnej zespołu „Jarzębina” na potrzeby opracowania książki, antologii biograficznej z okazji  – 35-lecia istnienia Zespołu”.

Oferta została złożona przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru, Nr KRS 0000514047, Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i  Komunalnej za pośrednictwem Urzędu Gminy Dzwola (pok.22 lub sekretariat pok. nr 16), adres; Dzwola 168, 23-304 Dzwola, bądź drogą elektroniczną na adres: ugdzwola@mbnet.pl

Link do oferty.

Sprawozdanie    z   realizacji    Programu   Współpracy   Gminy   Dzwola   z   Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2023 r.

       Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) po przeprowadzeniu w dniach 10.10.2022 – 20.10.2022 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęta została Uchwała Rady Gminy  Dzwola NR  XXXIII/233/2022 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. 

Dzwola zawarła cztery umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2023.

Łączny koszt realizacji wyniósł 132.000,00 zł.

Zadania zlecono po przeprowadzeniu Konkursów Ofert oraz w trybie tzw. Małych Zleceń.

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2023, koszt realizacji wyniósł 122.000,00 zł.

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2023”.   7.000,00 zł

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • a). „Piłka nożna dla pokoleń” 100.000,00 zł
 • b). „Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego” 15.000,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia oferty złożonej w trybie tzw. małych zleceń Gmina Dzwola zawarła jedna umowę na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2023.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

            „Kobieca Piłka Nożna” (tryb małych zleceń) 10.000,00 zł.

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań publicznych.

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2020”. 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

„Piłka nożna dla pokoleń”.

„Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego”

„Kobieca Piłka Nożna” (tryb małych zleceń)

Realizacja Programu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Programem Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego  w 2023 r. w minionym roku przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert w którym powołana przez Wójta Gminy Dzwola Komisja Konkursowa wybrała podmioty mające realizować zadania publiczne.

KONKURS OFERT nr 1

W dniu 9 grudnia 2022 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań w zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2023”.  Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości 7.000,00 złotych.

W powyższym konkursie złożono 1 ofertę,

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2023” na kwotę 7.000,00 złotych;

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotacje .

Przyznana dotacja 7.000,00 złotych;

Całkowity koszt udzielonej dotacji w ramach tego konkursu wyniósł 7.000,00 złotych;

    Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 7.000,00 zł.

KONKURS OFERT nr 2

W dniu 9 grudnia 2022 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości  100 000,00 zł.

W powyższym konkursie złożono 2 oferty,

 • Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę 100 000,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne i uzyskała dotacje.

Przyznana dotacja 100.000,00 złotych

   Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 100.000,00 zł;

 • Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę  15 000,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne.

Przyznana dotacja 15.000,00 złotych

   Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 15.000,00 zł;

        W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła dwie umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2023. Łączny koszt realizacji wyniósł 122.000,00 zł.

 Tryb Małych Zleceń

 1. W dniu 18.08.2023 roku w trybie „Małych Zleceń” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) wpłynęła oferta na Realizacji Zadania Publicznego przez Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień z miejscowości Krzemień Drugi na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej tytuł zadania „Kobieca Piłka Nożna” Zadanie polegało na udziale zawodniczek z drużyny seniorek w rozgrywkach Trzeciej Ligi Kobiet.

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotację. Całkowity koszt udzielonej dotacji w ramach trybu małych zleceń wyniósł 10 000,00 zl.

Podmiot wykorzystał dotację w całości tj.; 10 000,00 zl.

       Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola wraz z informacją o wysokości środków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego   sprawozdania.                                                        

 

                                                                                          Wójt Gminy Dzwola

                                                                   Wiesław Dyjach

 Sporządził: Tomasz Świś

                         Zał. nr 1

            Wykaz organizacji , które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola.

LP. Nazwa Organizacji pozarządowej Wnioskowana dotacja zł Udzielona dotacja zł Wykorzystana dotacja zł Środki zwrócone do budżetu gminy zł Koszt całkowity zł Z tego finansowany z dotacji zł Z tego finansowany ze środków własnych zł UWAGI
1 Ludowy Klub sportowy Iskra Krzemień 100.000,00 100.000,00

 

100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 0
2 Ludowy Klub sportowy Iskra Krzemień 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0
3 Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0 15 000,00 15 000,00 0  
4 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0 7.000,00 7.000,00 0
Razem 132.000,00zł 132.000,00 zł

 

 

Dzwola 14.03.2024

Zapytanie ofertowe:

„Renowacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli”

Wykonując obowiązek zapewnienia wsparcia związanego z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego

określony w par. 7 ust. 7 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Dzwola zamieszcza zapytanie ofertowe w trybie postępowania zakupowego 1/2024

 

Link do strony postępowania.

 

 

 

Zarządzenie Nr  2/2024

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2024 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 141/2023 z dnia  4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2024 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2024

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2024 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku” 8.500,00 złotych

(słownie) osiem tysięcy pięćset 00/100 złotych,

 

 

Zarządzenie Nr 4/2024

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2024 r.

  w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 142/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 04.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    3/2024 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2024 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2024

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2024 r.

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Wnioskowana kwota dotacji 150.000,- zł;

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 150.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Wnioskowana kwota dotacji 15.000,- zł;

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

 

Zarządzenie Nr 142/2023

Wójta Gminy Dzwola z dnia 04.12.2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dzwola do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2024 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi ZP.524/2/2024 Dzwola, dnia 4 grudnia 2023 roku OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIII/304/2023 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 października 2023 Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZAPROSZENIE Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą. Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie konkursowym na 2024 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

ZARZĄDZENIE Nr 141/2023

Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2024 roku”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 grudnia 2023r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)

ZAPROSZENIE Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz. U. z 2023r. poz. 571 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą. Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie konkursowym na 2024 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  22.09.2023 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 09.10.2023 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 22.09.10.2023 r. do 09.10.2023 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 09.10.2023r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

Link do pełnej Informacji.

 

 

Zarządzenie Nr  93/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 29.08.2023 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej, na podstawie wyników prac Komisji powołanej Zarządzeniem Nr  92/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 29.08.2023 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  93/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 29.08.2023 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania publicznego w zakresie Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej, oraz wysokość  przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy Iskra Krzemień, z siedzibą w Krzemień Pierwszy  192, 23-300 Dzwola. Kobieca piłka nożna 10 000,00 złotych

(słownie) dziesięć tysięcy 00/100 złotych,

Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 29.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej.

Protokół z posiedzenia Komisji Opiniującej.

 

Dzwola dnia. 23.08.2023 roku.

      Z A P R O S Z E N I E

Na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) informuję, że w skład Komisji opiniującej zgłoszone oferty w trybie tzw. małych zleceń wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, składające oferty.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w trybie małych zleceń na realizację zadania pn. „Kobieca piłka nożna” Oferta została złożona przez Ludowy Klub Sportowy Iskra Krzemień, z siedzibą w Krzemień Pierwszy  192, 23-300 Dzwola.

Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

 1. nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29.08.2023r.
do godz. 12;00 w Urzędzie Gminy Dzwola  lub przesłanie zgłoszenia pocztą na adres: ugdzwola@mbnet.pl , Urząd Gminy w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola (liczy się data wpływu).

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji

członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Dzwola dnia. 21.08.2023 roku.

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

(złożona w trybie małych zleceń)

Rodzaj Zadania Publicznego – Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej.

Tytuł Zadania Publicznego – „Kobieca piłka nożna”.

Do Urzędu Gminy Dzwola w dniu 18.08.2023 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kobieca piłka nożna”. Oferta została złożona przez Ludowy Klub Sportowy Iskra Krzemień, z siedzibą w Krzemień Pierwszy  192, 23-300 Dzwola.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. do 28.08.2023 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i  Komunalnej za pośrednictwem Urzędu Gminy Dzwola (pok.22 lub sekretariat pok. nr 16), adres; Dzwola 168, 23-304 Dzwola, bądź drogą elektroniczną na adres: ugdzwola@mbnet.pl

 

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego (złożona w trybie małych zleceń) Rodzaj Zadania Publicznego – Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Tytuł Zadania Publicznego – „Kobieca piłka nożna”.

FORMULARZ: UWAGI DO OFERTY ZŁOŻONEJ POZA OTWARTYM KONKURSEM OFERT TRYB TZW. MAŁYCH ZLECEŃ

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2022 r.

       Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) po przeprowadzeniu w dniach 21.09.2021 – 04.10.2021 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęta została Uchwała Rady Gminy  Dzwola XXIV/70/2021 z dnia 329 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. 

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2022.

Łączny koszt realizacji wyniósł 121.000,00 zł.

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań publicznych.

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2022”.

 6.000,00 zł

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 2. „Piłka nożna dla pokoleń” 100.000,00 zł
 3. „Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego” 15.000,00 zł

Realizacja Programu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Programem Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego  w 2022 r. w minionym roku przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert w którym powołana przez Wójta Gminy Dzwola Komisja Konkursowa wybrała podmioty mające realizować zadania publiczne.

KONKURS OFERT nr 1

W dniu 10 grudnia 2021 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań w zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2022”.  Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości 6.000,00 złotych.

W powyższym konkursie złożono 1 ofertę,

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2022” na kwotę 6.000,00 złotych;

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotacje .

Przyznana dotacja 6.000,00 złotych;

Całkowity koszt udzielonej dotacji w ramach tego konkursu wyniósł 6.000,00 złotych;

    Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 6.000,00 zł.

 

KONKURS OFERT nr 2

W dniu 10 stycznia 2022 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości  120 000,00 zł.

W powyższym konkursie złożono 2 oferty,

 • Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę 000,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne i uzyskała dotacje.

Przyznana dotacja 100.000,00 złotych

  Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 100.000,00 zł;

 • Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę  15 000,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne.

Przyznana dotacja 15.000,00 złotych

   Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 15.000,00 zł;

 

        W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2022. Łączny koszt realizacji wyniósł 121.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 599 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 145/2022
Wójta Gminy Dzwola z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego     w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    3/2023 Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 stycznia 2023 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2023 r.

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Wnioskowana kwota dotacji 17.100,- zł;

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

 

Zarządzenie Nr  2/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół
i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 599 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 145/2022 z dnia  9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 stycznia 2023 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2023

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2023 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku” 7.000,00 złotych

(słownie) siedem tysięcy 00/100 złotych,

 

          OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

   Dzwola, dnia 9 grudnia 2022 roku

WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2023 roku”

            

Cel zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie realizowane z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami.

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2023 roku

w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola

 z organizacjami pozarządowymi

                                                                                                                                                          Dzwola, dnia 9 grudnia 2022 roku

                                   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/233/2022 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2022 Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Pełna treść ogłoszenie z załącznikami.

 

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm. zwanej dalej  Ustawą. Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie konkursowym  na 2023 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Wójt powołuje komisje konkursową najpóźniej w dniu 3 stycznia 2023r.

Zadaniem komisji konkursowej będzie:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Dzwola, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków, 
 • wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przez poszczególnych członków komisji.

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria: 

 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie  zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) w kopercie można składać w  Urzędzie Gminy Dzwola do dnia 03.01.2023 roku do godz. 8:00 z dopiskiem „Propozycja osoby do Komisji Konkursowej na realizację Zadania Publicznego w Gminie Dzwola”.

Adres:  Urząd Gminy Dzwola, 23-304 Dzwola, Dzwola 168.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  10  października  2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10.2022 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.
 2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 10.10.2022 r. do 20.10.2022 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 3. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.2022 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIE

 

Sprawozdanie    z   realizacji    Programu   Współpracy   Gminy   Dzwola   z   Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2021 r.

       Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) po przeprowadzeniu w dniach 16.09.2020 – 02.10.2020 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęta została Uchwała Rady Gminy  Dzwola XVIII/125/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. 

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2021.

Łączny koszt realizacji wyniósł 121.000,00 zł.

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań publicznych.

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2021”. 

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 2. „Piłka nożna dla pokoleń”
 3. „Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego”

Realizacja Programu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Programem Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku  Publicznego  w 2021 r. w minionym roku przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert w którym powołana przez Wójta Gminy Dzwola Komisja Konkursowa wybrała podmioty mające realizować zadania publiczne.

KONKURS OFERT nr 1

W dniu 9 grudnia 2020 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań w zakresie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2020”.  Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości 6.000,00 złotych.

W powyższym konkursie złożono 1 ofertę,

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2021” na kwotę 000,00 złotych;

Oferta spełniła wymogi formalne i uzyskała dotacje .

Przyznana dotacja 6.000,00 złotych;

Całkowity koszt udzielonej dotacji w ramach tego konkursu wyniósł 6.000,00 złotych;

    Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 6.000,00 zł.

 

KONKURS OFERT nr 2

W dniu 13 stycznia 2021 r. na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacji zadań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań przeznaczono ze środków budżetu kwotę w wysokości  120 000,00 zł.

W powyższym konkursie złożono 2 oferty,

 • Ludowy Klub Sportowy ISKRA Krzemień na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę 000,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne i uzyskała dotacje.

Przyznana dotacja 105.000,00 złotych

 Z uwagi na wprowadzony na terytorium kraju stan epidemii i zawieszenie rozgrywek meczowych,  w dniu 28.12.2021 roku podpisano Aneks nr 1  w którym zmniejszono dotację do wysokości 100.000,00 złotych.

  Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 100.000,00 zł;

 • Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na kwotę  22 943,00 złotych;

Oferta spełniły wymogi formalne ale z braku środków budżetowych uzyskała mniejszą dotacje.

Przyznana dotacja 15.000,00 złotych

   Podmiot wykorzystał dotację w całości tj: 15.000,00 zł;

 

        W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła trzy umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2021. Łączny koszt realizacji wyniósł 121.000,00 zł.

       Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola wraz z informacją o wysokości środków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego   sprawozdania.                                                       

                                                                                                                      Zał. nr 1

 

            Wykaz organizacji , które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola.

 

LP. Nazwa Organizacji pozarządowej Wnioskowana dotacja zł Udzielona dotacja zł Wykorzystana dotacja zł Środki zwrócone do budżetu gminy zł Koszt całkowity zł Z tego finansowany z dotacji zł Z tego finansowany ze środków własnych zł UWAGI
1 Ludowy Klub sportowy Iskra Krzemień 105.000,00 105.000,00

Zmniejszona do 100.000,00 zł

100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 0
2 Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp 22 943,00 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0
3 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 0
Razem 121.000,00zł 121.000,00 zł

 

Zarządzenie Nr 14/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 luty 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 3/2022  Wójta Gminy Dzwola z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    11/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 15 lutego 2022 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 lutego 2022 r.

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2022 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

               OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały XXIV/70/2021 z dnia 29 października 2021 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Pełna treść ogłoszenia

 

  Zarządzenie Nr  2/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 124/2021 z dnia  10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 stycznia 2022 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2022

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 3 stycznia 2022 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku” 6.000,00 złotych

(słownie) sześć tysięcy 00/100 złotych,

 

Z A P R O S Z E N I E

 Na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 11057 z późn. zm.) informuję, że w skład Komisji Konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wobec powyższego proszę o wskazanie osób do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2022 roku”.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Pismo wskazujące kandydata winno zawierać następujące informacje:

 1. nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego kandydata,
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

Wskazanie kandydata należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 03.01.2022r.
w Urzędzie Gminy Dzwola  lub przesłanie zgłoszenia pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola (liczy się data wpływu).

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji

Konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

                                             

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

 WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2022 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  21  września  2021 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

 

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 04.10.2021 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 21.09.2021 r. do 04.10.2021 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 04.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

Link do pełnej Informacji

 

Obwieszczenie Licytacji Komorniczej

 

 

 

Obwieszczenie Licytacji Komorniczej

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzwola z Organizacjami Pozarządowymi

oraz

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 r.

 

       Na podstawie art. 5 ust. 5 wspomnianej ustawy po przeprowadzeniu w dniach 03.10.2019 – 18.11.2019 roku konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Dzwola podjęte został Uchwała Rady Gminy  Dzwola X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. 

W wyniku przeprowadzenia Konkursów Ofert Gmina Dzwola zawarła dwie umowy na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2020.

Łączny koszt realizacji wyniósł 70.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia oferty złożonej w trybie tzw. małych zleceń Gmina Dzwola zawarła jedna umowę na dofinansowanie zadań  realizowanych w roku 2020.

Łączny koszt realizacji wyniósł 1.000,00 zł.

Współpraca Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami Programu, miała na celu stworzenie odpowiednich warunków do zwiększania aktywności społecznej Mieszkańców Gminy Dzwola i miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie niżej wymienionych zadań publicznych.

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dzwola do Szkół i Placówek Szkolno Rewalidacyjnych w Biłgoraju w roku 2020”. 

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

     „Piłka nożna dla pokoleń”.

 1. Zdania z zakresu Kultury, tradycji i edukacji.

„Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego Borowiacy z Branwi”.

            Wykaz organizacji , które otrzymały dofinansowanie udzielone przez Gminę Dzwola.

 

LP. Nazwa Organizacji pozarządowej Wnioskowana dotacja zł Udzielona dotacja zł Wykorzystana dotacja zł Środki zwrócone do budżetu gminy zł Koszt całkowity zł Z tego finansowany z dotacji zł Z tego finansowany ze środków własnych zł UWAGI
1 Ludowy Klub sportowy Iskra Krzemień 100.000,00 100.000,00

Zmniejszona do

 65.000,00 zł

65.000,00 0 65.000,00 65.000,00 0
2 Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudzy Trzeciej 75a, 23-304 Dzwola. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0
3 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0
Razem 71.000,00zł 71.000,00 zł

 

 

Zarządzenie Nr 14/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 11 luty 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola 5/2021
Wójta Gminy Dzwola z dnia 13.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    13/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 10 lutego 2021 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 11 lutego 2021 r.

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 105.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 105.000,- zł;

 

Janowski Ludowy

Klub Sportowy

Olimp

ul. Ogrodowa 20

23-300 Janów Lubelski

Popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 15.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 19.463,- zł;

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 roku

 podlegających ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA (dostawy, usługi, roboty budowlane) ORIENTACYJNA WARTOŚĆ

ZAMÓWIENIA

 

PRZEWIDYWANY TRYB POSTĘPOWANIA PLANOWANY TERMIN ZAMÓWIENIA UWAGI
1 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola

 

Roboty budowlane lub dostawy 3 847 442,00 zł Przetarg nieograniczony I-III Kwartał Zadanie wieloletnie 2021 -2022
2 Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola Roboty budowlane 381 702,07 zł Przetarg nieograniczony I-III Kwartał  
3 Dostawa pelletu drzewnego do szkół z terenu Gminy Dzwola w sezonie grzewczym 2021/2022 Dostawy 300 000,00 zł Przetarg nieograniczony III-IV Kwartał Zadanie na sezon 2020 i 2021
4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzwola w roku 2022 Usługi 300 000,00 zł Przetarg nieograniczony III-IV Kwartał  

                                                                      

Dzwola, dnia 27.01.2021 r.  

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2021 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola  z organizacjami pozarządowymi

ZP.524/2/2021                                                                    Dzwola, dnia 13 stycznia 2021 roku

                                   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378 z późn. zm.), Uchwały XVIII/125/2020 z dnia 30 października 2020 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

 – Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

W 2021r. – 120.000,00 zł

W 2020r. – 100.000,00 zł

w 2019r. – 130.000,00 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji
 2. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają:

−        Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378 z późn. zm.),

−        Uchwały XVIII/125/2020 z dnia 30 października 2020 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 1. Dotację mającą na celu powierzenie realizacji zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Dzwola.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu
  w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 III. Termin i warunki realizacji zadań

 1. Zadania powinny być zrealizowane w roku 2021 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
 2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Dzwola.
 4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami.
 5. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
 6. a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz
  z rodzajem i liczbą godzin pracy,
 7. b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
 8. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
 9. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 10 luty 2021 r. do godziny 15:00.
 10. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
 11. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021 – zadanie Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
 12. Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej bip www.dzwola.lubelskie.pl, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl  lub w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 22.
 13. Oferta powinna zawierać:

−        szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

−        termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

−        kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego uwzględniającą koszty obsługi księgowej,

−        informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

−        informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania
z innych źródeł,

−        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania (wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna). Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty, jakie należałoby ponieść zatrudniając odpłatny personel.

 1. Do oferty należy dołączyć:

−        podpisany wydruk elektroniczny lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.                            

−        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.

–         oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 2. Oceny ofert dokona powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Dzwola Komisja Konkursowa.
 3. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:

−        zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,

−        możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

−        wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

−        koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,

−        dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.

 1. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy
  na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 2. Termin i tryb wyboru ofert
 3. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Dzwola.
 6. Od decyzji Wójta Gminy Dzwola w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 VII. Postanowienia końcowe

 1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

– akceptacja przez strony postanowień umowy,

– w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,

– oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania (do 30 dni po upływie terminu określonego w umowie) zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (poz. 2057) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 2. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Tomasz Świś – inspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Gminy Dzwola, tel. 15 8752215

 

Zarządzenie Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół
i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.)) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 137/2020 z dnia  9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2021 Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 stycznia 2021 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2021

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku” 6.000,00 złotych

(słownie) sześć tysięcy 00/100 złotych,

 

 

                                                                                OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2021 roku”

 Cel zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie realizowane z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2021 roku.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.000,00 zł  (słownie: sześć  tysięcy złotych 00/100)

 

LINK do pełnego ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania pożytku publicznego złożonej w trybie tzw. małych zleceń w zakresie Kultury, tradycji i edukacji.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji, na podstawie wyników prac Komisji powołanej Zarządzeniem Nr  106/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 13 października 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  107/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 13 października 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, tradycji i edukacji oraz wysokość  przyznanych środków publicznych.

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudzy Trzeciej 75a, 23-304 Dzwola. Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego „Borowiacy” z Branwi. 1.000,00 złotych

(słownie) jeden tysiąc 00/100 złotych,

 

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

(złożona w trybie małych zleceń)

Rodzaj Zadania Publicznego – Kultura, Tradycja i edukacja.

Tytuł Zadania Publicznego – Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  „Borowiacy” z Branwi.

 

Do Urzędu Gminy Dzwola w dniu  29.09.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zakup męskich strojów krzczonowskich na potrzeby zespołu śpiewaczego  „Borowiacy” z Branwi. Oferta została złożona przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z siedzibą w Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. do 01.10.2020 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i  Komunalnej za pośrednictwem Urzędu Gminy Dzwola (pok.22 lub sekretariat pok. nr 16), adres; Dzwola 168, 23-304 Dzwola, bądź drogą elektroniczną na adres: ugdzwola@mbnet.pl

 

Link do oferty i formularza konsultacji

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  16  września  2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

 

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 16.09.2020 r. do 02.10.2020 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 02.10.2020 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr 21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 luty 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 9/2020
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                       w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    20/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 12 lutego 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

Załącznik do Zarządzenia Nr  21/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 17 lutego 2020 r.

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 100.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 100.000,- zł;

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2020 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola  z organizacjami pozarządowymi

ZP.524/2/2020                                                                    Dzwola, dnia 16 stycznia 2020 roku

                 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały X/61/2019 z dnia 30 października 2019 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zadanie. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

 

pełna treść ogłoszenia.

 

Zarządzenie Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

  

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 h i ust. 2j w zw. z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm) Załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Dzwola Nr 117/2019 z dnia  10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” zarządza się, co następuje:

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku, na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr  1/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2020 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  2/2020

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 2 stycznia 2020 r.

Wykaz oferentów, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola

do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku oraz wysokość

przyznanych środków publicznych.

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu

 Koło Terenowe w Biłgoraju,

 ul. Sienkiewicza 15,

23-400 Biłgoraj

 

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2020 roku” 5.000,00 złotych

(słownie) pięć tysięcy 00/100 złotych,

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

  

WÓJT GMINY DZWOLA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

”Dowóz dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych

w Biłgoraju w 2020 roku”

 

Pełna treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  3  października  2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 18.10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

 

 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10.2019 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 

pełna treść ogłoszenia

 

 

 • 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego           w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr    12/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 5 lutego  2019 r.

 • 2

Wykaz oferentów, których oferty wybrano do realizacji zadania publicznego wraz z kwotą przyznanych środków publicznych na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorem ofert.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XXVI/189/2017 z dnia 26 października 2017 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dzwola z dnia 16.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dzwola

 

 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) WÓJT GMINY DZWOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzwola do Szkół i Placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w 2018 roku”

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola
z dnia  10  października   2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1
  do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.
 1. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie
  od 10.10.2017 r. do 20.10.2017 r. do godz. 10.00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 6.

 Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola. 

 

sports figure icon character set in different positions

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

  Zadania z zakresu.Upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XVII/125/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku i Uchwały XVIII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorami ofert.

 

 

https://mc.gov.pl/files/styles/width190/public/konsultacje.jpg?itok=0WSNbOeb

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola

 

z dnia  6  października   2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola.  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/powi%C4%99kszenia-lub-interfejs-wyszukiwania-symbol-narz%C4%99dzie-lupa_318-61145.jpg

 

[add_posts category=”obwieszczenia UG” show=”5″ h=”4″ full=”false” readmore=”Czytaj więcej” img=”true”]