Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Urząd Gminy Dzwola zobowiązuje się zapewniać dostępność strony internetowej dzwola.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Dzwola.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki multimedialne opublikowane przed dniem 14 stycznia 2021,
  • treści opublikowane na stronie Urzędu Gminy które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jaszek, adres poczty elektronicznej ugdzwola@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8752215.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy Dzwola z siedzibą w: Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

Do budynku prowadzi jedno wejście oznaczone tablicami informacyjnymi jednostek tj.:

  • Urząd Gminy Dzwola,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
  • Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Dzwoli.

Przy wejściu do budynku jest jeden schodek, przy którym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Od głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy na pierwsze piętro prowadzą schody
18 stopniowe o szerokości 120 cm ze spocznikiem i jednostronną barierką.

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekretariat Urzędu Gminy znajduję się na 1 piętrze budynku pok. 16.

RAPORT_DOSTĘPNOŚCI_DZWOLA

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.