Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


„Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice
w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.Dofinansowanie z RFRD: 3 287 246,97 zł


Podpisanie umowy na wykonanie prac

W dniu 29 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego na wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowie dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.
Koszt inwestycji to kwota 3 946 443,52 zł. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60%.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola w kwocie 3 287 246,97 zł na „Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.
W ramach inwestycji zaplanowano następujące roboty: przebudowa jednojezdniowych dwupasowych dwukierunkowych odcinków dróg gminnych nr 109030L oraz 109029L (tzw. „Goleniówka”) o łącznej długości 3044 metrów, przebudowa drogi w zakresie zjazdów do posesji, skrzyżowań, zatoki postojowej, konserwacja i reprofilacja odwodnienia drogi w zakresie istniejących rowów oraz przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, a także wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD, wykonanie linii krawędziowych oraz rekultywacja terenu zieleni. Szacowany koszt inwestycji to 5 478 744,96 zł, a jej wykonanie w 2024 r.


Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177 800,81 zł
Całkowity koszt inwestycji: 355 601,62 zł


Odbiór inwestycji

W dniu 19 października 2023 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00”. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 177 800,81 zł, a koszt realizacji inwestycji wraz z wykonanymi działaniami informacyjnymi to 355 601,62 zł. W ramach zadania wykonany został remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 655 m (Krzemień Majdan) poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni-wyrównanie profilu i uzupełnienie ubytków; wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami szer. 3,5 m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szerokości 3,60 m o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,50 m o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 50 cm oraz gruntowych szerokości 25 cm (razem 75 cm). Ponadto zostało zamontowane nowe oznakowanie pionowe. Wykonawcą prac była Firma LACH-POL Sp. z o.o.

Podpisanie umowy na dofinansowanie i wykonanie inwestycji

W dniu 22 września 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 191 779,99 zł na „Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00”.

W ramach zadania planowany jest remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00 o łącznej długości 655 m poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni-wyrównanie profilu i uzupełnienie ubytków; wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami szer. 3,5 m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szerokości 3,60 m o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,50 m o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 50 cm, gruntowe szerokości 25 cm (razem 75 cm).

W dniu 4 października 2023 r. po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym została podpisana umową z Firmą LACH-POL Sp. z o.o. Koszt wykonania inwestycji to 354 601,62 zł.


Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 620 500,00 zł
Koszt zadania ogółem: 1 241 000,00 zł


Odbiór inwestycji

W dniu 29 września 2023 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia.

W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej została dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosi 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Przed wykonaniem nawierzchni drogowej na istniejącej nawierzchni została położona geosiatka w celu wzmocnienia konstrukcji. Pobocza utwardzono kamiennym kruszywem łamanym. Po lewej stronie drogi wykonany został ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany został ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika. Na nawierzchni drogowej wykonane zostały również linie segregacyjne, które oddzielają jezdnię od powstałego ciągu pieszym. Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z kruszywa drogowego.

Wykonawcą przedmiotowych prac była firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej. Koszt realizacji inwestycji wraz z wykonanymi działaniami informacyjnymi wyniósł 1 241 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 620 500,00 zł.

 

Podpisanie umowy na wykonanie robót

W dniu 17 maja 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z firmą TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej na wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowie drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia”. Koszt inwestycji to kwota 1 240 000,00 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola w kwocie 627 916,74 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia”. Odcinek przeznaczony do przebudowy przedstawia poniższa mapka poglądowa:

W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosić będzie 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosić będzie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Pobocza zaprojektowane zostały jako gruntowe ulepszone (utwardzone kamiennym kruszywem łamanym). Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany zostanie ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika.  Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z kruszywa drogowego.
Dla przedmiotowego zadania otwarcie ofert przetargowych nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 r.


Przebudowa dróg gminnych nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 oraz
drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna

Odbiór inwestycji

W dniu 24 lipca odbył się odbiór techniczny przebudowanych dróg w gminie Dzwola. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 108994L w km od 0+070 do km 0+409 oraz drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna” zostało zrealizowana w 2023 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach tego zadania wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych na dwóch odcinkach dróg gminnych w miejscowości Zofianka Dolna.

Wykonawcą zadania była firma: Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa.

Łączna długość przebudowanych odcinków dróg: 575 m.

Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją projektową:  660 014,93 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 292 439,71 zł.

Wyremontowana droga z pewnością będzie cieszyć mieszkańców gminy przyczyniając się do zwiększenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa na drodze.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 28 marca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 292 439,71 zł na “Przebudowę dróg gminnych nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 oraz drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna”.

W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Przebudowa dotyczyć będzie dwóch odcinków dróg gminnych. Pierwszy odcinek, to droga nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 o długości 339 m od granicy skrzyżowania z DK74 do zakrętu i skrzyżowania z drogą nr 109031L. W ramach prac jakie zostaną wykonane na tym odcinku to: wymiana przepustu przy skrzyżowaniu, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów, wykonanie ścieków trójkątnych w rowie po stronie lewej drogi, montaż barier drogowych U14a w obrębie przebudowywanego skrzyżowania w km 0+400,5, regulacja znaków pionowych oraz namalowanie linii poziomych w obrębie skrzyżowania.
Drugi odcinek, to droga nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 o długości 236 m. Przebudowana zostanie od w/w skrzyżowania w kierunku lasu. Prace przewidziane na tym odcinku polegać będą na wykonaniu: nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m, poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów.
Dla przedmiotowego zadania został już rozstrzygnięty przetarg, który wygrała firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa. Koszt inwestycji to kwota 641 444,93 zł.


Przebudowa dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga

 

Odbiór inwestycji

W dniu 22 lipca 2022 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga.

W ramach tego zadania wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m wykonana została korekta szerokości drogi z jej regulacją do 3,5m. Istniejące pobocza zostały dostosowane do nowej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo została wykonana mijanka oraz zamontowano 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Podpisanie umowy

W dniu 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 246 801,38 zł na “Przebudowę dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga”. W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m przewidziano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 3,5m. Istniejące pobocza zostaną dostosowane do projektowanej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo zostanie wykonana mijanka oraz zamontowane zostaną 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego. Dla przedmiotowej inwestycji zostały otwarte oferty w postępowaniu. Szczegóły tutaj.

 


Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3

Odbiór inwestycji

W dniu 11 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3.

W ramach zadania wykonana została nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3m. Na całym odcinku wykonano korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostały przyłącza gruntowe, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostało również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości drogi, który został usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Podpisanie umowy

 

W dniu 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 375 548,50 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109004L w miejscowości Dzwola w km 0+000 do km 0+606,3” (Dzwola zachód). W ramach zadania wykonania zostanie nowa konstrukcja drogowa wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych o łącznej długości 606,3m. Na całym odcinku zaprojektowano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 5,0 m. Po prawej stronie drogi wykonane zostaną przyłącza gruntowe ulepszone kruszywem, a po stronie lewej pobocze utwardzone asfaltem, oddzielone od jezdni korytkiem ściekowym zabezpieczające bezpieczny ruch dla pieszych. Zostanie również wykonane odwodnienie liniowe w postaci ścieku na całej długości drogi, który zostanie usytuowany między krawędzią nawierzchni asfaltowej, a krawędzią utwardzonego pobocza na całej długości drogi po lewej stronie. Dla niniejszej inwestycji został już wyłoniony wykonawca, a jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

 

 


Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej nr 108995L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowościach Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi”

Kwota dofinansowania: 187 418,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 374 836,90 zł

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymali dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 187 418,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 108995L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowościach Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi” (droga koło mleczarni).

Odbiór przedmiotowej drogi miał miejsce w dniu 29 lipca 2021 r.

Wartość inwestycji to 374 836,90 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów i rozbiórka istniejącej nawierzchni (na odcinku 225 m do mleczarni)  oraz wykonanie nowej podbudowy – na odcinku 225 m do mleczarni i w km 0+689 do km 0+990, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm), montaż urządzeń BRD (bariery drogowe), reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 101.

 


Przebudowa drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia

W dniu Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymał dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 251 268,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia” .

Odbiór przedmiotowej drogi miał miejsce w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Wartość inwestycji to ponad 500 000,00 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości ponad kilometra, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowa istniejącego przepustu drogowego, wykonanie odwodnienia liniowego, reprofilacja istniejących rowów wraz z odmuleniem istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm oraz wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 101.