Podatki i opłaty lokalne

Wnioski o wydanie zaświadczeń

» Czytaj więcej

 1. Zaświadczenie o powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych i o dochodzie
  z gospodarstwa  rolnego podlega opłacie skarbowej w  wysokości 17 zł
 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach podlega opłacie w wysokości 21 złOpłata skarbową należy uiścić na nr rachunku  bankowego Urzędu Gminy Dzwola:
  97 9410 1036 2003 3000 0185 0001

   
  Zwolnione z opłaty będą zaświadczenia, które zostaną przedłożone w KRUS, OPS, PUP oraz zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych.
   
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów i dochodzie.
  2. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  3. Wniosek o wydanie nakazu płatniczego
  4. Zawiadomienie o zmianie adresu
  5. Wniosek o zmianę stawki podatkowej

» Zwiń tekst

 

Podatek rolny

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy, rozporządzenia
·  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 617       z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwały Rady Gminy Dzwola
·  Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzwola

·  Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku rolnych:

1.               dla gruntów gospodarstwa rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających           z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2.               dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

1.               właściciel,

2.               użytkownik wieczysty,

3.               samoistny posiadacz,

4.               w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione w zamian za świadczenia na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (właściciel posiada decyzję z KRUS o przyznaniu świadczenia) lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Stawki podatku
1.               Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stawka wynosi równowartość pieniężna 2,5 q żyta.

2.               Od 1 ha gruntów stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów informację o gruntach sporządzoną na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (lub znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny następuje dla:

1.               osób fizycznych – informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

2.               osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Wymagane wnioski
Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

IR-1 – Informacja o gruntach

DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

Obowiązek podatkowy do 31.07.1019

Osoby fizyczne – IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego

Osoby prawne –  DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

Wymagane załączniki
Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

Osoby fizyczne

ZIR-1 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

Osoby prawne

ZDR-1 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 – Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Obowiązek podatkowy do 31.07.1019

ZR-1/A – Dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1/B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dokumenty do wglądu
·  Akt notarialny,
 Wyłączenia z opodatkowania podatkiem rolnym

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym nie dotyczy na podstawie art. 3a ustawy o podatku rolnym.

1.               Skarbu Państwa,

2.               Gmin.

Zwolnienia od podatku rolnego
Zwolnienie z podatku rolnego normuje art. 12 ustawy o podatku rolnym. Zwolnione z podatku są m.in:

1.               użytki rolne klasy V i VI,

2.               grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Ulgi w podatku rolnym
1.               Ulga inwestycyjna

Przysługuje podatnikom podatku rolnego którzy, ponieśli wydatki na budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chodu, hodowli i utrzymaniu zwierząt gospodarskich lub zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych nakładów inwestycyjnych. Ulga nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

2.               Ulga z tytułu nabycia gruntów

Przysługuje podatnikowi podatku rolnego który nabył w drodze umowy sprzedaży grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, po upływie tego okresu stosuje się ulgę, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %. Jednym z warunków zastosowania ulgi jest nabycie gruntów od osób obcych, niespokrewnionych. Ponadto należy nadmienić, że jeżeli grunty były wcześniej trwale gospodarowane (dzierżawione lub użytkowane na okres nie krótszy niż 10 lat) to ulga się nie należy.

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się o pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Termin załatwiania sprawy
·  30 dni od dnia wpłynięcia dokumentu ,

·  Decyzja jest dostarczana za potwierdzeniem odbioru,

Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzwola w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Terminy i sposoby płatności podatku rolnego
1.     Osoby fizyczne zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

2.     Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej z art.6a ust. 8 pkt. 3 ustawy o podatku rolnym – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

Płatności można dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką      w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

» Zwiń tekst

Podatek leśny

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy, rozporządzenia
·  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 374       z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwały Rady Gminy Dzwola
·  Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym podlegają określone w ustawy lasy sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

1.               właściciel,

2.               użytkownik wieczysty,

3.               samoistny posiadacz,

4.               w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Stawki podatku
Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informację o lasach sporządzoną na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy.

Jeżeli lasy stanowią współwłasność (lub znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny następuje dla:

1.               osób fizycznych – informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

2.               osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – deklarację na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Wymagane wnioski
Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

IL-1 – Informacja o lasach

DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

Obowiązek podatkowy do 31.07.2019

Osoby fizyczne – IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego

Osoby prawne –  DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

Wymagane załączniki
Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

Osoby fizyczne

ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

Osoby prawne

ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Obowiązek podatkowy do 31.07.2019

Osoby fizyczne i osoby prawne

ZL-1/A – Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Dokumenty do wglądu
·  Akt notarialny,
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem leśnym

BRAK

Zwolnienia od podatku leśnego
Zwolnienie z podatku leśnego normuje art. 7 ustawy o podatku leśnym. Zwolnione z podatku są m.in:

1.               lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,

2.               lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

3.               użytki ekologiczne.

Ulgi w podatku leśnym
BRAK
Termin załatwiania sprawy
·  30 dni od dnia wpłynięcia dokumentu ,

·  Decyzja jest dostarczana za potwierdzeniem odbioru,

Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzwola w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Terminy i sposoby płatności podatku leśnego
1.     Osoby fizyczne zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

2.     Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej z art.6 ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku leśnym – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Płatności można dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Uwagi
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o  50%.

» Zwiń tekst

Podatek od nieruchomości

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy, rozporządzenia
·  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwały Rady Gminy Dzwola
·  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzwola

·  Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dzwola

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

1.               grunty,

2.               budynki lub ich części,

3.               budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

1.               właściciel,

2.               użytkownik wieczysty,

3.               samoistny posiadacz,

4.               w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Stawki podatku
Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości następuje dla:

1.                 osób fizycznych – informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

2.                 osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Wymagane wnioski

Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy do 31.07.2019 r.

Osoby fizyczne – IN-1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Osoby prawne – DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Wymagane załączniki
Obowiązek podatkowy od 01.08.2019

Osoby fizyczne

ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

Osoby prawne

ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Obowiązek podatkowy do 31.07.2019 r.

ZN-1/A – Dane o nieruchomościach 

ZN-1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 

Dokumenty do wglądu
·  Akt notarialny,

·  Ewidencja środków trwałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 Wyłączenia w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają na podstawie art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych m.in.:

1.               grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp), z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,

2.               nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin,

3.               grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Tych rodzajów gruntów nie wykazuje się w składanych informacja czy deklaracjach na podatek od nieruchomości.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
Zwolnienie z podatku od nieruchomości normuje art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z podatku są m.in:

1.               budynki gospodarcze lub ich części:

1.               służące działalności leśnej lub rybackiej,

2.               położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

3.               zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

2.               grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

3.               grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4.               grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów

5.               publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Termin załatwiania sprawy
·  30 dni od dnia wpłynięcia dokumentu ,

·  Decyzja jest dostarczana za potwierdzeniem odbioru,

Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzwola w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości
1.         Osoby fizyczne zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy podatki i opłaty lokalne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

2.         Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej z art.6 ust. 9 pkt. 3 ustawy podatki i opłaty lokalne – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,

·        przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Uwagi
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnie mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a mniejszą niż 1,40m pomija się.

Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

– działalności rolniczej lub leśnej;

– wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zalicza się grunty, budynki i budowle będące z posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z wyjątkiem :

– budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,

– budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego.

» Zwiń tekst

Podatek od środków transportowych

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy, rozporządzenia
·  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwały Rady Gminy Dzwola
·  Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2.samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3.ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton,

5.przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7. autobusy.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych jest właściciel pojazdu.
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia pojazdu zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Stawki podatku
Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia oraz stawek podatku od środków transportowych ogłaszanych również przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, sporządzone na formularzach według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podmioty są obowiązane składać deklarację na podatek od środków transportowych do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni.

Wymagane wnioski

Osoby fizyczne i osoby prawne

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych
Wymagane załączniki
Osoby fizyczne i osoby prawne

DT-1/A – Załącznik do deklaracji DT-1

Dokumenty do wglądu
·  Dowód rejestracyjny pojazdu,

·  Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Jeżeli przyczepa lub naczepa wykorzystywana jest w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego, wówczas podatnik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o wykorzystywaniu danej przyczepy lub naczepy. Podatek od środków transportowych na charakter podatku rocznego i w każdym roku podatkowym powinno być złożone stosowne oświadczenie przez podatnika.

Zwolnienia od podatku od środków transportowych
Zwolnienie z podatku od środków transportowych normuje art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z podatku są m.in:

1.               pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych,

2.               środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

3.               pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

Termin załatwiania sprawy
·  30 dni od dnia wpłynięcia dokumentu,

·  W momencie nie wpłynięcia w ustawowym terminie deklaracji na podatek od środków transportowych zostaje wszczęte postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą. Decyzja jest dostarczana za potwierdzeniem odbioru,

Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzwola w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1)               po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a)               w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b)               do dnia 15 września danego roku – II rata;

1)               od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Płatności można dokonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

Oświadczenie o wykorzystywaniu przyczepy, naczepy do celów rolniczych

» Zwiń tekst

Opłaty lokalne

» Czytaj więcej

1. OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna
Ustawy
·  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwały Rady Gminy Dzwola
·  Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Przedmiot opłaty
Przedmiotem opłaty jest sprzedaż na targowiskach.
Targowiskiem, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty targowej są:
1.               osoby fizyczne,
2.               osoby prawne,
3.               jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Powstanie i wygaśnięcie opłaty
Obowiązek opłaty powstaje w chwili sprzedaży na terenie gminy..
Stawki opłaty
Wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy.
Wymagane wnioski
BRAK
Wymagane załączniki
BRAK
Dokumenty do wglądu
BRAK
Wyłączenia z opłaty targowej

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach.

Zwolnienia z opłaty targowej
Zwolnienie z opłaty targowej normuje art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Zwolnione są osoby jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi n targowiskach.
Termin załatwiania sprawy
BRAK
Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
BRAK
Terminy i sposoby płatności opłaty targowej
Terminem płatności jest dzień dokonywania sprzedaży.
płata jest płatna bez wezwania u inkasenta, którym jest Pracownik Urzędu Gminy.

2. OPŁATA MIEJSCOWA
BRAK

3. OPŁATA UZDROWISKOWA
BRAK

4. OPŁATA REKLAMOWA
BRAK

5. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
BRAK

» Zwiń tekst

Zwrot podatku akcyzowego

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
·  Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 1340 z późn. zm.)

·  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 789)

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.)

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Wymagane wnioski
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wzór wniosku
Wymagane załączniki
Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku Wzór wniosku

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Dokumenty do wglądu
·  Umowy dzierżawy lub umowy użyczenia w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów

·  W momencie składania kopii Faktur VAT należy posiadać oryginały do wglądu i opieczętowania

Termin załatwiania sprawy
·  Wniosek o zwrot podatku składa się w dwóch terminach:

– od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku – wypłata przyznana na podstawie decyzji nastąpi od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy;

– od dnia 1 do dnia 31 sierpnia danego roku – wypłata przyznana na podstawie decyzji nastąpi od dnia 1 października do dnia 31 października zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy;

·  Decyzja jest dostarczana za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku,

Opłaty
BRAK
Tryb odwołania
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dzwola w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Uwagi  
·  Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Dzwola,

·  W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków),

·  Olej napędowy na fakturach VAT od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego powinien zawierać się w kodach CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91.

» Zwiń tekst

Windykacja należności podatkowych

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy, rozporządzenia
·  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r, poz.599 z późn. zm).

·  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2367 z późn. zm.),

·  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r, poz.613  z późn. zm.),

·  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. z 2011 r, Nr 274, poz. 1618 z późn. zm.)

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Postępowanie upominawcze
 W przypadku nieterminowej zapłaty zobowiązania podatkowego wynikającego z orzeczenia (decyzji), deklaracji lub powstającego z mocy prawa, wierzyciel wysyła do zobowiązanego upomnienie, z pouczeniem, iż w przypadku nieuregulowania należności w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
Postępowanie egzekucyjne
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy skierowany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.
Postępowanie zabezpieczające
·                 Hipoteka

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika lub majątku wspólnym w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, może zostać dokonane przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Zabezpieczenie może zostać także dokonane w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zwrotu podatku.

W sytuacji zobowiązań powstałych poprzez doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, a także z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje „hipoteka przymusowa” na wszystkich nieruchomościach podatnika. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest: decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę,                              o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, o odpowiedzialności spadkobiercy, określająca wysokość zwrotu podatku, tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji.

·                 Zastaw skarbowy

Jednostce samorządu terytorialnego z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, a także w sytuacji zobowiązań powstałych poprzez doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Podstawą wpisu do rejestru zastawów skarbowych jest doręczona decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość zobowiązania podatkowego, określająca wysokość odsetek za zwłokę, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, o odpowiedzialności spadkobiercy, określająca wysokość zwrotu podatku, deklaracja, jeżeli wykonane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane.

» Zwiń tekst

Stwierdzenie nadpłaty podatku

» Czytaj więcej

Podstawa prawna 
Ustawy
·        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015r, poz.613 z późn. zm)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
PODATKI, pokój numer 15, tel. 15 875 22 15 wew. 13
Nadpłata podatku
Nadpłata podatku to kwota nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości wyższej od kwoty należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
Czynności i dokumenty
Podatnik składa wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty tylko w przypadku nieposiadania zaległych bądź bieżących należności podatkowych.

Jeżeli podatnik nie chce zwrotu nadpłaconego podatku winien złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.

Wymagane wnioski
Oświadczenia odn. przeksięgowania

Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

Wymagane załączniki
BRAK
Uwagi
Zwrot nadpłaty następuje w kasie Urzędu Gminy, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W przypadku zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym kwota nadpłaty zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu.

Jeżeli kwota nadpłaty wynosi mniej niż dwukrotność kosztów upomnienia (tj. 23,20 zł) organ podatkowy może dokonać zwrotu jedynie na rachunek bankowy podatnika lub w kasie Urzędu Gminy.

» Zwiń tekst

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej