Aktualności

"Aktywny Senior" - wyróżnienie dla Pani Aliny Myszak

11 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy A. Grottgera 2 odbył się Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja ukierunkowana była na politykę senioralną. Całość uświetniały występy artystyczne. Zainteresowani mogli sobie założyć Ogólnopolską Kartę  Seniora.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

W dniu 23.09.2019 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku.

Czytaj więcej

Opieka wytchnieniowa

Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola.

Czytaj więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Do góry