Dodatek osłonowy – przypomnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przypomina, że do 30.04.2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za rok 2022 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj Więcej


Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących z Gminy Dzwola

Już kolejny raz w Gminie Dzwola został zorganizowany wielkanocny poczęstunek dla samotnych, starszych i chorych mieszkańców naszej Gminy. Wiemy wszyscy, że Wielkanoc uważana jest za najstarsze i najważniejsze święto, celebrujące mękę Chrystusa jego śmierć i zmartwychwstanie. Wielkanoc jest kulminacyjnym momentem w długim cyklu paschalnym, poprzedzanym dniami postu.  

Czytaj Więcej


„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

Gmina Dzwola otrzymała środki finansowe w wysokości 172 992,00 zł w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj Więcej


Dodatek osłonowy 2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj Więcej


Prośba o pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  prosi o pomoc w formie finansowego wsparcia dla rodziców Agaty – mieszkańców naszej Gminy poprzez włączenie się w akcję zrzutka.pl.

 Z góry za udzielone wsparcie dziękujemy.

Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. We wspólnocie siła.

Ewa Bielak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Czytaj Więcej


Wigilia w Gminie Dzwola 2023

Święta Bożego Narodzenia dla większości z nas  mają charakter podniosły, magiczny, a nawet wzruszający, dający nadzieję. Kojarzą się nam one m.in. z rodzinnym ciepłem, ubraną świątecznie choinką, wspólnym kolędowaniem przy wigilijnym stole, a także prezentami, którymi obdarowujemy najbliższych. To czas miłości, niesienia dobra, wybaczania.

Czytaj Więcej


Pomoc żywnościowa. Podprogram 2023

Po raz kolejny Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli przystąpiło do programu pomocy żywnościowej. W związku z tym informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, że rozpoczyna się wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Czytaj Więcej


Apel do mieszkańców Gminy Dzwola

Sezon jesienno-zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób, zwłaszcza bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które z uwagi na problemy życiowe są szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Czytaj Więcej


Umowa o partnerstwie w ramach „Polityki Senioralnej EFS+”

W dniu 27 października 2023 roku Gmina Dzwola podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej. Została ona podpisana pomiędzy Województwem Lubelskim, w imieniu którego partnerem wiodącym – realizatorem został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz 36 Gminami z terenu województwa lubelskiego, noszącymi status partnera projektu. Całkowita wartość dofinansowania opiewa na kwotę 43 022 754,50 PLN, zaś jego okres realizacji przypada od  1 września 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Czytaj Więcej


POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty w Gminie Dzwola

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej [OPL] z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Czytaj Więcej


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024 rok

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024 rok

Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli zaprasza osoby chętne do skorzystania z usług asystenta osobistego w ramach programu pn. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 13.09.2023 r. w celu oszacowania zapotrzebowania na realizację Programu na rok 2024.

Czytaj Więcej


Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokój 19 w terminie od 01.09.2023r. do 15.09.2023r. w godzinach pracy OPS.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie.

Czytaj Więcej


Wydawanie produktów żywnościowych – POPŻ Podprogram 2021 PLUS

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniu 26.07.2023 r. (najbliższa środa) w godzinach od 8 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Unii Europejskiej.
 

Czytaj Więcej


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli, który wydał skierowania do pomocy dla 650 osób oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej, która udostępnia swoją infrastrukturę na potrzeby magazynowania i dystrybucji żywności przystąpiły do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2021 Plus podpisując umowę na dystrybucję żywności z Bankiem Żywności w Lublinie. Podprogram 2021 Plus jest dodatkowym pakietem pomocy żywnościowej, który obejmie dystrybucję osobom zakwalifikowanym w formie jednej paczki, w skład której wejdzie: cukier biały, makaron jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa. Czytaj Więcej


Wakacje w Mikoszewie

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY informuje  o możliwości skorzystania z wyjazdu kolonijnego dla dzieci w wieku 9 -16 lat. Rodzice ubezpieczeni w KRUS otrzymują dopłatę z Funduszu Składkowego 1000 zł i za kolonię dziecka płacą tylko 850 zł.

Czytaj Więcej


Wielkanoc w Gminie Dzwola

Wielkanoc uważana jest za najstarsze i najważniejsze święto, celebrujące mękę Chrystusa jego śmierć i zmartwychwstanie. Wielkanoc jest kulminacyjnym momentem w długim cyklu paschalnym, poprzedzanym dniami postu.

Czytaj Więcej


Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Gmina Dzwola informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Dzwola, wsparcie w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Kwota dofinansowania – 141 596,00 zł

Całkowita wartość – 141 596,00 zł

Czytaj Więcej


Pośnik Kocudzki 2022

Każdego roku, kilka dni przed  Świętami Bożego Narodzenia w Gminie Dzwola organizowany jest „Pośnik Kocudzki”. Spotkaniu towarzyszy modlitwa, spożywanie wigilijnych potraw, kolędowanie i przede wszystkim namiastka świątecznej atmosfery. Organizatorami Wigilii jest Wójt Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Niestety, sytuacja epidemiczna w kraju od dwóch lat uniemożliwia organizację wigilii dla osób samotnych z  terenu naszej Gminy. Biorąc pod uwagę, przede wszystkim, zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i  konieczność zachowania dystansu społecznego organizatorzy i w tym roku podjęli również decyzję, o zmianie formy zorganizowania tej jedynej w roku uroczystej wieczerzy i pozostali przy formie rozwiezienia paczek z żywnością  dla osób samotnych do miejsc ich zamieszkania. Działanie to było bardziej bezpieczne dla tych osób i pozwoli im zapobiec bezposredniemu narażeniu się na jakiekolwiek zakażenia.

Czytaj Więcej


Kolejna wypłata dodatków węglowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj 07.12.2022 roku wypłacona została kolejna transza dodatków węglowych. Zrealizowane zostały wnioski z terminem  wpływu do 3 października 2022 roku.

Czytaj Więcej


Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, informuje, że pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosków na dodatki węglowe, nie wszystkie wypłaty mogą być zrealizowane w terminie, ponieważ uzależnione jest to od otrzymania środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj Więcej


13 Powiatowa Gala Dnia Pracownika Socjalnego

Po dwóch latach przerwy w dniu 24 listopada 2022 roku w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej odbyła się 13 Powiatowa Gala Dnia Pracownika Socjalnego. Gospodarzami tegorocznej uroczystości byli Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur  Pizoń oraz Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach. Spotkanie miało na celu podkreślenie obchodów święta dnia pracownika socjalnego, które przypada 21 listopada i jest okazją do tego aby przekazać wszystkim pracownikom szeroko rozumianej pomocy społecznej słowa podziękowania, uznania i wdzięczności za codzienny trud i wysiłek za profesjonalizm i poświęcenie podczas wykonywania codziennej pracy zawodowej.

Czytaj Więcej


Skorzystaj z 3000 kWh tańszego prądu z Kartą Dużej Rodziny

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznejktóra weszła w życie w dniu 18.10.2022 r.

Czytaj Więcej


OPS

Apel do mieszkańców gminy Dzwola

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o  wrażliwość i czujność wobec osób potrzebujących: samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr  mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale i życia. Na zamarznięcie narażone są  również osoby spożywające alkohol.
Nie bądźmy obojętni!

Czytaj Więcej


Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w dniu 26.10.2022 r. został opublikowany nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka  wytchnieniowa” – edycja 2023.

Czytaj Więcej


Informacja

Wieloletni rządowy Program

 „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023

Gmina Dzwola informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2022.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Czytaj Więcej


Pomoc materialna dla uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

  •   od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
  •   od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Czytaj Więcej


17 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli będzie nieczynny

Uprzejmie informuję oraz podaję do wiadomości, iż w miesiącu czerwcu 2022 r. został zmieniony rozkład czasu pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli:

  • 17 czerwiec 2022 r. (piątek) – dzień wolny od pracy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
Ewa Bielak


nologo


Wydawanie produktów żywnościowych – zmiana terminu

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. w godzinach od 8 do 12 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Więcej


Dodatek osłonowy w Gminie Dzwola – ruszyły pierwsze wypłaty

30 marca bieżącego roku na konta mieszkańców Gminy Dzwola wpłynęły pierwsze raty dodatku osłonowego. Otrzymało go niespełna 220 wnioskodawców, którzy spełnili kryterium dochodowe uwarunkowane ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz złożyli wniosek o świadczenie w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Czytaj Więcej


Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Gmina Dzwola informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Dzwola, wsparcie w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Kwota dofinansowania – 126 378,00 zł

Całkowita wartość – 126 378,00 zł

Czytaj Więcej


Szczepieniobus w Gminie Dzwola

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż w ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Dzwola w dniu 16 lutego bieżącego roku (środa) będzie działał Punkt Szczepień. W tym dniu w Urzędzie Gminy Dzwola w godzinach od 9-tej do 17-tej będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson oraz szczepionką firmy Pfizer.

Czytaj Więcej


Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.

Czytaj Więcej


Zakończony Podprogram 2020 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w Gminie Dzwola

Dobiegł końca Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Czytaj Więcej


Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj Więcej


Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

21 grudnia 2021 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli mieli okazję chociaż jedną chwilę poczuć się jak pomocnicy Świętego Mikołaja. A wszystko to za sprawą ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, do której przyłączyły się szkoły z Kocudzy i Krzemienia. Uczniowie czynnie zaangażowali się w zbiórkę produktów długoterminowych, słodyczy, środków czystości i zabawek.  

Czytaj Więcej


Pośnik Kocudzki 2021

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Czytaj Więcej


Paczki dla osób niepełnosprawnych z PFRON

W listopadzie b.r. Gmina Dzwola przystąpiła do programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Realizacja programu została skierowana na Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Czytaj Więcej


Grudniowa wizyta szczepieniobusa w Gminie Dzwola

Od lipca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli organizuje akcje szczepienne. W porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie systematycznie, raz w miesiącu, do gminy Dzwola kierowany jest szczepieniobus. Z możliwości zaszczepienia w tej formie korzysta od kilku do kilkudziesięciu osób. Dotychczas ekipy szczepieniobusa goszczące w Urzędzie Gminy Dzwola zaszczepiły 158 osób.

Czytaj Więcej


Szczepieniobus w Gminie Dzwola

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż w ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Dzwola w dniu 7 grudnia bieżącego roku (wtorek) będzie działał Punkt Szczepień. W tym dniu w Urzędzie Gminy Dzwola w godzinach od 9 tej do 13 tej będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

Czytaj Więcej


Kampania „16 dni akcji przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czytaj Więcej


Liczba zaszczepionych w Gminie Dzwola powoli rośnie

18 listopada 2021 roku  w Gminie Dzwola ponownie zawitał szczepieniobus. Tego dnia można było zaszczepić się przeciw Covid-19 szczepionką Johnson & Johnson bądź Pfizer. Tym razem z tej możliwości skorzystało 14 osób.
Bardzo dziękujemy ekipie szczepieniobusa za poświęcony nam czas.

Czytaj Więcej


Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Więcej


Szczepieniobus w Gminie Dzwola

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż w ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Dzwola w dniu 18 listopada bieżącego roku ( czwartek ) będzie działał Punkt Szczepień. W tym dniu w Urzędzie Gminy Dzwola w godzinach od 9 tej do 13 tej będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

Czytaj Więcej


Dofinansowanie z PFRON dla Gminy Dzwola

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Moduł  IV” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99 968,00 zł.

Czytaj Więcej


Aktywny Senior – podziękowanie dla Pani Anny Jaszek

„Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany
Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom
Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją”
 Wojciech Młynarski

27 października  2021 roku w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Seniora. Uroczystego otwarcia gali dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Uroczystość skierowana była przede wszystkim do seniorów, samorządowców i organizacji działających w ramach polityki prosenioralnej z terenu województwa lubelskiego. Głównym punktem gali było uhonorowanie laureatów konkursów: „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior”.

Czytaj Więcej


Kolejna akcja szczepienna w Gminie Dzwola

18 października 2021 roku kolejny raz w nasze gminne progi zawitał szczepieniobus. Mieszkańcy Gminy Dzwola tego dnia mogli zaszczepić się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Tym razem z tej możliwości skorzystało 19 osób.
Bardzo dziękujemy ekipie szczepieniobusa za poświęcony nam czas.

Czytaj Więcej


Szczepieniobus w Gminie Dzwola

W ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 do Gminy Dzwola 18 października bieżącego roku przyjedzie szczepieniobus. W tym dniu w budynku Urzędu Gminy Dzwola w godzinach od 9-16 będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.
Skorzystajmy z tej szansy!

Czytaj Więcej


Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 14-15 października 2021 r. (czwartek-piątek) w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Więcej


Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzwoli przypomina, że wnioski na świadczenia rodzinne  na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa) w  Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej pok. 20 w dniach i godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek i od środy do piątku: 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 16:00.

Czytaj Więcej


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko GRYPIE w sezonie 2021/2022.

Na terenie Gminy Dzwola w przedmiotowym programie szczepień dla swoich pacjentów uczestniczą placówki:

– PANACEUM, Krzemień Pierwszy 226, 23-304 Dzwola, tel. 15 8752257;

– NZOZ w Kocudzy, Kocudza Trzecia 2, 23-304 Dzwola, tel. 15 8753275.

Czytaj Więcej


Kolejna wizyta szczepieniobusa za nami

W dniu 15 września w godzinach 9-16  mieszkańcy Gminy Dzwola mogli zaszczepić się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Tym razem ze szczepienia skorzystało pięciu mieszkańców naszej Gminy.

Czytaj Więcej


Zaproszenie na spotkanie promocyjno-informacyjne o projekcie „Szansa na samodzielność”.

Gmina Dzwola/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje projekt pt. „Szansa na samodzielność”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej.  Niesie on szerokie wsparcie mieszkańcom naszej gminy.

Z podstawowych form wsparcia, zakładanych w projekcie można uzyskać nieodpłatnie, między innymi:
– doradztwo, poradnictwo (psychologiczne, zawodowe),
– kursy zawodowe, szkolenia (w tym stypendia szkoleniowe za każdą godzinę kursu),
– staże zawodowe (płatne miesięcznie około 1400 zł netto),
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staż,
– pomoc finansową w postaci zasiłków oraz inne.

Czytaj Więcej


Telefon Zaufania Młodych

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04
Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.
 

Czytaj Więcej


OPS

Fundusz alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2021r. (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS), natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1 sierpnia 2021r.

Czytaj Więcej


Mobilny Punkt Szczepień w Gminie Dzwola

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Dzwola w dniu 29 sierpnia bieżącego roku będzie działał Punkt Szczepień. W tym dniu w Urzędzie Gminy Dzwola w godzinach od 10 tej do 15 tej będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.

Czytaj Więcej


Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje program, którego celem jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten został przyjęty rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionym na lata 2019 – 2023 Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów, z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Czytaj Więcej


Narodowy Program Szczepień

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień osoby, które chcą zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, a są osobami niepełnosprawnymi bądź osobami niemającymi samodzielnego dojazdu  mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Czytaj Więcej


Rodzinny Piknik Zdrowia za nami

25 lipca 2021 roku na boisku sportowym „Iskry” w Krzemieniu Drugim odbył się Rodzinny Piknik Zdrowia „Zadbaj o zdrowie” promujący narodowy program szczepień. Wydarzenie zostało wpisane w organizowany tego dnia przez Ochotniczą Straż Pożarną z Krzemienia Pierwszego Piknik Rodzinny. Dzięki nawiązanej współpracy uczestnicy obu wydarzeń mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli jak i OSP.

Czytaj Więcej


Konkurs dla osób 60+ „Zadbaj o zdrowie”

Zachęcamy osoby w wieku 60+, które w dniu 25 lipca bieżącego roku będą uczestniczyć w rodzinnym pikniku zdrowia organizowanym na boisku „Iskry” w Krzemieniu Drugim, do wzięcia udziału w konkursie „Zadbaj o zdrowie”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub telefonicznie pod nr. tel. 15 8752533 w terminie od 21 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. w godz. 7.30-15.30

Czytaj Więcej


Dobry start

Starając się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

 1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej   (15 banków),
  • portalu emp@tia.

Czytaj Więcej


Szczepieniobus spełnił oczekiwania mieszkańców Gminy Dzwola

W dniu 12 lipca w godzinach 9-16  mieszkańcy Gminy Dzwola mogli zaszczepić się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Już od rana na parkingu przy urzędzie trwały prace przygotowawcze umożliwiające sprawną obsługę pacjentów. Tuż przed godziną 9 zaczęli pojawiać się pierwsi zainteresowani niecierpliwie oczekujący na przyjazd szczepieniobusa. Dzięki sprawnej pomocy druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli wstępna kwalifikacja pacjentów przebiegała bardzo sprawnie. Duże zainteresowanie zaowocowało całkiem niezłym wynikiem 80 zaszczepionych osób w różnym wieku.

Czytaj Więcej


SZCZEPIMY SIĘ!

Dzisiaj, tj. 12.07.2021 r. od godziny 900 przed Urzędem Gminy Dzwola działa mobilny punkt szczepień, w którym można zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkowa szczepionką Johnson & Johnson
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!
Szczepieniobus będzie u nas gościł do godziny 1600.

Czytaj Więcej


SZCZEPIENIOBUS W GMINIE DZWOLA

W ramach realizowanej akcji szczepień przeciw COVID-19 do Gminy Dzwola 12 lipca bieżącego roku przyjedzie szczepieniobus. W tym dniu na parkingu przy Urzędzie Gminy Dzwola w godzinach od 9-16 będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.
Skorzystajmy z tej szansy!

Czytaj Więcej


Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że 15 czerwca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z nimi wnioski należy składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (nie ma możliwości złożenia wniosku w formie tradycyjnej – papierowej), a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj Więcej


Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Janowski, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Czytaj Więcej


Dlaczego warto zaszczepić się przeciwko COVID-19?

  1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

  1. Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Czytaj Więcej


Kolonie dla dzieci dofinansowane z KRUS

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt jaki ponoszą rodzice to: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).
 

Czytaj Więcej


Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Czytaj Więcej


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  przystąpił  do realizacji resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 14 688,00 zł.

Czytaj Więcej


Wydawanie produktów żywnościowych

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 29-30 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 9-tej  do 14- tej w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2020.

 

Czytaj Więcej


Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny to 500 zł dopłaty do wypoczynku dla każdego dziecka do 18 roku życia i 1000 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo do otrzymania PBT jest niezależne od poziomu dochodów.

Program jest szansą na ciekawe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu i równoczesne wsparcie polskich przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii.

Czytaj Więcej


Życzenia Wielkanocne


Dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Czytaj Więcej


Narodowy Program Szczepień

Informujemy mieszkańców, iż w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień od 15 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat,  Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia 2021 r.

Czytaj Więcej


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, ze w dniach 22-28 lutego 2021 roku organizowany jest po raz kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj Więcej


Prośba o pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  prosi o pomoc w formie finansowego wsparcia dla mieszkanki naszej Gminy poprzez włączenie się w akcję zrzutka.pl, która jest organizowana na rzecz Pani Gosi i jej dwóch synów 9 letniego  Wojtka i 7 letniego Michała.

 

Czytaj Więcej


Wspieraj seniora

W tym trudnym czasie panującej pandemii osoby wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Czytaj Więcej


Poszukujemy wolontariuszy

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki  poszukujemy wolontariusz, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Czytaj Więcej


Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących niniejszej formy pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

 

Czytaj Więcej


Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Czytaj Więcej


Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Czytaj Więcej


Zasiłek rodzinny

Wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Czytaj Więcej


Świadczenie 500+

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą dopiero od 1.02.2021r. drogą elektroniczną, natomiast w formie papierowej od 1.04.2021r.

Czytaj Więcej


Przyjaciel Banku Żywności

9 lipca 2020 roku  odwiedziła Naszą Gminę  Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha Prezes Banku Żywności w Lublinie. Podczas tych bardzo krótkich odwiedzin Wójt Gminy Dzwola i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli otrzymali symboliczne prezenty, które bardzo nas ucieszyły ponieważ oprócz specjałów i słodkości  otrzymaliśmy odznakę Przyjaciela Banku Żywności w Lublinie.

Czytaj Więcej


Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

W czerwcu dobiegł końca Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Czytaj Więcej


Wakacje w górach dla dzieci rolników

UKS „Dystans” Niedźwiada wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników proponuje atrakcyjną ofertę wypoczynku letniego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS organizuje w dniach 15.07-23.07.2020 r.kolonie do Białego Dunajca koło Zakopanego.

Czytaj Więcej


Kolonie letnie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Krasnegostawu jak co roku organizuje kolonie z dofinansowaniem dla Dzieci Rolników.
W tym roku kolonie będą szczególne z powodu zaistniałej pandemii, nie mniej Stowarzyszenie postanowiło sprostać wymogom bezpieczeństwa i zorganizować tak potrzebny po okresie izolacji wypoczynek dla najmłodszych.

Czytaj Więcej


Stypendia akademickie

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Czytaj Więcej


Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Gmina Dzwola  przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj Więcej


Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Zgodnie z  § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) z dniem 1 czerwca 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli jest prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów.

Czytaj Więcej


nologo


Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat janowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

 

Czytaj Więcej


Ogłoszenie Kierownika OPS

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 4/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj Więcej


Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 3/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj Więcej


Apel o pamięć o osobach samotnych i starszych

Osoby starsze, zwłaszcza z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19. W związku z powyższym, seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.in. unikać zatłoczonych miejsc (takich jak autobusy, apteki, sklepy) i dbać o prawidłową higienę osobistą.

 

Czytaj Więcej


Wydawanie produktów żywnościowych

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, ze w dniach 26 i 27 lutego bieżącego roku w godzinach 900 – 1300 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej.

 

Czytaj Więcej


Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim i Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za przekazane słodycze, zabawki i artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Gminy Dzwola.

Kierownik OPS w Dzwoli

 


Gwiazdka dla chorych dzieci

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola została przeprowadzona zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Czytaj Więcej


Ferie dla dzieci w Murzasichle k. Zakopanego

UKS „Dystans” Niedźwiada, wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjna ofertę 10-dniowego wypoczynku zimowego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS.

Czytaj Więcej


Ferie zimowe współfinansowane z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 28.11.2019 r.

Czytaj Więcej


Gwiazdka dla chorych dzieci

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzona zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Czytaj Więcej


Szansa na samodzielność

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Czytaj Więcej


Projekt „Szansa na samodzielność”

31 października 2019 roku Gmina Dzwola / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzwoli podpisał z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu „Szansa na samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Więcej


„Aktywny Senior” – wyróżnienie dla Pani Aliny Myszak

11 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy A. Grottgera 2 odbył się Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja ukierunkowana była na politykę senioralną. Całość uświetniały występy artystyczne. Zainteresowani mogli sobie założyć Ogólnopolską Kartę  Seniora.

Czytaj Więcej


Opieka wytchnieniowa

Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola.

Czytaj Więcej


Ogłoszenie

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Więcej


Informacja – Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na 88 dzieci uczące się, w tym 1 wniosek przekazano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Czytaj Więcej


Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Linia jest bezpłatna i całodobowa. Pod telefonem dyżurują osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi przestępstwem.

 


nologo


Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Czytaj Więcej


Świadczenia rodzinne

Zgodnie z informacją MRPiPS w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone żadne nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r. i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie prawnym obowiązujących ustaw.

Czytaj Więcej


Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, ze wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej w OPS w Dzwoli (pok. nr 20).

Czytaj Więcej


Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, że w dniu 27.06.2019 r. obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonować będzie w dniu 27 czerwca 2019 r. (czerwiec) od godziny 7.30 do godziny 14:30. 

Czytaj Więcej


Prośba o pomoc dla mieszkańców Wierzchowisk

W odpowiedzi na apel mieszkańców Wierzchowisk Pierwszych i Drugich, których w ostatnim czasie nawiedziła nawałnica i spowodowała ogromne szkody oraz apel lokalnych władz samorządowych z całego powiatu janowskiego, w tym także Wójta Gminy Dzwola, zrodziła się pilna potrzeba stosownej pomocy potrzebującym z tych miejscowości.

Czytaj Więcej


Świadczenie „Dobry Start”

Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj Więcej


Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Czytaj Więcej


Wakacje dofinansowane z KRUS

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Lublin wraz z UKS „Dystans”  Niedżwiada i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników proponuje 10-dniowy wypoczynek letni, dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS.  

Czytaj Więcej


Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Więcej


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo !

Mając na względzie potrzeby środowiska osób i rodzin sprawujących na codzień opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie, przedstawiamy naszą ofertę, jako jednego z kilku działających na terenie powiatu janowskiego, ośrodków wsparcia.

Czytaj Więcej


ŚDS w Janowie Lubelskim

ŚDS jest powiatowym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia psychicznego mają poważne trudności w życiu codziennym.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1600 jest przeznaczony dla 37 uczestników mieszkańców powiatu janowskiego.

 

Czytaj Więcej


Fundacja Świetlik zaprasza do udziału w projektach

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Czytaj Więcej


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową projektu.

Czytaj Więcej


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Czytaj Więcej


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku w godzinach urzędowania Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj Więcej


Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Po raz kolejny w Naszej Gminie odbyły się działania towarzyszące, zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej, a Bankiem Żywności w Lublinie na okres realizacji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu.

 

Czytaj Więcej


Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Czytaj Więcej


Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Czytaj Więcej


Ferie dla dzieci – dofinansowanie z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r.,   których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 11.01.2019r.

Czytaj Więcej


Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Czytaj Więcej