Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.


Gmina Dzwola informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowała dla mieszkańców Gminy Dzwola, wsparcie w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Kwota dofinansowania – 141 596,00 zł

Całkowita wartość – 141 596,00 zł

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ODBIORCY PROGRAMU:

Program kierowany jest do:

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ :

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:  
 •  wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia społeczne lub sportowe);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 1.  W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz.2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 1.  Czas trwania usług asystenta:

       Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej  niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 1. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 2. Gmina przyznaje usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na wniosek osoby lub jego opiekuna prawnego na podstawie karty zgłoszenia do programu.

EFEKTY PROGRAMU:

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 • ograniczenie poczucia zależności od innych osób,
 • maksymalne, możliwe do zrealizowania usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością,
 • rozwój poczucia sprawstwa, decydowania o sprawach dla siebie ważnych i istotnych oraz kreatywności w działaniu,
 • wzrost motywacji do samodecydowania i samorealizacji w dążeniu do stawianych sobie celów,
 • wzrost szans na równy dostęp do informacji, komunikacji, usług opieki zdrowotnej, rehabilitacji,
 • realizacja zainteresowań i pasji,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości.