Zadania realizowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych


Renowacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli


Podpisanie umowy na wykonanie prac

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli Ks. Mariusz Pyryt podpisał umowę z firmą Waldemar Rycyk KAMIENIARSTWO GRANBUD na wykonanie „Renowacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli” wyłonioną w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

W ramach zadania wykonane zostaną prace renowacyjne i konserwatorskie posadzki oraz tynków wewnętrznych. W/w prace są niezbędne z powodu braku izolacji posadzki, co powoduje dużą wilgotność w kościele i pękanie posadzki. Natomiast brak odpowiedniego zabezpieczenia ścian wewnętrznych kościoła, duże zawilgocenie doprowadziły do pękania, odpadania tynków, ubytki w ścianach. Zakres prac budowlanych obejmował będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, roboty przygotowawcze, roboty posadzkowe, w tym roboty ziemne, izolacja, wykonanie posadzki granitowej.

Wykonanie powyższych prac jest możliwe dzięki otrzymanemu przez Gminę Dzwola dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które to Gmina Dzwola przekaże Parafii w Dzwoli na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Koszt tej inwestycji to kwota 498 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 98% wartości inwestycji.


Remont drogi gminnej nr 113581L w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Branew Szlachecka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w maju 2022 r.

W dniu 29 listopada 2022 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 113581L w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Branew Szlachecka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w maju 2022 r.”

W ramach inwestycji wyremontowano odcinek drogi o łącznej długości 998 mb, w tym: wykonano podbudowę tłuczniową – warstwa dolna stabilizowana mechaniczne – grubość 15 cm, szerokość 3,50 m, wykonano podbudowę tłuczniowa – warstwa górna stabilizowana mechaniczne – grubość 5 cm, szerokość 3,50 m. Na odcinku 868 m wykonano nawierzchnię betonową gr. 18 cm i szerokość 3,50 m oraz na odcinku 130 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,00 m.

Koszt inwestycji to 708 000,00 zł z czego dofinansowanie 566 400,00 zł pochodzi ze środków Budżetu Państwa: Program udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Wykonawcą prac była firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa Pierwszego.


Pod biało – czerwoną

W gminie Dzwola obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzwoli. Następnie odbył się przemarsz do Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny. Kolejno uroczystości przeniosły się na plac przy Zespole Szkół w Dzwoli, gdzie nastąpiło podniesienie Flagi na nowo powstałym maszcie sfinansowanym z kampanii „Pod Biało-Czerwoną”, który to zakłada dofinansowanie do zakupu masztu z flagą i ich montażu w kwocie 8000,00 zł.Obchody poprowadził Dyrektor GBPiOK – p. Tomasz Jaszek, który na wstępie przywitał przybyłych gości m.in. Wójta Gminy Dzwola – p. Wiesława Dyjacha, Proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli ks. Mariusza Pyryta, Radnych powiatowych – p. Stanisława Rawskiego i p. Andrzeja Bielaka, Przewodniczącą Rady Gminy p. Urszulę Kaproń z radnymi i sołtysami, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz ich pracowników, poczty sztandarowe, Mieszkańców Gminy Dzwola. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dzwola- p. Wiesław Dyjach.

Uroczystości uświetniła  uroczysta prezentacja  śpiewu  chóralnego  przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocudzy, którzy przystąpili do  V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „DO HYMNU”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy jest, jak dotąd, jedyną   placówką   z   powiatu   janowskiego,   która  wzięła udział w tym konkursie.

Następnie delegacje dokonały złożenia wieńców pod pomnikiem przy Szkole Podstawowej w Dzwoli.


Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole


Postęp prac

Na dzień dzisiejszy postęp prac przy inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole” jest bardzo zaawansowany, wykonane już zostały następujące prace:

 • izolacja przeciwilgociowa i termiczna styropianem XPS ścian fundamentowych;
 • termomodernizacja ścian nadziemia w 90 % na do końca marca zostanie wykonana w całości;
 • malowanie dachu szkoły wykonane w 100 % wraz z montażem ław kominiarskich stopni kominiarskich oraz śniegołazów;
 • wykonano montaż nowych obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych wraz z montażem nowej rynny;
 • wymieniono oprawy oświetlenia ogólnego oraz wykonano instalację elektryczne oraz zamontowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;
 • wykonano parking przy wejściu do szkoły (od strony biblioteki z wykonaniem częściowym opasek odwadniających z kostki brukowej;
 • wykonano nową instalację odgromową  na dachu szkoły wraz z nowym otokiem przy fundamentach;
 • wykonano oświetlenie boiska sportowego oraz oświetlenie terenu;
 • wykonano korytowanie pod boisko sportowe wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego z montażem zbiornika na deszczówkę;
 • trwają prace związane z montażem ogrodzenia panelowego wokół boiska.

Wykonawcą prac jest firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej, a koszt inwestycji to 3979050,00 zł, z czego 3136000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.


Podpisanie umowy na wykonanie prac

W dniu 29 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z firmą PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej na wykonanie prac budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacji boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole”.

Inwestycja będzie obejmować termomodernizację obiektu Zespołu Szkół w Krzemieniu polegającą m.in. na częściowej wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia w całej szkole na oświetlenie energooszczędne LED i montażu instalacji OZE. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. W ramach realizacji projektu przy obiekcie przeprowadzona zostanie renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz montaż niezbędnych urządzeń sportowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia wokół szkoły i utwardzenie terenu wraz z małą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całej inwestycji. Koszt inwestycji to 3 979 050,00 zł. 

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podczas podpisywania powiedział, cyt. „Inwestycja, na której wykonanie podpisujemy dziś umowę stanowi bardzo ważny krok w zwiększeniu poziomu edukacji dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szkoły w Krzemieniu oraz w przyszłości dla tych, którzy do tej szkoły będą uczęszczać”.
Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemieniu dodał, iż najbardziej cieszy go renowacja boiska wielofunkcyjnego, ponieważ młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje sportowe.
Wykonawca prac Rafał Jarosz zapewnił, iż prace zostaną wykonane sumiennie zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie.


Dofinansowanie

W dniu 14 lipca Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach  otrzymał z rąk Posła na sejm RP Jerzego Bieleckiego symboliczną promesę na środki finansowe pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych. Fundusze pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 136 000,00 zł zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowację boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole.

Inwestycja będzie obejmować termomodernizację obiektu Zespołu  Szkół w Krzemieniu polegającą m.in. na częściowej wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia w całej szkole na oświetlenie energooszczędne LED i montażu instalacji OZE. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. W ramach realizacji projektu przy obiekcie przeprowadzona zostanie renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz montaż niezbędnych urządzeń sportowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia wokół szkoły i utwardzenie terenu wraz z małą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całej inwestycji.

Pozyskana pula środków stanowi wsparcie dla gmin popegeerowskich. Dofinansowanie pozwoli na pokrycie 98% kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji, pozostałe 2%  to wkład własny.

Symboliczny czek został przekazany do realizacji zadania dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzemieniu panu Tomaszowi Dudzicowi w obecności Radnych Gminy Dzwola  podczas XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się dn. 15.07.2022.


Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew

Wartość inwestycji: 3 976 211,12 zł.

Dofinansowanie: 2 850 000,00 zł.


Odbiór inwestycji

W dniu 30 czerwca 2023 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową o dwóch warstwach o łącznej grubości 8cm i szerokości szerokości 5m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m. W km 1+200 do km km 1+666 na długości 466m zostało wykonane zwężenie nawierzchni do szerokości 3,5 m z powodu braku na tym odcinku odpowiedniej szerokości pasa drogowego do wykonania nawierzchni o szerokości 5m. Wykonana została również niezbędna infrastruktura wraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji istniejący most na rzece Branew został zdemontowany a w jego miejscu powstał nowoczesny obiekt. Odnowione zostały również rowy przydrożne.

Wykonawcą prac była firma WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika.

Życzymy wszystkim użytkownikom wykonanej drogi bezpiecznego jej użytkowania.


Prace budowlane w trakcie

W miesiącu lutym 2023 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew”.


Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb, docelowej szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową mostu na rzece Branew. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników drogi w tym turystów odwiedzających Lasy Janowskie oraz korzystających ze szlaku rowerowego „Czarna Perła”.

W dniu 9 września 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Gilas podpisał umowę z firmą WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika na kwotę 3 976 211,12 zł na wykonanie przedmiotowej inwestycji.


Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy DzwolaZakończenie inwestycji

W dniu 3 kwietnia 2024 r. dokonano ostatecznego odbioru przedmiotowej inwestycji.


Prace budowlane w toku

W miesiącu kwietniu 2023 r. rozpoczęto roboty drogowe związane z „Przebudową dróg gminnych na terenie gminy Dzwola”.


Podpisanie umowy

W dniu 21 marca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Gilas podpisał umowę z Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (liderem konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partnerem konsorcjum) reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Mieczysława Wilka. Koszt inwestycji po przetargu to kwota 5.743.457,87zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka i Branew. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje drogowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego regionu, automatycznie podnoszą poziom życia, jakość funkcjonowania a przede wszystkim bezpieczeństwo.


Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola”


Postęp prac

Przy nowym budynku administracyjnym Urzędu Gminy Dzwola trwają intensywne prace budowlane zmierzające do oddania tego budynku do użytkowania.
Na chwilę obecną postęp prac przedstawia się następująco:
1) wykonano nową instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkową;
2) rozebrano wszystkie nowoprojektowane otwory drzwiowe z wykonaniem nadproży żelbetowych i stalowych;
3) wykonano przewidziane nową dokumentacją projektową wyburzenia wszystkich ścianek działowych oraz konstrukcyjnych, jak również schodów na I piętro;
4) wykonano wszystkie roboty murowe w zakresie nowych ścianek działowych i konstrukcyjnych;
5) rozebrano istniejące stropy żelbetowe nad parterem w miejscach nowoprojektowanych klatek schodowych;
6) wykonano schody żelbetowe klatki schodowej K2 z poziomu parteru na piętro;
7) przystąpiono do wykonywania robót branżowych tj. trasy koryt kablowych instalacji elektrycznej oraz przystąpiono do wykonywania instalacji hydrantową oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej.


Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji

W czwartek, 24 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na budowę nowej siedziby jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola. Inwestycja powstanie w ciągu 18 miesięcy.

Wykonawcą, w wyniku postępowania przetargowego, została firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej. Wartość umowy to kwota: 7.134.000,00 zł.

Tak duża, kolejna inwestycja w Gminie Dzwola jest możliwa dzięki pozyskaniu przez samorząd dofinansowania ze środków zewnętrznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – II Edycja w kwocie: 3.950.000,00 zł.

Umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola” podpisali Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola wraz z Anetą Gilas – Skarbnikiem Gminy oraz Wykonawca Rafał Jarosz – właściciel firmy PHU Rafał Jarosz.

Inwestycja będzie obejmować kompleksowe prace budowlane (adaptacyjne i wykończeniowe) budynku, zakup wyposażenia, budowa lokalnej sieci komputerowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

O potrzebie budowy nowego urzędu mówiono od co najmniej 30 lat. Stan obecnie użytkowanego obiektu z każdym rokiem się pogarsza.  Dotychczasowy budynek urzędu gminy powstał w latach 70. Rozpoczęcie budowy nowego budynku na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy Dzwola miało miejsce w 2013 roku – etap I – stan surowy (ściany oraz dach) koszt: 1.718.953,23 zł. W rok 2016 rozpoczęto etap II – stolarka drzwiowa i okienna oraz elewacja zewnętrzna i odwodnienie, koszt: 820.739,24 zł. Od roku 2018 do roku 2021 z przyczyn formalno-prawnych dalszy postęp prac przy budynku był niemożliwy. W roku 2021 została przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego budynku. W 2022 roku po zakończonym postępowaniu sądowym gmina uzyskała prawa autorskie do projektu, została również wykonana dokumentacja projektowa, celem przygotowania procedury przetargowej. Dzięki determinacji i zaangażowaniu władz gminy w dniu 22 sierpnia 2023 r. udało się uzyskać stosowne pozwolenie na wykonanie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem.

Celem pozyskania środków finansowych zewnętrznych, złożony został wniosek na realizację inwestycji: do Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i Gmina Dzwola otrzymała promesę na realizację inwestycji.

Siedzibę w budynku będą miały trzy instytucje: Urząd Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Nowa przestrzeń ma być funkcjonalna, pasywna i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną przestronne parkingi dla interesantów. W ramach budowy powstanie także sala konferencyjna, na której będą odbywać się posiedzenia rady gminy, spotkania z mieszkańcami oraz śluby cywilne – budynek został zaprojektowany z myślą o ludziach, tak by mógł być wizytówką gminy – mówi Wójt Gminy Wiesław Dyjach.

Wójt Gminy Dzwola podziękował za wsparcie tak ważnej inwestycji dla naszego społeczeństwa, jak również zwrócił uwagę na dotychczasową dobrą współpracę z Parlamentarzystami, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Wojewodą Lubelskim i Radą Gminy podsumowując ostatnie lata współdziałania i otrzymanych funduszy. Przypomniał szereg zrealizowanych zadań, na które w ostatnich latach Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie. Były to budowa i remonty dróg, oświetlenie ulic, przebudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej, pracownia przedmiotowa, sprzęt dla uczniów do nauki zdalnej, wyposażenie stołówek szkolnych, dotacje na remonty świetlic wiejskich, zakup samochodów i sprzętu dla OSP, remont strażnic, termomodernizację szkół, projekty OZE: instalacje fotowoltaiczne, solarne i piece, oczyszczalnie ścieków oraz wiele innych zrealizowanych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

W dniu 24 sierpnia odbyła się również XLI sesja Rady Gminy Dzwola, po zakończonych obradach Wójt wspólnie z Radnymi Gminy Dzwola przeszli na miejsce budowy, gdzie został przekazany plac budowy wykonawcy inwestycji. Jak zapowiedział wykonawca Rafał Jarosz, prace budowlane rozpoczną się niebawem. Nowa siedziba jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola ma być gotowa do końca lutego 2025 roku.


Dofinansowanie

Środki finansowe, które otrzymała Gmina Dzwola w ramach Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na realizację inwestycji:

Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola”.

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane (adaptacyjne i wykończeniowe) budynku oraz zakup wyposażenia. Zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budowa lokalnej sieci komputerowej.


Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce

Kompleksowa przebudowa wraz z rozbudową Ujęcia Wody w miejscowości Kocudza Pierwsza

W ramach zadania powstał nowy Budynek kontenerowy Ujęcia Wody (o wymiarach zewnętrznych 6,5 m x 2,7 m oraz wysokości od poziomu terenu do kalenicy 2,85/3,0 m). Wewnątrz kontenera wydzielone cztery pomieszczenia techniczne. W pomieszczeniach wentylacja mechaniczna wyciągowa, ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwektorowymi o mocy 1 kW. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną oraz sterowniczą niezbędną do funkcjonowania ujęcia wody. Wraz z budynkiem wykonana została wiata na agregat prądotwórczy z przeznaczeniem na zasilanie rezerwowe urządzeń ujęcia wody, w której został zamontowany agregat prądotwórczy o mocy 40kVA w budowie dźwiękochłonnej. Na ujęciu wykonane zostały trzy nowe studnie S1, S2A i S3. Studnie te wyposażone są w obudowy studzienne termoizolacyjne o wym. 1,55 m x 1,00 m wys. 1 m z orurowaniem ze stali nierdzewnej, w S1 i S2a zastąpią dotychczas stosowane obudowy z kręgów betonowych. Zastosowane podstawy z laminatu poliestrowo-szklanego oraz ścianki obudowy wypełnione kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej pozwalają na eliminację efektu przemarzania. Ponadto konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do wodomierza i armatury, a także umożliwia utrzymanie obudowy w określonych standardach czystości. Studnie wyposażone są w podwodne agregaty pompowe podwieszone do rur pompowych (tłocznych) ze stali nierdzewnej AISI 304L kielichowych DN 125 dla S1 i S2a oraz DN 100 dla studni S3. Agregaty pompowe stanowią cztery pompy głębinowe typ TWI 06.50-07-C po dwie pompy w każdej ze studni S1 i S2a oraz jedną pompę TWI 06.30-08-C w studni S3, które uruchamiane są za pomocą szafy sterowniczej zamontowanej w kontenerze technicznym. Praca pomp ma za zadanie utrzymanie stałego zadanego ciśnienia w sieci wodociągowej.
W ramach prac wykonane zostało również nowe ogrodzenie ujęcia, oświetlenie ujęcia oraz dojścia i dojazdy z kostki brukowej.       
W celu oszczędzania energii elektrycznej podczas pracy ujęcia wykonano również instalację fotowoltaiczną o mocy 35,6 kWp składającą się modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na typowych konstrukcjach naziemnych. Generator składający się z 80 modułów o mocach 445 Wp współpracował będzie z dwoma falownikami o mocach 17,5 kW każdy. Instalacja ma zapewnić pełną współpracę z siecią energetyczną.

W ramach całości przedmiotowego projektu wykonane zostały już następujące prace: instalacja fotowoltaiczna na ujęciu w Branewce, łącznik sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień Drugi i Konstantów, łącznik sieci wodociągowej w miejscowościach Kocudza Druga i Dzwola. W obecnym czasie prowadzone są intensywne prace związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.


Budowa łącznika sieci wodociągowej Krzemień Drugi – Konstantów

W miesiącu lutym 2023 r. rozpoczęte zostały przez firmę Ekomel Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego prace budowlane związane z budową łącznika sieci wodociągowej Krzemień Drugi – Konstantów.


W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia oraz budowa sieci wodociągowej w ramach, której zostanie wykonany łącznik sieci w msc. Kocudza Druga, Dzwola oraz Konstantów i Krzemień Drugi. Ponadto w celu oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie pozytywnego oddziaływania na środowisko zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 7 125 000 zł.

Dnia 5.07.2022 r. została zawarta umowa na rekordową jak do tej pory w historii Gminy kwotę. Umowa między Gminą Dzwola a firmą EKOMEL sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego na roboty budowlane obejmuje przebudowę ujęcia wody, budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce, opiewa na kwotę 8 478 921 zł z czego  7 125 000 zł to środki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przypomnijmy, że środki pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” to największe jak dotąd dofinansowanie rządowe otrzymane przez naszą Gminę. 

Okres realizacji umowy to 24 miesiące.

 

 


Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola

W dniu 15 lipca 2022 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

W odbiorze uczestniczyli zaproszeni goście, w tym:

Pan Andrzej Misztal – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski

Radni powiatowi oraz gminni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Dzwola, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dzwola, inspektorzy nadzoru, wykonawca prac w Zespole Szkół w Kocudzy oraz Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką historię projektu oraz korzyści powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu.

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na której znalazł się projekt pt: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola.

8 listopada 2019 r. z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Wójt Gminy Dzwola odebrał umowę, na realizację projektu o wartości: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to: 2 878 331,98 zł i była najwyższym dofinansowaniem dla JST.
Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzwola został ogłoszony przetarg na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 maja 2020 r. godz. 12:10 w Urzędzie Gminy Dzwola, do przetargu przystąpiło 21 firm z całej Polski.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa dla części nr 2 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 997 520,00 zł.

W dniu 22 września 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą: Chocyk Marcin Mediabud z/s w Lublinie dla części nr 1 zadania, tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dzwoli”. Koszt przedmiotowych prac brutto: 1 051 650 zł.

W Zespole Szkół w Dzwoli wykonano następujące prace: wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz zmodernizowano instalację oświetleniową.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 58,8%
 • Energia na ciepłą wodę spadek o 23,5%
 • Energia na oświetlenie spadek o 59%

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 1 396,4 GJ/rok (387,9 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 641,4 GJ/rok (178,2 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 755 GJ/rok (209,7 MWh/rok) czyli 54,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 57,4 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 23,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 59%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 74,27 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 34,77 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 53,3%.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 67,45 kg/rok,, natomiast po modernizacji wynosi: 28,11 kg/rok,. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 58,3%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 127,57 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 56,37 tony/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 55,8%.

W Zespole Szkół w Kocudzy wykonano następujące prace: poprawa efektywności pracy kotłowni poprzez wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, stropu i poddasza, wymiana dachu i docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, wymiana  stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż kurtyny z destyfikatorem, modernizacja instalacji oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W domu nauczyciela wykonano docieplenie ścian i wykonanie nowej kotłowni.

Efektywność energetyczna przedsięwzięcia

 • Energia na ogrzewanie spadek o 72,3 %
 • Energia na oświetlenie spadek o 50,3 %
 • Uzysk energii z fotowoltaiki 29,3 GJ/rok

Łączna energia końcowa przed modernizacją wynosiła: 3 205 GJ/rok (791,4 MWh/rok), natomiast po modernizacji wynosi: 1 118 GJ/rok (259,4 MWh/rok). Oznacza to, że efektywność energetyczna przedsięwzięcia wynosi: 2 087 GJ/rok(532 MWh/rok)czyli 65,1 %.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

 • Emisja CO2

Wielkość emisji CO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 102 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 60,5 tony/rok. Zatem spadek emisji CO2 wynosi: 40,6%.

 • Emisja pyłów

Wielkość emisji pyłów łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 154,67 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 45,05 kg/rok. Zatem spadek emisji pyłów wynosi: 70,9 %.

 • Emisja SO2

Wielkość emisji SO2 łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 122,28 kg/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 67,63 kg/rok. Zatem spadek emisji SO2 wynosi: 44,7%.

 • Emisja NOx

Wielkość emisji NOx łącznie dla poszczególnych rodzajów energii przed modernizacją wynosiła: 248,34 tony/rok, natomiast po modernizacji wynosi: 102,83 kg/rok. Zatem spadek emisji NOx wynosi: 58,6%.

Wykonując inwestycję osiągnęliśmy następujące rezultaty:

 • zwiększenie efektywności energetycznej dwóch Szkół,
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji,
 • poprawa warunków nauki w szkołach,
 • efekt wizualny.

Koszt realizacji inwestycji: 3 334 060,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384,00 zł.


Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113577L od km 0+190 do km 0+900 w miejscowości Krzemień Pierwszy

W związku z informacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o przyznanym dofinansowaniu, Gmina Dzwola niezwłocznie ogłosiła przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji w dniu 10 września 2021 r., aby móc jeszcze w bieżącym roku w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie.

Przetarg wygrała i zrealizowała firma JAN CIELICA, Kąty 36, 23-440 Frampol.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie. Wartość inwestycji wyniosła 359 160,00 zł, z czego 287 328,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 71 832,00 zł.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze ziemne, wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego oraz nawierzchni betonowej o grubości 18 cm i szerokości 4 m o łącznej długości 710 m.


Remont drogi gminnej nr 109018L w miejscowości Branewka

Przedmiotowa droga w 2021 r. została uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w czerwcu 2021 r. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m na odcinku 890 m  oraz pobocza utwardzone i gruntowe.

Wartość inwestycji wyniosła 511.485,05 zł z czego 357.012,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.