Turystyka

Gmina Dzwola jest położona w terenie bogatym turystycznie, szczególnie dla pasjonatów bliskości z przyrodą. Ponad 50% powierzchni Gminy Dzwola stanowi teren zalesiony, należący do kompleksu Lasów Janowskich. Na terenie gminy Dzwola znajduje się Park Krajobrazowy „Lasy janowskie”. Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego, obejmującego łącznie 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce.

Na bogactwo okolicznej flory Lasów Janowskich wskazują rośliny objęte ochroną, do których należą między innymi: czosnek niedźwiedzi, pióropusznik oraz sitowie nadmorskie. Duże obszary leśne sprzyjają rozwojowi życia zwierzęcego. Licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. O bogactwie fauny, świadczą siedliska rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, takich jak:  krótkoszpon, bielik, kania, orlik, myszołów i jastrząb. Tutejsze lasy są jedną z ostatnich ostoi głuszca w Polsce. Kompleks Lasów Janowskich jest terenem przyjaznym dla rowerzystów, występują tu  utwardzone drogi leśne i około 300 km sieci szlaków rowerowych. Ponadto, na terenie gminy występują obszary cenne przyrodniczo i wchodzące w skład systemu Natura 2000. Pierwszy z nich, Ostoja ptasia „Lasy Janowskie”. Drugi z obszarów Natura 2000 to Ostoja siedliskowa „Uroczyska Lasów Janowskich”, jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Część gminy Dzwola wchodzi w skład Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, na terenie Gminy Dzwola znajduje się fragment terenu, należącego do rezerwatu „Szklarnia”, gdzie zorganizowana została Ścieżka edukacyjna. Na terenie Gminy Dzwola, w pobliżu wsi Flisy, znajduje się rezerwat leśno – torfowiskowy „Kacze Błota”, zajmujący powierzchnię 168 ha. Nazwę rezerwat przejął od moczar i bagien, na których występowało ptactwo wodne, w tym kaczki.

Serdecznie zapraszamy do Gminy Dzwola