Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Borownicy przy Składowisku Odpadów Komunalnych i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 i w sobotę od 9.00 do 14.00. Do PSZOK- u można dostarczyć bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,
 4. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznej np. lakierów,
 5. metal (np. z blachy stalowej i aluminium),
 6. opakowania wielomateriałowe,
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa),
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyte opony,
 11. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. odpady wielkogabarytowe,
 13. odzież i tekstylia,
 14. odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowań po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze,
 15. popioły pochodzące z pieców gospodarstw domowych.

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż w/w.

INFORMACJA

w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

            Informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Dzwola znajduje się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski.

            PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 12.00 i jest obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.

            Szczegółowe zasady funkcjonowania i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), stanowi załącznik do uchwały
Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w załączeniu).

            W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić osobiście lub jego pełnomocnik do Urzędu Gminy, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, telefoniczne pod nr tel. 15 8722 215, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ugdzwola@mbnet.pl w terminie 3 dni od daty zaistnienia ww. zdarzenia.

            Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. tel. (15) 87 21 282 oraz w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem telefonu (15) 87 52 215.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                              /-/ Stanisław Rożek

regulamin PSZOK