Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)

 Do PSZOK-u można dostarczyć bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. szkło z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne,
 4. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznej np. lakierów,
 5. metal (np. z blachy stalowej i aluminium),
 6. opakowania wielomateriałowe,
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa),
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyte opony,
 11. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. odpady wielkogabarytowe,
 13. odzież i tekstylia,
 14. odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowań po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze,
 15. popioły pochodzące z pieców gospodarstw domowych.

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż w/w.

INFORMACJA

w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Dzwola znajduje się w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 (siedziba PGKiM), tel. 15 87 21 282,

czynny:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00

w sobotę od 7:00 do 13:00.

Szczegółowe zasady funkcjonowania i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), stanowi Uchwała NR XVIII/126/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała NR XXIV/173/2021 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić osobiście lub jego pełnomocnik do Urzędu Gminy, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, telefoniczne pod nr tel. 15 8722 215, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ugdzwola@mbnet.pl w terminie 3 dni od daty zaistnienia ww. zdarzenia.

Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem telefonu 15 87 52 215.