Zespół Szkół w Krzemieniu

Zespół Szkół w Krzemieniu

w skład Zespołu Szkół wchodzi

Publiczne Przedszkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzemieniu im. „ks. Jana Twardowskiego„

do obwodu szkoły należą miejscowości: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna

 

Dyrektor:krzem

Tomasz Dudzic

Dane kontaktowe:

Krzemień Pierwszy 192

23 -304 Dzwola

tel. 15 875 28 55

e-mail: gim_krzemien@o2.pl

strona internetowa: https://zskrzemien.szkolna.net/

 

 

Dzieje szkoły w Krzemieniu

 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”

Jan Paweł II

 

Szkoła w Krzemieniu nierozerwalnie związana była z życiem mieszkańców: tych zasiedziałych w pięknej okolicy, jak i nowo przybyłych.

Czytając kronikę, prowadzoną od pierwszych dni organizowania i funkcjonowania szkoły, poznajemy wspólne losy szkoły i mieszkańców wsi.

 Szkoła ludowa w Krzemieniu powstała z inicjatywy miejscowej ludności i ks. Zawiszy- Prezesa Rady Szkolnej. Pomimo trudności, uchwałę udało się podjąć. Mieściła się ona w domu gospodarza–p. Pawła Gzika, nauczycielem był p.Stanisław Tetera. 18 stycznia 1918 roku ogłosił on nabór do szkoły. Zapisało się ponad 100 dzieci, jednak regularnie uczęszczało tylko 70.Przyczyną  dość niskiej frekwencji, wg kroniki szkołybyła mentalność mieszkańców wsi, którzy uważali, że „dziecko zapisane do szkoły jest już poddane- austriackie, chłopcy muszą  iść do Legionów Polskich”. Kronikarz wyrażał nadzieję,że z czasem te niemądre zapatrywania zostaną wykorzenione.

 

» Czytaj więcej

Jak wynika z późniejszych zapisów, pierwsze obawy powoli ulegały przełamaniu, jednak zawsze dużą przeszkodą w uczęszczaniu dzieci do szkoły było ich uczestnictwo w pracach w gospodarstwie i na roli. Nierzadko uczniowie rozpoczynali naukę dopiero w listopadzie. Po feriach znowu mnóstwo dzieci opuszczało szkołę z powodu zajęć rolnych i pasienia bydła. Przeszkodę stanowiła także kwestia lokalu. Część północna Krzemienia uważała, że za wynajęcie lokalu zapłacono za drogo. Gospodarz poprzedniej szkoły zawłaszczył ławki i pomimo polecenia wójta nie wydał ich. Uczniowie zdobywali wiedzę w trudnych warunkach- siedzieli na stołeczkach, trzymając tabliczki w ręku, pisali na kolanach.

Zarząd szkoły postanowił młodzież wiejską po części uświadomić. Ogłosił zapisy na kursy wieczorowe dla analfabetów. Zgłosiło się dużo chętnych, lecz z powodu braku miejsc przyjęto tylko dwudziestu. 1 lutego 1918 r. zaczęła się nauka wieczorowa. Obok wykładanych przedmiotów, urządzano pogadanki o treści naukowej i historycznej, przez które zaszczepiano „miłość do Ojczyzny i zamiłowanie do nauki”.

Od 10 września 1918 r. posadę kierownika szkoły objęła p. Kazimiera Biernat. Poprzedni nauczyciel przeniósł się do Zakrzówka. Ferie trwały od 22 grudnia do 2 stycznia. 1919 r. Około 22 stycznia nauka została przerwana z powodu choroby nauczycielki. We wsi panowały choroby: odra a nawet tyfus. Z powodu epidemii i wynikającej z tego niskiej frekwencji  na zajęciach,  nauka została wstrzymana do lutego tegoż roku.

Zakończenie roku szkolnego 1918/1919 miało miejsce 27 czerwca. Podczas uroczystości dzieci popisywały się śpiewem, deklamacją, czytaniem i odpowiedziami na zadawane im pytania.

Rok szkolny 1919/1920 rozpoczął się 10 września. Poprzednia nauczycielka przeniosła się do Wierzchowisk, a nowa- pani Grzybowska objęła posadę 3 września.

Dzieci bardzo chętnie zapisywały się do szkoły, a rodzice chętnie ichtamposyłali.

Uroczyście był obchodzony 3 Maja. Rano nauczycielka objaśniła dzieciom, jakie to święto i na jaka pamiątkę  się je obchodzi. Następnie dzieci przeszły do kościoła parafialnego w Janowie Lubelskim i były na nabożeństwie i obchodach .

Nauka w roku szkolnym 1924/25 rozpoczęła się z ponad miesięcznym opóźnieniem- 28 października, gdyż nie było lokalu, gdzie dzieci mogłyby się uczyć. Gdy znalazło się odpowiednie miejsce do nauki, do szkoły zapisało się 84 dzieci.

Kronika odnotowuje, że nauka w roku szkolnym 1934/1935 rozpoczęła się 20 sierpnia. Obowiązki kierownika szkoły pełnił wówczas p. Franciszek Cygara, który wraz z żoną Marią związał się z wioską Krzemień i szkołą na długie lata.

Szkoła była wówczas pięcioklasowa, trzeciego stopnia. Pierwszy raz w historii szkoły został zorganizowany oddział siódmy liczący 13 uczniów. Działały w niej organizacje uczniowskie, takie jak: Spółdzielnia Uczniowska, Koło Ligi Obrony Państwa oraz Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Szczególna opieką kierownik szkoły otoczył nauczycieli dążących do samokształcenia. Prenumerowano kilka czasopism pedagogicznych, zakupiono literaturę pedagogiczną, aby dokładnie orientować się w najnowszych kierunkach nauczania i wychowania.

W maju tegoż roku zostały podjęte wstępne działania w sprawie  budowy szkoły. Mieszkańcy zobowiązali się ponieść koszty finansowe przedsięwzięcia.

Rok szkolny 1936/1937  rozpoczął się 3 września. Stopień organizacyjny szkoły nie uległ zmianie. Liczba dzieci wynosiła 289. W skład grona nauczycielskiego wchodzili: p. Franciszek Cygara- kierownik szkoły, wychowawca klasy VI oraz troje nauczycieli: p. Maria Cagarowa- wychowawczyni klasy V, p. Władysław Mirek- wychowawca klasy II i IV, p. Jan Rabczyński- sprawował wychowawstwo nad klasą I i  III.

Klasy były rozmieszczone w czterech budynkach wynajętych u p. Romana Bobra, p. Barbary Małek, p. Andrzeja Małka i p. Sebastiana Rożka.

W roku szkolnym 1937/1938 funkcję kierownika szkoły sprawował nadal p. Franciszek Cygara. Nauczycielami byli p. Maria Cagarowa, p. Władysław Mirek i p. Jan Rabczyński. Liczba dzieci według stanu z dnia 1 października 1937 r. wynosiła 281 uczniów. Klasy rozmieszczone w czterech salach żyły odrębnym życiem. Nie wpływało to dodatnio ani na wychowanie, ani  na nauczanie dzieci. Wrzesień należał do miesięcy o najsłabszej frekwencji. Mimo kar nakładanych przez Dozór Szkolny, co roku w tym okresie część ławek stała pusta. Normalna frekwencja rozpoczynała się od października. Pod wpływem hamujących czynników domu rodzinnego, dzieci nie przejawiały aktywności i samodzielności w pracy. Dokładano starań, aby tę postawę zmienić na lepszą.

W tym czasie działały prężnie organizacje uczniowskie: Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej Państwa, Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. Coraz lepiej układała się współpraca z domem rodzicielskim, czego dowodem było rozpoczęcie budowy szkoły. Stała się ona przedmiotem zainteresowań mieszkańców całej wioski. Kierownik szkoły dokładał wszelkich starań, aby rozpocząć budowę. Po uzyskaniu zezwoleń, przystąpiono do ogłoszenia przetargu. Budowę nadzorował mistrz budowniczy- p. Michał Dyjach z Janowa Lubelskiego, a jego pomocnikiem był majster murarski   p. Ogonowski.

Po wytyczeniu miejsca pod budynek, prace ziemne rozpoczęły się 4 maja 1938 roku.
Skład Komitetu Budowniczego przedstawiał się następująco: Sołtys- Tomasz Flis, p. Jan Grzybowski, p. Ignacy Kozyra, Józef Blacha, p. Wojciech Piędzio, p. Franciszek Gajór, p. Ludwik Rożek i p. Antoni Małek. Później dołączyli jeszcze członkowie: p.  Jan Rożek i Paweł Kaproń.

Budynek rósł w oczach. Na uroczystość poświęcenia kamienia zaproszony został Inspektor Szkolny, Starosta Powiatowy i Ksiądz Dziekan Józef Dąbrowski. Uroczystość uświetniał chór kościelny z Janowa Lubelskiego. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Dziekan, wygłaszając przy tej okazji podniosłe przemówienie.

Do dnia 28 czerwca doprowadzono budowę po parapety okienne pierwszego piętra.

Rok szkolny 1938/1939 rozpoczął się 5 września 1938 r. nabożeństwem w kościele parafialnym w Dzwoli.

Szkoła została przemianowana na szkołę drugiego stopnia. Liczba nauczycieli i skład osobowy pozostały bez zmian. Rozmieszczenie sal było takie, jak w roku ubiegłym, a więc lokale w budynkach własności p. Sebastiana Rożka, p. Andrzeja Mroza, p. Andrzeja Małka i Romana Bobra.

W latach 1939-1945 nauka w szkole odbywała się w języku niemieckim. Niestety, w kronice brak szczegółowych informacji, dotyczących tego okresu.

 Liczba uczniów była mniejsza w stosunku do liczby z lat ubiegłych. Kierownikiem szkoły
 w tym czasie nadal był p. Franciszek Cagara.

W 1950 roku Szkoła Podstawowa w Krzemieniu posiadała 7 oddziałów. Do obwodu szkolnego wchodziły następujące miejscowości: Krzemień I, Krzemień II (Górka, Ruda, Majdan, Gwizdów) i Zofianka Dolna.W tym roku kierownikiem szkoły został p. Bolesław Drzazga, stanowisko to zajmował do grudnia 1963 roku, kiedy to odszedł do pracy w Szkole Podstawowej w Wolicy. Jego miejsce zajął dotychczasowy kierownik szkoły w Branwi – p. Bronisław Kuźnicki.

W roku 1951 w szkole pracowało pięcioro nauczycieli.Liczba pedagogów z roku na rok rosła, gdyż coraz więcej dzieci korzystało z edukacji. W ciągu 13 lat – od 1951 r. do 1964 r.  – liczba nauczycieli w szkole zwiększyła się dwukrotnie, w roku 1964, jak podaje kronika szkoły, w Krzemieniu pracowało 10 osób.

W szkole działało bardzo dużo organizacji młodzieżowych: drużyna zuchowa żeńska i męska, drużyna harcerska żeńska, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Towarzystwo Przyjaciół Związku Radzieckiego, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Spółdzielnia Uczniowska. Najlepsze rezultaty w pracy osiągnęła Szkolna Kasa Oszczędności, jej członkowie w roku szkolnym 1964/65 na zbiorczej książeczce PKO zgromadzili rekordową kwotę 18 tys. złotych.

Prężnie działała biblioteka szkolna, z której korzystało 242 uczniów, przeczytali oni łącznie 2679 książek (10 książek na jednego ucznia). W 1964 r.biblioteka otrzymała własne pomieszczenie,liczba czytelników wynosiła wówczas 235 osób, a liczba przeczytanych w tym roku książek wynosiła 3363 pozycji (14 książek na jednego ucznia).

Szkoła w Krzemieniu stanowiła również lokalne centrum życia kulturalnego dla całej społeczności wiejskiej. W latach 1963/64 w okresie jesienno-zimowym w szkole realizowano akcję pod hasłem „Szkoła ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego w środowisku”. Mieszkańcy Krzemienia trzy razy w tygodniu oglądali w szkole program telewizyjny. W salach dydaktycznych odbywały się zebrania, szkolenia i projekcje filmów. W tym okresie w budynku szkoły odbyło się 26 różnego rodzaju imprez z udziałem społeczności lokalnej: 7 zebrań, 9 szkoleń, 5 projekcji filmów, 2 przedstawienia teatralne, 1 wieczorek taneczny i 2 spotkania. 

W latach 60-tych budynek szkoły został poddany modernizacji. W 1960 r. wykonano tynki na zewnątrz budynku, a w 1964 r. wybudowano opaskę odwadniającą w formie płyty betonowej. Wewnątrz budynku na dolnym korytarzu postawiono ściankę działową, tworząc w ten sposób dodatkową klasę lekcyjną. Ściany korytarzy na parterze
i piętrze zostały wyłożone płytami pilśniowymi do wysokości lamperii.

W 1961 r. w szkole powstała 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a w 1962 r. przy szkole istniał Uniwersytet Powszechny, obie instytucje cieszyły się dużym zainteresowanie społecznym. 

W skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1963/64 wchodził kierownik szkoły p. Bronisław Kuźnicki oraz dziewięcioro nauczycieli. Troje z nich posiadało wykształcenie w zakresie Studium Nauczycielskiego, sześcioro wykształcenie średnie pedagogiczne, jedna osoba nie posiadała przygotowania do zawodu.

W roku szkolnym 1964/65 zorganizowano trzy wycieczki: do Zamościa kl. III, do Warszawy kl. V-VII i wycieczka rowerowa do Frampola i Goraja. Dodatkowo w tym czasie zaczęto organizować pracownię fizyczno-chemiczną, w tym celu zakupiono niezbędne wyposażenie. Rozpoczęto również budowę ubikacji i ogrodzenia terenu szkoły, płot wykonano z drucianej siatki.

W 1966 r. społeczność szkolna brała aktywny udział w obchodach 1000–lecia Państwa Polskiego. W kwietniu uczniowie wzięli udział w powitaniu „Sztafety 1000-lecia”, która z Lublina przez Janów zmierzała do Zgorzelca. Szkolna żeńska drużyna ZHP 26 kwietnia 1966 r. otrzymała tytuł „Drużyny Sztandarowej”, w uroczystości nadania tego wyróżnienia uczestniczył ppłk.WP Józef Zieliński ze sztabu generalnego WP w Warszawie. W szkole zorganizowano także obchody Dni Książki i Prasy, spotkanie prowadzili pracownicy Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

W latach 1965/66 w szkole uczyło się 227 uczniów w 9 oddziałach i pracowało dziewięcioro nauczycieli. Ten rok był ostatnim rokiem szkolnym z najwyższą klasą siódmą w szkole podstawowej, ponieważ z dniem 1 września 1966 r. liczbę klas zwiększono do ośmiu.Odbyła się jedna wycieczka do Krakowa w dniach od 27 – 29 kwietnia 1966r., wzięło w niej udział 11 uczniów. W szkole w ciągu roku szkolnego realizowano hasło  „Szkoła ośrodkiem życia kulturalno-oświatowego w środowisku”. Prowadzono w tym czasie, także Uniwersytet Powszechny dla miejscowej ludności i zorganizowano kurs wieczorowy dla dorosłych w zakresie klasy VII – ej.

Zakończono prace budowlane rozpoczęte w poprzednim roku szkolnym (ubikacje szkolne, część ogrodzenia, pracownię fizyczno – chemiczną) oraz wyposażono szkołę
w komplet pomocy naukowych i sprzęt szkolny niezbędny w nowej VIII-klasowej szkole podstawowej.

W roku szkolnym 1966/67 szkoła podstawowa liczyła 10 oddziałów i pracowało w niej ośmioro nauczycieli, uczyło się w niej 234 uczniów.

W ciągu roku szkolnego odbyły się dwie wycieczki szkolne:do Łańcuta i do Lublina. W Lublinie uczniowie klasy VIII-ej. zwiedzali miasto i Obóz Zagłady na Majdanku.

18 września 1966 roku na terenie szkoły odbyły się uroczyste dożynki gromad Krzemień, Chrzanów i Kocudza. W czasie dożynek odbyły się dwie wystawy: płodów rolnych oraz gospodarstwa domowego.Zorganizowano również kiermasz książek i loterię książkową. Uroczystości dożynkowe zakończono huczną zabawą taneczną.

23 września 1966r. w budynku szkoły odbyła się konferencja metodyczna kierowników szkół z ogniska ZNP Krzemień. W konferencji uczestniczył insp. szkolny Józef Mucha.

W roku szkolnym 1969/70 w szkole uczyło się 243 uczniów w 9 oddziałach i pracowało dziewięcioro nauczycieli. W ciągu tego roku odbyły się cztery wycieczki szkolne: do Lublina – zwiedzanie Zamku i Obozu Zagłady na Majdanku, do Lublina na sztukę „W pustyni i w puszczy” i dwie wycieczki rowerowe do Łążka i Batorza. W tym czasie w szkole przygotowano cztery nowe klasopracownie: do geografii, do wychowania obywatelskiego, do języka polskiego i do języka rosyjskiego. Swoją działalność rozpoczął także zespół pieśni i tańca złożony głównie z harcerek i harcerzy prowadzony przez
p. Stanisława Kapronia.

W rok szkolnym 1969/70 w całej Polsce odbyły się obchody XXV-lecia PRL, w związku z tym w szkole przygotowano wiele uroczystości związanych z tymi obchodami.

Rok szkolny 1972/73 przyniósł zmiany w podziale administracyjnym obwodów szkolnych. Wraz z powstaniem Gminy Dzwola powstała Gminna Szkoła w Dzwoli oraz wydzielono dwie szkoły zbiorcze w Kocudzy i Krzemieniu. Szkoła Podstawowa w Krzemieniu swoim zasięgiem obejmowała rejon sołectw Krzemień I, Krzemień II, Zofianka Dolna, Flisy i Branew. We Flisach i w Branwi utrzymane zostały szkoły z klasami  I-IV. Ze względu na zmiany władz administracyjnych uległo likwidacji stanowisko kierownika szkoły, a powołano stanowisko dyrektora szkoły, Dyrektorem Zbiorczej Szkoły w Krzemieniu do końca roku szkolnego 1972/73 była p. Zofia Kuźnicka.

W roku szkolnym 1973/74 w szkole w Krzemieniu było 9 oddziałów, w których uczyło się 228 uczniów. Nowym dyrektorem został p. Kazimierz Malinowski, w skład grona pedagogicznego wchodziło dodatkowo dziewięcioro nauczycieli. Na terenie szkoły prężnie działały następujące organizacje szkolne: drużyna zuchowa żeńska i męska, drużyna harcerska żeńska i męska, Szkolne Koło PCK, Szkolna Kasa Oszczędności, Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego. W tym czasie zostały ukończone prace związane z budową kanalizacji w budynku szkolnym, które rozpoczęto w sierpniu 1973 roku. Całkowicie skanalizowano część mieszkalną budynku, a do czterech sal lekcyjnych doprowadzono bieżącą wodę.

Rok szkolny 1975/76 przyniósł kilka zmian w Szkole Podstawowej w Krzemieniu, nowym dyrektorem został p. Tadeusz Orzeł. W wyniku zmian organizacyjnych uczniowie klas V-VIII ze szkoły w Branwi zostali przydzielenie do szkoły w Krzemieniu, w Branwi pozostała jedynie czteroklasowa szkoła podstawowa będąca filią szkoły w Krzemieniu. Szkoła Podstawowa we Flisach utraciła swą samodzielność i także została filią szkoły w Krzemieniu, jej uczniowie z klas V-VIII kontynuowali naukę w Szkoła Podstawowej nr 2 w Janowie Lubelskim.  

W ramach prac budowlanych przeprowadzono w roku szkolnym 1975/76 remont budynku szkolnego, odnowiono sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne, przebudowano większość niesprawnych pieców ogrzewczych, naprawiono zamki w drzwiach, pomalowano dach na budynku szkoły. Przeprowadzono też modernizację boiska szkolnego. Ogródek jordanowski, usytuowany w bardzo niewygodnej i zupełnie zacienionej części działki, został przeniesiony w miejsce łatwo dostępne, wygodne, słoneczne, obramowane żywopłotem.

Wielki sukces odniosła drużyna dziewcząt grających w piłkę ręczną, która zajęła II miejsce w eliminacjach wojewódzkich, konkurując z drużynami z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Sandomierza.

Rok szkolny 1976/77 rozpoczął się wyjątkowo od wycieczki szkolnej do Wieliczki i Krakowa, gdyż zaplanowana na koniec poprzedniego roku szkolnego wycieczka nie mogła się odbyć. Dlatego też uczniowie pełni nowych wrażeń po wspaniałej wycieczce, trochę zmęczeni, ale szczęśliwi rozpoczęli zajęcia lekcyjne w nowym roku szkolnym. Na początku września wieś Krzemień obchodziła Dni Miejscowości i na terenie szkoły odbyła się olimpiada wiedzy rolniczej i zabawa taneczna.

W roku szkolnym 1977/78 w szkole podstawowej pracowało czternaścioro nauczycieli. Wzrosła liczba oddziałów na skutek włączenia uczniów kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Branwi do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Krzemieniu. W tym czasie bardzo prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska prowadząca na terenie szkoły sprzedaż artykułów piśmienniczych i spożywczych. Ze względu na niezbyt liczne i mocno przepełnione autobusy PKS, pojawiły się kłopoty z należytym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na przystankach autobusowych.

W tym czasie dużą atrakcję dla uczniów stanowiła wycieczka szkolna zorganizowana do Łodzi, Łowicza i Żelazowej Woli. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Zamościa.

W roku szkolnym 1978/79 wszedł w życie nowy program nauczania w szkole podstawowej. Grono pedagogiczne składało się z trzynaściorga nauczycieli. W związku z reformą szkolnictwa likwidacji uległa szkoła we Flisach, jej cały sprzęt (pomoce naukowe, księgozbiór itd.) został przekazany do szkoły w Krzemieniu, uczniowie natomiast kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Janowie Lubelskim. W maju zostały zorganizowane dwie wycieczki szkolne w Góry Świętokrzyskie i w Tatry.

W roku szkolnym 1979/80 pracę w szkole rozpoczęło czternastoosobowe grono pedagogiczne kierowane przez dyrektora  p. Tadeusza Orła. Od 1 września rozpoczęła się wizytacja z kuratorium w Tarnobrzegu, szczegółowo sprawdzono pracę szkoły i wyniki nauczania. Pracę nauczycieli oceniono pozytywnie, zastrzeżenia dotyczyły jedynie warunków lokalowych i wyposażenia klas lekcyjnych. W sezonie zimowym aktywnie działało szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, uczniowie z tego koła całą zimę systematycznie dokarmiali dzikie ptaki.   

W rok szkolnym 1980/81 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, na roczny urlop zdrowotny odszedł p. Tadeusz Orzeł, a obowiązki dyrektora przejęła p. Marianna Orzeł.
W tym czasie grono pedagogiczne liczyło dwanaścioro nauczycieli wraz z dyrekcją.

W trakcie roku szkolnego przeprowadzono niezbędna remonty, ale tylko takie, które nie zakłóciły pracy w szkole. Były to: remont dachu na budynku szkoły i remont urządzeń wodno- kanalizacyjnych. Prężnie działały wówczas cztery drużyny zuchów oraz dwie drużyny harcerskie oraz Szkolne Koło Przyjaźni Polsko Radzieckiej.

W roku szkolnym 1981/82  wprowadzony został pięciodniowy tydzień nauki, szósty dzień tygodnia był wolny od zajęć edukacyjnych i został przeznaczony na wypoczynek dla uczniów. W tym dniu jednak w szkole nauczyciele pełnili dyżury, prowadząc koła zainteresowań
i zajęcia sportowe.

Mimo wprowadzenia w kraju stanu wojennego, praca dydaktyczno-wychowawcza w szkole prowadzona była normalnym trybem. Działały następujące organizacje uczniowskie: Samorząd Szkolny, Związek Harcerstwa  Polskiego, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Liga Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Sportowy.

Od 1981 r. do 1986 r. funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Marianna Orzeł. W tym okresie przeprowadzono prace remontowe w szkole: urządzono boisko, „zieloną salę”- przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych usytuowane na zewnątrz budynku szkolnego, wyremontowano piece, naprawiono instalację elektryczną, dokonano remontu elewacji budynku szkolnego.

W roku szkolnym 1982/83 dzieci z klas 0 i I otrzymały bezpłatne podręczniki, a wszyscy uczniowie dostali talony na zakup zeszytów.

W roku szkolnym 1983/84do pracy przystąpiło dziesięcioosobowe grono pedagogiczne. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była podobnie jak w latach ubiegłych , nauka trwała 5 dni w tygodniu, a w soboty były organizowane zajęcia organizacji uczniowskich i Szkolnego Klubu  Sportowego.

Uczniowie reprezentowali szkołę i odnosili sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu gminnym, rejonowym, a nawet wojewódzkim (VIII miejsce w województwie
w konkursie wiedzy pożarniczej).

Wiosną zorganizowano dwudniową wycieczkę do Krakowa. W tym roku dokonano także odnowienia elewacji budynku szkolnego.

W roku szkolnym 1984/85 w skład grona pedagogicznego wchodziło szesnaścioro nauczycieli. Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany ze względu na dużą liczbę uczniów (ok. 300 osób) i zbyt małą liczbę sal lekcyjnych. Problem stanowił także brak szatni i świetlicy dla uczniów dojeżdżających.

W tym czasie szkole działały następujące organizacje jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Samorząd Uczniowski,Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Polski Czerwony Krzyż, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności, chór szkolny.

W czerwcu 1985 r. uczniowie szkoły, należący do drużyn harcerskich, uczestniczyli w rajdzie harcerskim  z okazji 40- lecia Chorągwi Tarnobrzeskiej. Ponadto zorganizowano wycieczki do Zakopanego, Zamościa, w Góry Świętokrzyskie.

Uczeń reprezentował szkołę w Wojewódzkich Zawodach Makroregionalnych w Tenisie Stołowym.

Rok szkolny 1986/87 rozpoczęło szesnastoosobowe grono pedagogiczne. Szkoła pracowała 5 dni w tygodniu, a w wolne soboty były prowadzone zajęcia wychowawcze. Pracę utrudniała mroźna zima, dotkliwe przymrozki i trudne warunki lokalowe spowodowały  zawieszenie zajęć szkolnych na okres 2 dni (15 I – 16 I ).

Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych: Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Biologiczny, Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
i Rejonowy Konkurs Języka Rosyjskiego oraz w Wojewódzkim Konkursie Szachowym.

W roku szkolny 1987/88do pracy przystąpiło siedemnaścioro nauczycieli.
W tym czasie prężnie rozwijała się turystyka, zorganizowano pięć jednodniowych wycieczek: do Sandomierza, Lublina, i Zamościa, dwie do Łańcuta, oraz dwudniową wycieczkę do Częstochowy.

Uczniowie osiągnęli wiele sukcesów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – język polski, matematyka, historia, biologia, język rosyjski.

Nauczyciele szkoły w Krzemieniu dzielili się doświadczeniami z innymi nauczycielami z rejonu Janów Lubelski.

W roku szkolnym 1988/89 praca przebiegała podobnie jak w roku ubiegłym.Zostało zorganizowanych 5 wycieczek: dwie do Kazimierza i Nałęczowa, dwie do Krakowa i jedna do Warszawy.Działały organizacje uczniowskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Zuchy, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Samorząd Uczniowski, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Smutnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej była śmierć p. Tadeusza Orła długoletniego nauczyciela i dyrektor szkoły.W kwietniu obowiązki dyrektora szkoły przejął p. Wiesław Kiszka.

Dzięki jego staraniom szkoła została rozbudowana i unowocześniona.

We wrześniu 1995 r. rozpoczęto prace przy budowie nowego skrzydła budynku szkoły, które były wykonywane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Krzemienia, zrzeszonych w Społecznym Komitecie Budowy Szkoły.

Od 1 stycznia 1996 r. w związku ze zmianami w funkcjonowaniu systemu oświaty,obowiązki organu prowadzącego szkołę przejęła Rada Gminy w Dzwoli, a Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu pozostało organem nadzorującym placówkę.

 W marcu 1996 r. rozpoczął swą działalność Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”, który został zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Wiodącymi dyscyplinami sportu były: piłka nożna, lekkoatletyka i koszykówka. Na poczet rozwoju sportu w placówce, szkoła otrzymała sprzęt sportowy. W późniejszych latach uczniowie należący do UKS mieli na koncie liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim.

Rok szkolny 1998/1999 rozpoczął się wyjątkowo, gdyż piątego września odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. W wydarzeniu tym udział brała cała społeczność szkolna, mieszkańcy wsi Krzemień, przedstawiciele władz Gminy Dzwola wraz z wójtem Markiem Piechem oraz zaproszeni goście – kurator Grażyna Janik, wicekurator Jerzy Sudoł, dyrektor urzędu wojewódzkiego d/s kultury Tadeusz Zych.

W roku 1999 wprowadzono w życie  reformę oświaty, w wyniku której powstała sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum. W Krzemieniu powstał oddział zamiejscowy Publicznego Gimnazjum w Dzwoli, do którego zaczęli uczęszczać absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzemieniu i w Branwi.

W tym czasie rozpoczęto naukę język angielskiego, który zastąpił nauczany do tej pory język rosyjski. Powstała pierwsza pracownia komputerowa, a uczniowie rozpoczęli wydawanie gazetki Samorządu Uczniowskiego „Jesteśmy”.

Uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej został laureatem Wojewódzkiego Konkursu
z Geografii.

W  2000 r. oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną, dzięki której uczniowie mogli przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

W 2002 r. wyremontowano starą część budynku szkoły, dzięki temu nauka odbywała się na jedną zmianę.W odnowionej części nowe pomieszczenia otrzymała biblioteka, powstały także archiwum, sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.

Rok szkolny 2003/2004 przyniósł wiele zmian, utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszły Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. W związku ze zmianami powstało stanowisko zastępcy dyrektora, objęte przez p. Marię Brodowską, dyrektorem Zespołu Szkół został p. Wiesław Kiszka. W nowej placówce uczyło się ok. 280 uczniów.

W kolejnym roku szkolnym praca przebiegała podobnie jak w roku ubiegłym.

Również i w tym  czasie wychowankowie reprezentowali szkołę w różnych konkursach, odnosząc sukcesy. Uczennica klasy II szkoły podstawowej została finalistką VIII Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, a uczeń klasy trzeciej gimnazjum został finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki.

W 2005 r. utworzono nową pracownię komputerową i wprowadzono język niemiecki, jako drugi język obcy. Aktywność uczniów związana z udziałem w różnego rodzaju konkursach  rosła z roku na rok. Uczennica klasy drugiej gimnazjum uzyskała tytuł finalisty IX Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, natomiast uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody.

Rok szkolny 2006/2007 przyniósł kolejne sukcesy sportowe uczniów: pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”, trzecie miejsce w Wojewódzkiej Gimna zjadzie  Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt.

W roku 2007/2008 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. W uroczystości udział wzięła cała społeczność szkolna, okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele władz Gminy Dzwola wraz z wójtem Markiem Piechem oraz zaproszeni goście między innymi: J.E. ks. bp Marian Zimałek,  Poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki, Poseł  – Jan Łopata, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Jan Frania, Kurator Oświaty – Marek Błaszczak, Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie – Grażyna Dziechciarz, Starosta Powiatu Janowskiego – Zenon Sydor.

W tymże roku uczniowie odnieśli następne sukcesy sportowe: trzecie miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS Szkół Gimnazjalnych „Piłkarska Kadra Czeka” w Halowej w Piłce Nożnej Dziewcząt, trzecie miejsce w Wojewódzkim Finale Mistrzostw LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” – Wisznice 2007,

Od stycznia roku szkolnego 2008/2009 w placówce rozpoczęła działalność nowoczesna kuchnia wraz ze stołówką, w której uczniowie mogą spożywać ciepłe posiłki.

Ten rok szkolny przyniósł kolejne sukcesy sportowe uczniów: czwarte miejsce w Wojewódzkim Finale Mistrzostw LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”, trzecie miejsce w półfinałach Mistrzostw Województwa LZS Chłopców w Piłce Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”.

W roku 2009/2010 w szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu.Uczniowie należący do klubu brali udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez różne fundacje, mające na celu pomoc potrzebującym.

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany w funkcjonowaniu placówki,stanowisko zastępcy dyrektora objęła p. Urszula Woźnica, w budynku szkoły powstał również Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W roku szkolnym 2011/2012 wyposażenie szkoły wzbogaciło się o tablicę interaktywną. Była to nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym przez ucznia klasy szóstej. Druga tablica interaktywna została zakupiona w 2016 roku.

W kwietniu 2012 r. szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego: „Katyń-ocalić od zapomnienia”. W ten sposób uczczono pamięć Bolesława Stasieckiego – aspiranta Policji Państwowej, zamordowanego w  Twerzeprzez NKWD w 1940 r.. Posadzony przez społeczność szkolną  „Dąb Pamięci” przypomina wszystkim o tych tragicznych wydarzeniach. Gośćmi honorowymi uroczystości były wnuczki aspiranta
Stasieckiego: p. Irena Malinowska i p.Marta Zdrojewska.

W roku szkolnym 2012/2013 w placówce została przeprowadzona wizytacja przez zespół do spraw ewaluacji zewnętrznej. Praca szkoły została oceniona bardzo wysoko.

W kolejnych latach uczniowie godnie reprezentowali szkołę w Krzemieniu w licznych konkursach. W roku szkolnym 2014/2015 uczennica klasy szóstej została finalistką XXXIV Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego, a w następnym roku: dwoje uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego, jeden uczeń tej samej klasy został finalistą Wojewódzkiego Konkursu
z Przyrody.

W 2014 roku  w szkole założono system monitoringu, który służy poprawie stanu bezpieczeństwa w budynku szkoły i  jego otoczeniu.

W Zespole Szkół w Krzemieniu wg. danych z 2016 r. uczyło się stu dziewięćdziesięciu dziewięciu uczniów w Punkcie Przedszkolnym, Oddziale Przedszkolnym, w siedmiu oddziałach szkoły podstawowej i trzech oddziałach gimnazjum. W szkole pracowąło dwadzieścioro sześcioro nauczycieli, funkcję dyrektora pełnił p. Wiesław Kiszka. Placówka zapewnia skuteczną realizację zamierzonych celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada nowoczesną pracownię komputerową, dobrze wyposażone klasopracownie, siłownię, salę gimnastyczną, stołówkę, boisko sportowe, plac i salę zabaw. W szkole działa świetlica, z której korzystają uczniowie dojeżdżający oraz młodsze dzieci, których rodzice pracują i nie mogą ich odebrać bezpośrednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

Od 1 września 2019 r. funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu pełni Pan Tomasz Dudzic, natomiast funkcję Wicedyrektora Pani Bożena Nosal.

           Opracowały: M. Kędrak, M. Kras, B. Łupina

» Zwiń tekst