Kultura

Zadania gminy obejmujące działalność z zakresu organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy, kultury, sportu i turystyki w Gminie Dzwola, realizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczna i Ośrodek Kultury.

GBPiOK prowadzi wielokierunkową działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zachowaniu dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

GBPiOK służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelnictwa, sportu i rekreacji. W skład GBPiOK wchodzi: Ośrodek Kultury w Kocudzy, Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli jako Oddział oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kocudzy i Gminna Biblioteka Publiczna w Krzemieniu jako Filie.

Na terenie Gminy Dzwola jest zarejestrowanych 17 stowarzyszeń w tym 12 to jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa. W świetlicach znajdujących się przy strażnicach aktywizuje się i rozwija życie kulturalne. W formie stowarzyszeń swoją działalność statutową wykonują również:

– Klub Seniora w Kocudzy

– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej

– Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

– Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet

– Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.

Działalność społeczną na terenie Gminy Dzwola prowadzą również Koła Gospodyń Wiejskich w: Branwi, Kocudzy Górnej, Konstantowie i Krzemieniu Drugim, kultywują tradycję, rozwijają różne formy przedsiębiorczości, angażują się w działalność artystyczną i turystyczną.

Gmina tworzy warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Na terenie Gminy tworzą i działają zespoły ludowe: Branwiacy, Jarzębina, Kapela Stacha z Dzwoli, Młodzieżowa Orkiestra Dęta „SPOKO ORKIESTRA”, Strażacka Orkiestra Dęta z Dzwoli, Roztoczanki, Marianki, Wisienki, Kocudzanki oraz inne nieformalne grupy.

KULTURA