Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola

Raport z konsultacji – uchwała Komitet Rewitalizacji


Raport podsumowujący przebieg procesu opiniowania projektu GPR na lata 2022 – 2030

Raport z opiniowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola

Wójt Gminy Dzwola, na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 12 marca 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl, link do formularza.
  • poczty elektronicznej kierownik@dzwola.eu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony dzwola.eu.
  • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola pokój nr 17.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 15 8752 215 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki oraz od 13:00 do 15:30 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne:
  • zaplanowane w dniu 29 marca 2024 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl, pod linkiem.
  • dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać droga e-mailową – kierownik@dzwola.eu.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dzwola.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola wraz z uzasadnieniem projektu uchwały;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.dzwola.eu;
 • papierowej w budynku Urzędu Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola, pokój nr 17.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
 • 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugdzwola.bip.lubelskie.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola – dzwola.eu,
 • na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dzwola.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy www.dzwola.eu.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola wraz z uzasadnieniem projektu uchwały.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. Ankieta konsultacyjna.
 4. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

Informacja ze spotkania konsultacyjnego.


Zaproszenia na debatę w ramach procesu rewitalizacji w Gminie Dzwola

Opublikowane dnia:

Zaproszenia na debatę w ramach procesu rewitalizacji w Gminie Dzwola w dniach 20 i 21 kwietnia 2023 r.

 


Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Umieszczono: dnia 7 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Gminy Dzwola z 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Dzwola obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje następujące miejscowości: Kocudza Druga, Krzemień Drugi oraz Konstantów.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dzwola Uchwały Nr XXXVI/256/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030” w terminie od 8 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

 • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola,
 • kompleksowe (ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia od 8 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. można składać:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: sekretariat@dzwola.eu
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Dzwola,Dzwola 168, 23-304 Dzwola,(w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola 17 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego GPR Dzwola


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 6 lutego 2023 roku o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021, poz. 485) Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o podjęciu w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Radę Gminy Dzwola uchwały Nr XXXVI/256/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Dzwola (DZ. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 257).

Dokument będzie stanowił podstawę do realizowania procesu rewitalizacji w Gminie Dzwola. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a także zatwierdzone 5 sierpnia 2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                                                               Wiesław Dyjach

Uchwała GPR


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Dzwola, na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) powiadamia o rozpoczęciu konsultacje społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Dzwola. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Dzwola.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie www.dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl oraz pod adresem: https://forms.gle/7jcQngaYkVpqRJReA;
  • poczty elektronicznej: kierownik@dzwola.eu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.dzwola.eu;
  • ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola pokój nr 17.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 15 8752 215 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki oraz od 13:00 do 15:30 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:
  • zaplanowane w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10.00 pod adresem: budynek Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, sala narad.
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl lub pod adresem: https://forms.gle/QLRstHdZNo8nUdnf6.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dzwola.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Dzwola;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.dzwola.eu;
 • papierowej w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola;

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugdzwola.bip.lubelskie.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu www.dzwola.eu;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola;
 • w formie plakatów.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.dzwola.eu.

                                                                                                                                                       Wiesław Dyjach
                                                                                                                                                    Wójt Gminy Dzwola

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 2. Uzasadnienie projektu uchwały;
 3. Mapa określająca granice obszaru zdegradowanegoobszaru rewitalizacji;
 4. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji w Gminie Dzwola;
 5. Ankieta konsultacyjna;
 6. Formularz zgłaszania uwag;

Obwieszczenie opublikowano dnia 24.08.2022 r.

Informacja z przebiegu konsultacji


ANKIETA INFORMACYJNA dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dzwola na lata 2022-2030

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dzwola, na początku 2022 roku rozpoczął się proces opracowywania nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Ankietyzacja trwa od 16 marca 2022 roku a termin jaj zakończenia zaplanowany został do 16 kwietnia 2022 roku aby zapewnić wszystkim chętnym mieszkańcom udział w procesie konsultacji społecznych w toku prac nad dokumentem rewitalizacyjnym. W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Link do ankiety: https://forms.gle/vzjhvtN5CtLhM1JY6

Formularz ankiety będzie dostępny do 16 kwietnia 2022 r.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomocne będą przy procesie wyznaczania obszaru rewitalizacji w Gminie.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu tworzenia dokumentu.

Z góry dziękuję za udział w badaniu.

                                                                                                                                       Wiesław Dyjach
                                                                                                                                 Wójt Gminy Dzwola