Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm ).

Z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne jest wypłacane jako refundacja kosztów poniesionych przez rodziców lub opiekunów ucznia na cele edukacyjne.

Wnioskodawca musi okazać dowody zakupu potwierdzające poniesione wydatki do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „sportowe lub szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, może to potwierdzić sprzedawca na odwrocie rachunku.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokoju nr 19  od 1 do 15 września 2020 roku.