Umowa o partnerstwie w ramach „Polityki Senioralnej EFS+”


W dniu 27 października 2023 roku Gmina Dzwola podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej. Została ona podpisana pomiędzy Województwem Lubelskim, w imieniu którego partnerem wiodącym – realizatorem został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz 36 Gminami z terenu województwa lubelskiego, noszącymi status partnera projektu. Całkowita wartość dofinansowania opiewa na kwotę 43 022 754,50 PLN, zaś jego okres realizacji przypada od  1 września 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt ma na celu zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych docelowo 13581 osób, w szczególności zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym mieszkańcy gmin, na terenie których brakuje usług opiekuńczych i/lub świadczone usługi są niewystarczające.

Z terenu Naszej Gminy wsparciem zostanie objętych minimum 177 seniorów zaś zadaniem Gminy Dzwola w tym odniesieniu jest „Tworzenie warunków i usług w okresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania”. Będą to usługi świadczone w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców Gminy Dzwola. Na ten cel uzyskano dofinansowanie w kwocie 370 666,10 PLN.

Wszelkie informacje o projekcie osoby zainteresowane uzyskają w biurze projektu, które w Gminie Dzwola prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w jego siedzibie pod adresem: Dzwola 168, 23-304 Dzwola, tel. 15 8752533, e-mail: opsdzwola@wp.pl w godzinach jego urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00.