Świadczenia rodzinne


Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzwoli przypomina, że wnioski na świadczenia rodzinne  na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa) w  Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej pok. 20 w dniach i godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek i od środy do piątku: 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 16:00.

Okres zasiłkowy 2021/2022 w świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy) trwać będzie od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i miesięcznie wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

– nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

– rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Próg dochodowy w świadczeniach rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022

Jednym z warunków uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnianie kryterium dochodowego. W przypadku zasiłku rodzinnego dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodu wynosi 764 zł. Ustalając prawo do świadczeń na  nowy okres zasiłkowy dochód wylicza się na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w 2020 r. Ponadto uwzględnia się dochód uzyskany oraz utracony. W określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie zasiłku rodzinnego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Informuje się ponadto, że zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dochód  z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku wynosi 3 819,00 zł. z czego miesięcznie wynosi  318,25 zł.