Nabór uczestników do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


Gmina Dzwola/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli ogłaszają nabór do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci zakupu paczek zawierających artykułu spożywcze długoterminowe, chemię gospodarczą, a także środki ochrony bezpośredniej przeciw Covid-19.

ADRESACI: Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym lub lekkim, lub orzeczenie równoważne, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. zamieszkujące teren Gminy Dzwola.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w nieprzekraczalnym terminie od 22 listopada do 3 grudnia 2021r.                                                     

O przystąpieniu do programu będzie decydować kolejność wpływu wniosków osób niepełnosprawnych

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 875 25 33  lub w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.