Informacja


Wieloletni rządowy Program

 „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023

Gmina Dzwola informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – edycja 2022.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. Posiłku.
  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 50 400,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Dzwola to 15 054,55 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 65 454,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

  1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia w szkołach.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  1. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W ramach Programu Gmina Dzwola udziela również wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. odpowiednio 1 164,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900,00 zł na osobę w przypadku rodzin), osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.