Dodatek osłonowy w Gminie Dzwola – ruszyły pierwsze wypłaty


30 marca bieżącego roku na konta mieszkańców Gminy Dzwola wpłynęły pierwsze raty dodatku osłonowego. Otrzymało go niespełna 220 wnioskodawców, którzy spełnili kryterium dochodowe uwarunkowane ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz złożyli wniosek o świadczenie w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Dodatek osłonowy jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma zniwelować wzrost cen energii, gazu i żywności. Przyznawany jest w oparciu o kryterium dochodowe. 

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  •  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  •  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  •  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości. Można będzie go dostać , gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Wyniesie on wówczas maksymalnie:

  •  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  •  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  •  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  •  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać się można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli pokój nr 19 w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 roku.