Paczki dla osób niepełnosprawnych z PFRON


W listopadzie b.r. Gmina Dzwola przystąpiła do programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Realizacja programu została skierowana na Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Adresatami programu były osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym lub  lekkim, lub orzeczenie równoważne, dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. zamieszkujące teren Gminy Dzwola. W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci zakupu paczek zawierających artykułu spożywcze długoterminowe, chemię gospodarczą, a także środki ochrony bezpośredniej przeciw Covid-19. Wyżej wymienioną pomocą z terenu Gminy Dzwola zostało objętych 125 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w rozładunek przywiezionych paczek, Panom, którzy pomagali przy ich wydawaniu oraz OSP w Kocudzy Górnej za udostępnienie sali.